Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pediatria 2/4

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-N4.Pediat.II Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pediatria 2/4
Jednostka: Instytut Pediatrii
Grupy: Przedmioty IV rok, kierunek lekarski, studia niestacjonarne
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 26 godzin więcej informacji
Kształcenie na odległość, 8 godzin więcej informacji
Seminarium, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemko Kwinta
Prowadzący grup: Joanna Bieniek, Dorota Drożdż, Zbigniew Kordon, Przemko Kwinta, Joanna Kwinta-Rybicka, Monika Miklaszewska, Anna Moczulska, Iwona Ogarek, Elżbieta Olczykowska-Siara, Dorota Pawlik, Renata Radziszewska, Anna Rudek-Budzyńska, Andrzej Rudziński, Katarzyna Starzec, Elżbieta Szczęsny-Choruz, Tomasz Tomasik, Katarzyna Wilkosz, Katarzyna Zachwieja
Strona przedmiotu: http://www.pediatria.cm-uj.krakow.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

− zapoznanie studentów z zagadnieniami z zakresu chorób układu krążenia, układu moczowego, okresu noworodkowego oraz chorób tkanki łącznej i chorób środowiskowych

− nauczenie umiejętności praktycznych w powyższym zakresie


Efekty kształcenia:

Celem modułu jest

− zapoznanie studentów z zagadnieniami z zakresu chorób układu krążenia, układu moczowego, okresu noworodkowego oraz chorób tkanki łącznej i chorób środowiskowych

− nauczenie umiejętności praktycznych


Po zakończeniu zajęć student:

w zakresie wiedzy:

− zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego najczęstszych chorób dzieci:

o wad serca, zapalenia mięśnia sercowego, wsierdzia i osierdzia, kardiomiopatii, zaburzeń rytmu serca, niewydolności serca, nadciśnienia tętniczego, omdleń,

o zakażeń układu moczowego, wad wrodzonych układu moczowego, zespołu nerczycowego, kamicy nerkowej, ostrej i przewlekłej niewydolności nerek, ostrych i przewlekłych zapaleń nerek, chorób układowych nerek, zaburzeń oddawania moczu, choroby refluksowej pęcherzowo-moczowodowej,

o chorób tkanki łącznej, gorączki reumatycznej, młodzieńczego zapalenia stawów, toczenia układowego, zapalenia skórno-mięśniowego

w zakresie umiejętności:

− potrafi wykonać podstawowe procedury i zabiegi lekarskie, w tym:

o standardowy elektrokardiogram spoczynkowy wraz z interpretacją

o pobranie arterializowanej krwi włośniczkowej

o cewnikowanie pęcherza moczowego

w zakresie kompetencji społecznych:

− okazuje szacunek dla pacjenta i jego rodziny

− przestrzega praw pacjenta, w tym do ochrony danych osobowych, intymności

− potrafi pracować w grupie

− wykazuje umiejętności rozwiązywania problemów


Wymagania wstępne:

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia

jest pozytywny wynik egzaminu z: Diagnostyka laboratoryjna, Farmakologia, Radiologia

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie

Zaliczenie modułu wymaga spełnienia następujących warunków:

1. obecności na zajęciach

2. aktywnego udziału w zajęciach

3. prezentacji przypadku klinicznego / problemu medycznego

4. zaliczenia sprawdzianu końcowego


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci będą oceniani na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach, przygotowania zadania indywidualnego – prezentacji przypadku / problemu medycznego. Dodatkowe kryteria oceny stanowią terminowość wykonania zadań oraz dostosowanie się do wymagań dotyczących sposobu ich wykonania, określonych przez prowadzącego zajęcia.

Zadanie indywidualne:

Każdy student opracowuje prezentację przypadku lub problemu medycznego związanego z tematami zajęć obowiązkowych wymienionych w treściach modułu kształcenia. Prezentacja jest przedstawiana pozostałym członkom grupy uczestniczącym w zajęciach i stanowi podstawę do dyskusji.

Każda prezentacja powinna zawierać:

− usystematyzowaną prezentację przypadku klinicznego lub przedstawienie definicji problemu medycznego

− algorytm postępowania diagnostycznego

− omówienie postępowania terapeutycznego

− przedstawienie rokowania

− wykaz aktualnego piśmiennictwa użytego do przygotowania prezentacji

Prezentacja powinna obejmować ok. 10 przeźroczy, czas trwania prezentacji 10 min.

Terminy wykonania zadania indywidualnego oraz przedstawienia prezentacji są ustalane ze studentami na zajęciach.

Szczegółowe kryteria oceny zadania indywidualnego zostaną omówione ze studentami na zajęciach.


Sprawdzian końcowy:

Test składający się z 60 pytań. Do każdego pytania przygotowywanych jest 5 odpowiedzi – tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Warunkiem zaliczenia sprawdzianu jest uzyskanie co najmniej 60% odpowiedzi prawidłowych.


Metody dydaktyczne:

Wykłady

Wykłady interaktywne

Praca z małą grupą:

- prezentacje przypadków klinicznych

- zajęcia typu PBL – „Problem Based Learning”

Ćwiczenia kliniczne


Bilans punktów ECTS:

6 punktów

Udział w zajęciach obowiązkowych - 90 godzin

Przygotowanie do ćwiczeń – 33 godziny

Opracowanie prezentacji przypadku, problemu – 16 godzin

Przygotowanie do zaliczenia testowego – 15 godzin

Łącznie 154 godziny nakładu pracy studenta


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

systemie dziennym siedmiogodzinnym (np. 07.00 – 14.00, 08.00 – 15.00). Dodatkowo każdy student jest zobligowany do odbycia dwóch dyżurów w godzinach 14.00 – 21.00, w czasie których asystuje lekarzowi dyżurnemu we wszystkich czynnościach i procedurach medycznych. W dniu dyżuru student jest zwolniony z zajęć dopołudniowych.


Nadzór nad studentem odbywającym praktykę:

Kierownikiem praktyki wakacyjnej w oddziale jest wyznaczony przez kierownika kliniki/oddziału lekarz. Kierownik praktyki odpowiada za realizację programu zawodowej praktyki oraz potwierdza i zalicza odbycie praktyki. Bezpośredni nadzór sprawuje wyznaczony przez kierownika kliniki/oddziału lekarz.


Celem praktyki z zakresu pediatrii jest utrwalenie i udoskonalenie umiejętności praktycznych nabytych w trakcie roku akademickiego przez:


1. Zapoznanie się z organizacją pracy w oddziale dziecięcym/klinice i powiązaniami organizacyjny oddziału/kliniki z lecznictwem otwartym; poznanie podstawowych procedur obowiązujących w oddziale oraz kompetencji personelu w zakresie: opieki nad dziećmi, badań i diagnostyki (ze szczególnym uwzględnieniem: prowadzenia dokumentacji związanej z przyjęciem, pobytem i wypisem, prowadzenia historii choroby itp.).

2. Poznanie przepisów sanitarno-epidemiologicznych w oddziale niemowlęcym i dziecięcym oraz metod zapobiegania zakażeniom szpitalnym.

3. Udział w porannych odprawach i wizytach lekarskich; zapoznanie się z zasadami prowadzenia dokumentacji choroby; udział w prowadzonych w oddziale szkoleniach edukacyjnych.

4. Doskonalenie umiejętności oceny stanu dziecka i jego psychofizycznego rozwoju; doskonalenie umiejętności badania fizykalnego dziecka.

5. Zapoznanie się z pielęgnacją niemowlęcia; poznanie zasad żywienia zdrowego i chorego niemowlęcia i dziecka.

6. Zapoznanie się z zasadami udzielania pierwszej pomocy.

7. Pogłębianie umiejętności właściwego rozpoznania i różnicowania podstawowych jednostek chorobowych ze szczególnym uwzględnieniem przypadków ostrych.

8. Poznanie właściwej interpretacji wyników badań laboratoryjnych, radiologicznych i patomorfologicznych.

9. Doskonalenie umiejętności oceny stopnia nawodnienia niemowlęcia z ustaleniem wskazań do leczenia nawodniającego (ilość i skład płynu infuzyjnego).

10. Doskonalenie umiejętności oceny równowagi kwasowo-zasadowej u chorego dziecka, zwłaszcza niemowlęcia.

11. Wykonywanie pod nadzorem zabiegów: podłączenie wlewu kroplowego

i wykonywanie wstrzyknięć.

12. Uczestniczenie w konsultacjach wielospecjalistycznych.

13. Profesjonalne i rzetelne podejście do powierzonych zadań.


Student ma obowiązek prowadzenia Dzienniczka praktyk, w którym prowadzi wpisy wszystkich wykonanych umiejętności i procedur.


Warunkiem zaliczenia zawodowej praktyki wakacyjnej po IV roku studiów kierunku lekarskiego jest złożenie zatwierdzonego przez kierownika/ordynatora kliniki/oddziału Dzienniczka praktyk oraz Poświadczenia odbycia praktyki zatwierdzonego przez kierownika/ordynatora kliniki/oddziału oraz Pełnomocnika Dziekana Wydziału Lekarskiego UJ CM d/s zawodowych praktyk wakacyjnych.


Skrócony opis:

Celem modułu jest

− zapoznanie studentów z zagadnieniami z zakresu chorób układu krążenia, układu moczowego, okresu noworodkowego oraz chorób tkanki łącznej i chorób środowiskowych

− nauczenie umiejętności praktycznych w powyższym zakresie

Pełny opis:

Po zakończeniu zajęć student:

w zakresie wiedzy:

− zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego najczęstszych chorób dzieci:

o wad serca, zapalenia mięśnia sercowego, wsierdzia i osierdzia, kardiomiopatii, zaburzeń rytmu serca, niewydolności serca, nadciśnienia tętniczego, omdleń,

o zakażeń układu moczowego, wad wrodzonych układu moczowego, zespołu nerczycowego, kamicy nerkowej, ostrej i przewlekłej niewydolności nerek, ostrych i przewlekłych zapaleń nerek, chorób układowych nerek, zaburzeń oddawania moczu, choroby refluksowej pęcherzowo-moczowodowej,

o chorób tkanki łącznej, gorączki reumatycznej, młodzieńczego zapalenia stawów, toczenia układowego, zapalenia skórno-mięśniowego

w zakresie umiejętności:

− potrafi wykonać podstawowe procedury i zabiegi lekarskie, w tym:

o standardowy elektrokardiogram spoczynkowy wraz z interpretacją

o pobranie arterializowanej krwi włośniczkowej

o cewnikowanie pęcherza moczowego

w zakresie kompetencji społecznych:

− okazuje szacunek dla pacjenta i jego rodziny

− przestrzega praw pacjenta, w tym do ochrony danych osobowych, intymności

− potrafi pracować w grupie

− wykazuje umiejętności rozwiązywania problemów

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Vademecum pediatry: podręcznik dla lekarzy, studentów i pielęgniarek, red. Jacek Józef Pietrzyk, Kraków 2011

2. Pediatria, red. J. J. Pietrzyk, P. Kwinta, Kraków 2018

Uwagi:

Student przestrzega zasady aseptyki i antyseptyki oraz dba o wygląd zewnętrzny (np. identyfikator, czysty, wyprasowany fartuch, obuwie zastępcze).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.