Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zdrowie publiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-N4.Z.Publ. Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: Zdrowie publiczne
Jednostka: Wydział Lekarski
Grupy: Przedmioty IV rok, kierunek lekarski, studia niestacjonarne
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Bała, Agnieszka Magiera
Prowadzący grup: Aleksander Gałaś, Magdalena Koperny, Agnieszka Magiera, Magdalena Władysiuk
Strona przedmiotu: http://www.epi.wl.cm.uj.edu.pl/zdowie-publiczne-lekarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

- zapoznanie studentów z rolą i zadaniami zdrowia publicznego w Polsce i na świecie

- poznanie uwarunkowań stanu zdrowia oraz metod diagnozy populacyjnej prowadzonej na potrzeby zdrowia publicznego

- przekazanie wiedzy na temat promocji zdrowia i profilaktyki chorób, ich uwarunkowań i możliwości realizacji

- zaznajomienie studentów z ekonomicznymi uwarunkowaniami zdrowia publicznego

- przedstawienie modeli ochrony zdrowia i zasad organizacji na różnych szczeblach zdrowia publicznego

Efekty kształcenia:

Student zna i rozumie:

W1 etyczne, społeczne i prawne uwarunkowania wykonywania zawodu lekarza oraz zasady promocji zdrowia, a swoją wiedzę opiera na dowodach naukowych i przyjętych normach O.W4

W2 pojęcie zdrowia publicznego, jego cele, zadania oraz strukturę i organizację systemu ochrony zdrowia na poziomie krajowym i światowym, a także wpływ uwarunkowań ekonomicznych na możliwości ochrony zdrowia G.W4

W3 metody oceny stanu zdrowia jednostki i populacji, różne systemy klasyfikacji chorób i procedur medycznych G.W1

W4 podstawowe regulacje prawne dotyczące organizacji i finansowania służby zdrowia, powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz zasady organizacji jednostek wykonujących działalność leczniczą G.W6


Student potrafi:

U1 planować własną aktywność edukacyjną i stale dokształcać się w celu aktualizacji wiedzy O.U5

U2 zbierać informacje na temat obecności czynników ryzyka chorób zakaźnych i przewlekłych oraz planować działania profilaktyczne na różnym poziomie zapobiegania G.U2

U3 interpretować miary częstości występowania chorób i niepełnosprawności G.U3

U4 podejmować współpracę z przedstawicielami innych zawodów w zakresie ochrony zdrowia G.U10

U5 odnaleźć odpowiednie akty prawne zawierające normy dotyczące udzielania świadczeń zdrowotnych i wykonywania zawodu lekarza G.U11


Student jest gotów do:

K1 propagowania zachowań prozdrowotnych O.K6

K2 wdrażania zasad koleżeństwa zawodowego i współpracy w zespole specjalistów, w tym z przedstawicielami innych zawodów medycznych, także w środowisku wielokulturowym i wielonarodowościowym O.K9

K3 formułowania opinii dotyczących różnych aspektów działalności zawodowej O.K10

Wymagania wstępne:

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest uzyskanie zaliczenia z przedmiotu epidemiologia lub podobnego zawierającego odpowiednie kierunkowe efekty uczenia się, to znaczy O.W4-5; G.W1-3,8; O.U5-6,8-9; G.U1-4; O.K6-8.

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin końcowy w pierwszym terminie ma formę pisemną w postaci testu wielokrotnego wyboru. Liczba pytań testu: 30. Egzamin końcowy w drugim terminie odbywa się w odpowiedniej sesji poprawkowej, ma formę pisemną w postaci 4 pytań otwartych. Odpowiedzi na każde z pytań są punktowane w skali od 0 do 5 punktów (co 0,5 punktu). Kryterium zaliczenia dla każdego z terminów egzaminu końcowego >=60% poprawnych odpowiedzi. Kryteria oceny końcowej: 60,0% do 68,0% = dostateczny; >68,0% - 76,0% = dostateczny plus; >76,0% do 84,0% = dobry; >84,0% do 92,0% = dobry plus >92,0% do 100% = bardzo dobry

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia końcowego jest zaliczenie 100% przewidzianych harmonogramem seminariów (poprzez czynne uczestnictwo w zajęciach lub w uzasadnionych przypadkach zaliczenie ich w wyznaczonych dodatkowych terminach). W przypadku niespełnienia powyższego warunku student traci możliwość przystąpienia do zaliczenia końcowego (co jest równoznaczne z utratą pierwszego lub drugiego terminu zaliczenia).

Student zobowiązany jest przychodzić punktualnie na zajęcia. Dopuszcza się maksymalnie 2 spóźnienia bez ponoszenia konsekwencji. W przypadku każdych 3 spóźnień student zobowiązany jest do zaliczenia jednego (wylosowanego) tematu spośród tematów, na których odnotowano spóźnienie.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - pokaz
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Bilans punktów ECTS:

seminarium 15

przygotowanie do zajęć 5

konsultacje z prowadzącym zajęcia 2

przygotowanie do egzaminu 8

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Założenia i zadania zdrowia publicznego. Funkcje zdrowia publicznego. Nowe miary obciążeń zdrowotnych. Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych i inne klasyfikacje.

2. Promocja zdrowia i strategie zapobiegania chorobom na poziomie zdrowia publicznego. Czynniki warunkujące stan zdrowia i ich zmiany na przestrzeni lat. Społeczne uwarunkowania zdrowia. Poziomy zapobiegania. Rola badań przesiewowych.

3. Modele ochrony zdrowia w Polsce i na świecie. Ekonomiczne uwarunkowania zdrowia publicznego. Modele finansowania. Koszty bezpośrednie i pośrednie w zdrowiu publicznym.

4. Rola zdrowia publicznego w ramach systemowej koncepcji ochrony zdrowia. Podstawy prawne funkcjonowania zdrowia publicznego. Powszechne ubezpieczenie zdrowotne. Pacjent z perspektywy zdrowia publicznego. Podstawy zasad organizacji przedsiębiorstw podmiotu leczniczego.

5. Programy zdrowia publicznego. Przepływ wiedzy w zdrowiu publicznym. Zdrowie publiczne w XXI wieku i wyzwania zdrowia publicznego.

Literatura:

Obowiązkowa:

1. J. Bzdęga, A. Gębska-Kuczerowska. (red): Epidemiologia w zdrowiu publicznym, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Rok wydania 2010

2. A. Wojtczak: Zdrowie Publiczne - Wyzwaniem dla systemów zdrowia XXI wieku, Wydawnictwo PZWL, Rok wydania 2009

Dodatkowa:

1. A. Czupryna, S. Poździoch, A. Ryś, W.C. Włodarczyk: Zdrowie Publiczne, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius, Kraków 2001

2. T.B. Kulik, M. Latalski: Zdrowie publiczne, Czelej, Lublin 2002

3. Oxford Textbook of Global Public Health (6 ed.) Edited by Roger Detels, Martin Gulliford, Quarraisha Abdool Karim, and Chorh Chuan Tan Bibliographic Information: Publisher: Oxford University Press Print Publication Date: Feb 2015 Print ISBN-13: 9780199661756

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.