Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Anestezjologia i intensywna terapia 2/2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-N5.Anest.I.Ter.II Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Anestezjologia i intensywna terapia 2/2
Jednostka: Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Grupy: Przedmioty V rok, kierunek lekarski, studia niestacjonarne
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 19 godzin więcej informacji
Seminarium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Andres, Jerzy Wordliczek
Prowadzący grup: Janusz Andres, Artur Drzewiecki, Jacek Górka, Izabella Grabowska, Piotr Kochan, Magdalena Kocot-Kępska, Paweł Krzyściak, Sławomir Kwiecień, Donata Liberacka, Anna Przeklasa-Muszyńska, Tomasz Składzień, Magdalena Skóra, Wojciech Szczeklik, Jan Szpor, Konstanty Szułdrzyński, Jerzy Tyrak, Barbara Uchańska, Anna Włudarczyk, Jadwiga Wójkowska-Mach, Teresa Wysocka, Krzysztof Zając, Mirosław Ziętkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Celem modułu jest: Zapoznanie z podstawami przedmiotu Anestezjologia i Intensywna Terapia w szczególności:

- zasadami bezpieczeństwa okołooperacyjnego,

- przygotowania pacjenta do operacji,

- wykonania znieczulenia ogólnego, miejscowego oraz kontrolowanej sedacji, Zapoznanie z aktualnymi wytycznymi resuscytacji krążeniowo-oddechowej i postępowaniem w stanach zagrożenia życia dorosłych. Uświadomienie studentom konieczności systematycznego uzupełniania i uaktualniania wiedzy w tym zakresie. Zapoznanie z zasadami współpracy w grupie z braniem odpowiedzialność za terminowe i rzetelne wykonanie powierzonych zadań

Po zakończeniu zajęć student:

w zakresie wiedzy:

- opisuje zasady bezpieczeństwa okołooperacyjnego, przygotowania pacjenta do operacji, wykonania znieczulenia ogólnego, miejscowego oraz kontrolowanej sedacji (VI. W3.)

- opisuje najczęstsze powikłania związane ze znieczuleniem, sedacją i okresem okołooperacyjnym

W zakresie umiejętności:

-wykonuje podstawowe zabiegi resuscytacyjne z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego i inne czynności ratunkowe oraz udziela pierwszej pomocy (VI. U.10.)

- działa zgodnie z aktualnym algorytmem zaawansowanych czynności resuscytacyjnych (VI. U.11.)

- potrafi udrożnić drogi oddechowe przy pomocy technik bezprzyrządowych i przyrządowych (VI. U.11.)

- potrafi prowadzić wentylację pacjenta workiem samorozprężalnym z maską twarzową (VI. U.11.)

- potrafi bezpiecznie obsługiwać defibrylator manualny

(VI. U.11.)

- potrafi zinterpretować i monitorować okres pooperacyjny w oparciu o podstawowe parametry życiowe (VI. U.12.)

w zakresie kompetencji społecznych:

- potrafi uzyskać świadomą zgodę pacjenta na zabieg

- potrafi

− współpracuje w grupie biorąc odpowiedzialność za terminowe i rzetelne wykonanie powierzonych zadań

-przestrzega praw pacjenta, okazuje dla niego szacunek i troskę o jego dobro

-potrafi wyszukiwać i krytycznie analizować dane z piśmiennictwa

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin

Zaliczenie modułu wymaga spełnienia następujących warunków:

1. Obecności na ćwiczeniach klinicznych i praktycznych , istnieje możliwość odrobienia opuszczonych zajęć z innymi grupami.

2. Aktywny udział w zajęciach seminaryjnych -

3. Zdanie egzaminu testowego 60 pytań w ciągu 60 minut – 100% oceny końcowej.

Skala ocen:

0-51% ndst

52-61% dst

62-71% +dst

72-81% db

82-91% +db

92-100% bdb

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Obserwacja studenta demonstrującego daną umiejętność na zajęciach praktycznych i obserwacja aktywności podczas ćwiczeń klinicznych i prac w małej grupie. Egzamin po zakończeniu modułu na roku V.

Egzamin testowy ( test wielokrotnego wyboru) 60 pytań w ciągu 60 minut

w sesji zimowej lub w sesji letniej. Drugi termin w formie egzaminu ustnego przeprowadzanego przez koordynatora przedmiotu.

Bilans punktów ECTS:

Udział w seminariach – 15 godzin

Przygotowanie do zajęć seminaryjnych – 5 godzin

Udział w ćwiczeniach klinicznych – 15 godzin

Przygotowanie się do ćwiczeń klinicznych – 5 godzin

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu 10 godzin

Przygotowanie do egzaminu 20 godzin

Łącznie 70 godzin nakładu pracy studenta = 2 pkt

Pełny opis:

Ćwiczenia kliniczne: obejmują pokazy praktyczne,

- intensywna terapia – omówienie sprzętu, organizacji i zasad pracy, techniki terapeutyczne, respirator, omówienie przypadków, itp.

- leczenie bólu

Seminaria:

Antybiotykoterapia w anestezjologii i IT

Płynoterapia i gospodarka wodno-elektrolitowa

Znieczulenie osób w wieku podeszłym i otyłych

Podstawy żywienia do- i pozajelitowego.

Intensywna Terapia – niewydolność oddechowa

Intensywna Terapia – niewydolność krążenia

Intensywna Terapia – chirurgiczna (sepsa)

Intensywna Terapia i anestezjologia –w neurochirurgii i neurotraumatologii

Intensywna Terapia i anestezjologia –w ginekologii i położnictwie

Anestezjologia w pediatrii

Literatura:

Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia danego modułu

1.Wytyczne 2015 Resuscytacji Krążeniowo – Oddechowej.

2.Podstawowe zabiegi resuscytacyjne i automatyczna defibrylacja zewnętrzna. Podręcznik BLS/AED Wydanie 2011 Polskiej Rady Resuscytacji

3.Specjalistyczne Zabiegi Resuscytacyjne. Podręcznik do kursu "Specjalistyczne zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych" Wydanie - 2010 Polskiej Rady Resuscytacji

www.prc.krakow.pl

Literatura uzupełniająca:

"SYTUACJE KRYTYCZNE W CZASIE ZNIECZULENIA PODRĘCZNIK ANESTEZJOLOGA" David C. Borshoff Leeuwin Press Polska Rada Resuscytacji, Kraków 2014

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.