Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Medycyna rodzinna 1/2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-N4.Med.Rodz.I Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Medycyna rodzinna 1/2
Jednostka: Wydział Lekarski
Grupy: Przedmioty IV rok, kierunek lekarski, studia niestacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Kształcenie na odległość, 18 godzin więcej informacji
Seminarium, 22 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Windak
Prowadzący grup: Wojciech Gawroński, Elżbieta Kryj-Radziszewska, Janusz Krzysztoń, Małgorzata Makowiec-Dyrda, Grzegorz Margas, Katarzyna Nessler, Marek Oleszczyk, Anna Pachołek, Krzysztof Studziński, Katarzyna Szczerbińska, Tomasz Tomasik
Strona przedmiotu: http://www.medycynarodzinna.wl.cm.uj.edu.pl/web/rodzinna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

Celem modułu jest

- zapoznanie studentów z pryncypiami medycyny rodzinnej

- zapoznanie studentów z modelem opieki ukierunkowanej na pacjenta

- uświadomienie roli rodziny jako potencjalnego źródła choroby i naturalnej grupy wsparcia w chorobie

- uświadomienie uwarunkowań środowiskowych i epidemiologicznych najczęstszych chorób w praktyce lekarza rodzinnego

- zwrócenie uwagi na znaczenie profilaktyki i promocji zdrowia w praktyce lekarza rodzinnego z uwzględnieniem działań profilaktycznych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia

- przedstawienie miejsca lekarza rodzinnego w systemie opieki zdrowotnej i zasad współpracy z instytucjami medycznymi i pozamedycznymi w opiece nad pacjentem/ rodziną

- zapoznanie z zasadami monitorowania i poprawy jakości opieki w praktyce lekarza rodzinnego


Efekty kształcenia:

Po zakończeniu zajęć student:

w zakresie wiedzy:

- wymienia uwarunkowania środowiskowe i epidemiologiczne najczęstszych chorób w praktyce lekarza rodzinnego

- zna epidemiologię zarażeń wirusami i bakteriami oraz zakażeń grzybami i pasożytami, z uwzględnieniem geograficznego zasięgu ich występowania

- zna wpływ abiotycznych i biotycznych czynników środowiska na organizm i populację oraz drogi ich wnikania do organizmu człowieka; potrafi opisać konsekwencje narażenia organizmu człowieka na różne czynniki chemiczne i biologiczne oraz zasady profilaktyki

- wymienia czynniki chorobotwórcze zewnętrze i wewnętrzne, modyfikowalne i niemodyfikowalne

- zna aktualny stan wiedzy w zakresie społecznego wymiaru zdrowia i choroby, wpływu środowiska społecznego (rodziny, sieci relacji społecznych) i nierówności społecznych na stan zdrowia oraz społeczno-kulturowych różnic i roli sensu społecznego w zachowaniach zdrowotnych i autodestrukcyjnych

- rozumie znaczenie zdrowia, choroby, niepełnosprawności i starości w relacji do podstaw społecznych, konsekwencje społeczne choroby i niepełnosprawności oraz bariery społeczno-kulturowe, zna aktualną koncepcję jakości życia uwarunkowaną stanem zdrowia

- zna rolę stresu w etiopatogenezie i przebiegu chorób oraz rozpoznaje mechanizmy radzenia sobie ze stresem

- zna zasady motywowania pacjentów do prozdrowotnych zachowań i informowania o niepomyślnym rokowaniu

- zna podstawy teoretyczne i praktyczne diagnostyki laboratoryjnej

- wyjaśnia przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego najczęstszych chorób i specyficznych problemów w praktyce lekarza rodzinnego

- opisuje zasady szczepień ochronnych,

- wyjaśnia podstawy teoretyczne i praktyczne diagnostyki laboratoryjnej w praktyce lekarza rodzinnego

- opisuje zasady współpracy z instytucjami medycznymi i pozamedycznymi w opiece nad pacjentem/ rodziną

- wymienia regulacje prawne dotyczące udzielania świadczeń zdrowotnych, praw pacjenta,

w zakresie umiejętności potrafi:

- korzystać z baz danych, w tym internetowych i wyszukiwać potrzebną informację za pomocą dostępnych narzędzi

- ocenić zagrożenia środowiskowe

- uwzględnić w procesie postępowania terapeutycznego subiektywne potrzeby i oczekiwania pacjenta wynikające z uwarunkować społeczno-kulturowych

- przeprowadzać diagnostykę różnicową najczęstszych chorób w populacji dziecięcej i u dorosłych

- zaplanować postępowanie profilaktyczne, diagnostyczne, terapeutyczne

- zinterpretować wyniki badań laboratoryjnych

- wykonać i zinterpretować wynik pomiaru:

- temperatury ciała,

- tętna

- ciśnienia tętniczego

- potrafi zaplanować leczenie dietetyczne

w zakresie kompetencji społecznych:

- skutecznie współpracuje w grupie na rzecz osiągnięcia wspólnych celów, zespołowego wykonywania zadań i wspólnego rozwiązywania problemów

- akceptuje uczucia, potrzeby i wartości wyznawane przez innych, prezentuje postawę nastawioną na pomaganie i wspieranie innych osób;

- jest zdolny do odczuwania i rozumienia relacji społecznych

- potrafi wyszukiwać i krytycznie analizować dane z piśmiennictwa (w tym anglojęzycznego)

- wykazuje umiejętności rozwiązywania problemów

- potrafi dokonywać samooceny i rozpoznać granice własnych kompetencji

- potrafi uczyć innych


Wymagania wstępne:

Wiedza w zakresie: epidemiologii, socjologii, mikrobiologii, psychologii, diagnostyki laboratoryjnej, farmakologii.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie bez oceny.

Zaliczenie modułu wymaga obowiązkowej obecności na wszystkich zajęciach w grupach ustalonych przez Dziekanat.


Zaliczenie modułu może uzyskać student, który uczestniczył we wszystkich zajęciach.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci będą oceniani na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach teoretycznych.

Metody dydaktyczne:

- Seminaria (metody aktywizujące/ metody przypadków, dyskusja dydaktyczna)

- Ćwiczenia (praktyczne nauczanie kliniczne, praca w grupach, prezentacje multimedialne, odgrywanie ról, studium przypadku, quizy, „burza mózgów”)

- Samokształcenie


Bilans punktów ECTS:

Punkty ECTS: 3 punkty


IV rok: 55 godzin:

- seminaria- praca w grupie, prezentacje multimedialne, quizy – 40 godzin

- ćwiczenia - praca w grupie, prezentacje

multimedialne, odgrywanie scenek, opisy przypadków, quizy, „burza mózgów” – 15 godzin

oraz

- samokształcenie- 20 godzin

Łącznie: 75 godzin nakładu pracy studenta


Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Windak, S. Chlabicz, A. Mastalerz-Migas: Medycyna rodzinna. Podręcznik dla lekarzy i studentów. Termedia Wydawnictwa Medyczne, Poznań 2015.

Literatura uzupełniająca:

2. A.Steciwko, J.Barański: Porozumiewanie się lekarza z pacjentem i jego rodziną. Elsevier Urban&Partner Wrocław 2012, wyd. I

3. Bielska D, Chlabicz S, Czachowski S. Jak skutecznie rozmawiać z pacjentem i jego rodziną. PZWL Warszawa 2014

4. Buttaravoli P, Leffler M. Postępowanie w stanach nagłych w praktyce lekarza rodzinnego. Elsevier Wrocław 2013.

5. A.Mierzecki, M.Godycki-Ćwirko. Wybrane umiejętności medyczne. Aktis, Łódź 2011.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.