Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo medyczne i deontologia lekarska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-N4.Praw.Deont. Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo medyczne i deontologia lekarska
Jednostka: Katedra Medycyny Sądowej
Grupy: Przedmioty IV rok, kierunek lekarski, studia niestacjonarne
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kształcenie na odległość, 4 godzin więcej informacji
Seminarium, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Sroka
Prowadzący grup: Michał Derek, Piotr Kowalski, Małgorzata Pyrcak-Górowska, Tomasz Sroka
Strona przedmiotu: http://www.law.uj.edu.pl/karne
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

1. Znajomość systemu ochrony zdrowia w Polsce oraz sposobu funkcjonowania organów tegoż systemu: G_W7(3), G_U4(1)

2. Znajomość zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w kraju oraz na terenie Unii Europejskiej: G_W6(3), G_W14(2), G_U4(2), G_U5(3)

3. Znajomość zasad i przesłanek odpowiedzialności cywilnej, karnej i zawodowej w medycynie: G_W6(1), G_W12(3), G_W14(2), G_W21(1)

4. Znajomość praw i obowiązków pacjenta i lekarza: G_W6(2), G_W7(1), G_W9(1), G_W12(3), G_U3(1), G_U4(2), G_U5(3), G_U6(1)

5. Znajomość warunków wykonywania zawodu lekarza oraz zasad funkcjonowania w ramach korporacji zawodowej: G_W6(2), G_W8(3), G_W11(1), G_W12(2)

6. Znajomość regulacji prawnych dotyczących aborcji, transplantacji, metod sztucznej prokreacji, stanów terminalnych: G_W6(1), G_W9(2), G_W10(3)

Wymagania wstępne:

Warunki przystąpienia do zajęć oraz zaliczenia roku studiów określono w dokumencie "Szczegółowe zasady zaliczenia studiów, roku studiów oraz sekwencyjnego systemu zajęć i egzaminów na kierunku lekarskim WL CM UJ w roku 2017/2018" dostępnym na stronie: www.wl.uj.edu.pl/studenci

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie w formie pisemnej – odrębne z zakresu deontologii lekarskiej, odrębne z zakresu prawa medycznego.


Deontologia lekarska: praca pisemna polegająca na odpowiedzi na 5 pytań otwartych.

Prawo medyczne: praca pisemna polegająca na rozwiązaniu kazusów problemowych i odpowiedzi na pytania otwarte.


Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie zaliczenia zarówno z deontologii lekarskiej, jak i prawa medycznego.

Ocena końcowa to średnia ocen z deontologii i prawa medycznego.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Odpowiedzi ustne podczas zajęć.

Zaliczenie w formie pisemnej.

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - prelekcja
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Bilans punktów ECTS:

2 punkty ECTS

Pełny opis:

Deontologia:

- Powinności dotyczące wykonywania zawodu lekarza w ujęciu regulacji normatywnych i pozanormatywnych (regulacje korporacyjne)

- Szczególne warunki wykonywania zawodu w okresie stażu podyplomowego (prawo wykonywania zawodu, zakres dopuszczalnych procedur medycznych w okresie stażu podyplomowego)

- Prawo wykonywania zawodu lekarza

- Relacje koleżeńskie w korporacji zawodowej

- Prywatna praktyka lekarska (regulacje korporacyjne)

- Odpowiedzialność zawodowa lekarza

- Problem choroby nieuleczalnej i pacjenta umierającego (jako szczególny rodzaj udzielanej przez lekarza informacji w zbiegu problematyki etycznej i prawnej)

- Etyczne problemy prokreacji (antykoncepcja, przerywanie ciąży)

- Eksperyment medyczny (regulacje prawne i etyczne)

Prawo medyczne:

1. Organizacja systemu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w kraju (podmioty wykonujące działalność leczniczą, modele organizacji publicznego systemu ochrony zdrowia, zadania jednostek samorządu terytorialnego, wojewody i ministra zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, pojęcie świadczeniodawcy i świadczeniobiorcy)

2. Sposoby finansowania świadczeń opieki zdrowotnej

3. Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym prawa i obowiązki pacjenta i lekarza (podmioty uprawnione do udzielania świadczeń, wymagania fachowo – sanitarne, udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i należytą starannością, prawo pacjenta do uzyskania informacji i wyrażenia zgody, poszanowanie intymności i godności pacjenta, tajemnica zawodowa i ochrona danych medycznych, dokumentacja medyczna, prawa pacjenta w leczeniu całodobowym, prawo pacjenta do sprzeciwu wobec opinii lub orzeczenia lekarza, szczególne uprawnienia lekarzy)

4. Zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (uprawnienie do korzystania świadczeń, dokumenty uprawniające do uzyskania konkretnego świadczenia, prawo wyboru świadczeniodawcy, system list oczekujących, leczenie transgraniczne)

5. Podstawy odpowiedzialności cywilnej i karnej w medycynie

6. Wybrane zagadnienia szczegółowe (ochrona zdrowia psychicznego, transplantacje, medycznie wspomagana prokreacja, przerywanie ciąży, procedura stwierdzania zgonu)

7. Ubezpieczenia lekarzy: od odpowiedzialności cywilnej, zdrowotne, społeczne

Literatura:

Podstawowe akty prawne:

- Konstytucja RP

- Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine with additional Protocols

- ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78, ze zm.)

- ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 2017, poz. 882)

- ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 2017 poz. 125, ze zm.)

- ustawa z dnia 27 sieprnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2016 poz. 1793, ze zm.)

- ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. 2017 poz. 1000)

- ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2016 poz. 1868, ze zm.)

- ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2017, poz. 1318)

- ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2016, poz. 522, ze zm.)

- ustawa w dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016 poz. 1638, ze zm.)

- ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. 2016, poz. 1535, ze zm.)

- ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności (Dz. U. 2017 poz. 865)

- ustawa z dnia ... o podstawowej opiece zdrowotnej (projekt)

Literatura podstawowa:

- Kodeks etyki lekarskiej

- T. Filarski, T. Sroka, Zrozumieć prawa pacjenta, Warszawa 2014

- literatura podana na zajęciach

Literatura uzupełniająca:

- L. Bosek, Metody regulacyjne wspomaganej prokreacji w świetle standardów konstytucyjnych w: L. Bosek, M. Królikowski (red.), Współczesne wyzwania bioetyczne, Warszawa 2010

- T. Brzeziński, Etyka lekarska, Warszawa 2002

- B. Chyrowicz, Bioetyka. Anatomia sporu, Kraków 2015

- B. Janiszewska, Zgoda na udzielenie świadczenia zdrowotnego. Ujęcie wewnątrzsystemowe, Warszawa 2013

- R. Kubiak, Prawo medyczne, Warszawa 2014

- M. Nesterowicz, Prawo medyczne, Toruń 2013

- S. Poździoch, M. Gibiński, Prawa lekarza. Zarys problematyki, Warszawa 2012

- M. Safjan (red.), Prawo wobec medycyny i biotechnologii. Zbiór orzeczeń z komentarzami, Warszawa 2011

- W. Wróbel, Konstytucyjne gwarancje ochrony życia a przesłanki dopuszczalności aborcji, Przed pierwszym czytaniem 2007, nr 3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.