Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ginekologia i położnictwo 3/4

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-N5.Ginek.Poł.III Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ginekologia i położnictwo 3/4
Jednostka: Wydział Lekarski
Grupy: Przedmioty V rok, kierunek lekarski, studia niestacjonarne
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 25 godzin więcej informacji
Kształcenie na odległość, 30 godzin więcej informacji
Seminarium, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hubert Huras
Prowadzący grup: Marta Bałajewicz-Nowak, Tomasz Banaś, Paweł Basta, Iwona Gawron, Violetta Hosiawa, Hubert Huras, Robert Jach, Karolina Jakubiec-Wiśniewska, Andrzej Jaworowski, Piotr Kochan, Michał Kołodziejski, Agnieszka Kotlarz, Daniel Lipka, Artur Ludwin, Inga Ludwin, Tomasz Milewicz, Michał Mleko, Miłosz Pietrus, Agata Pietrzyk, Tomasz Piskorz, Kazimierz Pityński, Krzysztof Rytlewski, Krzysztof Skotniczny, Agnieszka Sroka-Oleksiak, Klaudia Stangel-Wójcikiewicz, Magdalena Strus, Małgorzata Swornik, Joanna Szpor, Anna Tomusiak-Plebanek, Marcin Wiecheć, Anna Wójtowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Dodatkowe strony WWW:

www.ginekologia.cm-uj.krakow.pl

Cele kształcenia:

− przekazanie studentom podstawowego zasobu informacji z ginekologii i położnictwa

− zapoznanie z podstawowymi technikami badania ginekologicznego i położniczego

− zapoznanie z przebiegiem porodu fizjologicznego

− zwrócenie uwagi na ocenę stanu położniczego

− umiejętność wczesnego rozpoznania zagrożenia nowotworowego i schorzeń nowotworowych narządu rodnego oraz zasad ich profilaktyki

− kształtowanie u studentów etycznych, społecznych i prawnych uwarunkowań wykonywania zawodu lekarza oraz zasad promocji zdrowia opartych na dowodach naukowych i przyjętych standardach postępowania.

− kształtowanie u studentów umiejętności rozmowy z pacjentką i jej rodziną odnośnie stwierdzonej lub podejrzewanej patologii oraz wytyczenie dalszej drogi postępowania diagnostyczno-terapeutycznego

− uświadomienie studentom konieczności systematycznego uzupełniania i uaktualniania wiedzy w omawianym w trakcie modułu zakresie

Efekty kształcenia:

Po zakończeniu zajęć student:

w zakresie wiedzy:

− posiada wiedzę na temat funkcji rozrodczych kobiety, podstawowych zaburzeń z nimi związanych oraz postępowania diagnostycznego i terapeutycznego, dotyczących w szczególności:

1. budowy narządu rodnego, cyklu miesiączkowego i jego podstawowych zaburzeń

2. ciąży fizjologicznej

3. porodu fizjologicznego oraz prawidłowego połogu

4. wczesnego wykrywania i profilaktyki nowotworów narządu rodnego

5. regulacji urodzeń

6. menopauzy

7. podstawowych metod diagnostyki

- posiada wiedzę w zakresie podstawowych uwarunkowań prawnych i bioetycznych w ginekologii i położnictwie


w zakresie umiejętności:

− zna prawidłowy mechanizm porodowy

− zna wczesne objawy zagrożenia nowotworowego, schorzeń przednowotworowych i nowotworowych narządu rodnego oraz ramowych zasad postępowania

− efektywnie korzysta ze źródeł informacji dotyczących zagadnień medycznych i weryfikować ich wiarygodność, czyli posiada zdolność samokształcenia


w zakresie kompetencji społecznych:

− okazuje szacunek dla pacjenta i troskę o jego dobro

− przestrzega w swoich działaniach zasad etycznych

− przestrzega praw pacjenta w tym do ochrony danych osobowych, intymności

− jest świadomy konieczności systematycznego uzupełniania i uaktualniania wiedzy i potrafi krytycznie analizować dane z piśmiennictwa (w tym anglojęzycznego)

− wykazuje umiejętności rozwiązywania problemów

− potrafi pracować w grupie

− skutecznie współpracuje z przedstawicielami innych zawodów medycznych

− potrafi dokonać samooceny i rozpoznać granice własnych kompetencji

Wymagania wstępne:

− wiedza w zakresie anatomii, fizjologii i patofizjologii narządu rodnego kobiety

− umiejętność zbierania ogólnego wywiadu lekarskiego

− znajomość zasad aseptyki

Forma i warunki zaliczenia:

− możliwa 1 usprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach w czasie modułu

− wszystkie nieobecności na zajęciach konwersatoryjnych (seminaryjnych) wymagają ustnego zaliczenia u prowadzącego zajęcia asystenta

w czasie trwania w każdym module zajęć klinicznych jest dokonywana ocena postawy i zachowań studenta. Każdy moduł (roczny) zawiera taką ocenę w skali 5 punktowej (od 1 do 5). Suma ocen w czasie wszystkich 4 modułów (lat) stanowi 10% końcowej oceny modułu kształcenia Ginekologia i Położnictwo.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

− obecność na zajęciach

− ocena postawy i zachowań studenta w czasie zajęć. Każdy moduł zawiera ocenę w skali 5 punktowej (od 1 do 5) i jest wpisywany w arkuszu wewnętrznym arkuszu ocen

Egzamin testowy po VI roku. 80 pytań, czas odpowiedzi 80 minut

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Metody dydaktyczne:

- praca z małą grupą studencką w ramach ćwiczeń w salach chorych lub salach operacyjnych

- konwersatoria: dyskusje z większymi grupami w ramach zajęć seminaryjnych

− ćwiczenia fantomowe


Bilans punktów ECTS:

− udział w wykładach - 20 godz. - 1 pt ECTS

− udział w konwersatoriach - 20 godz.

o Patomorfologia 2 godz.

o przygotowanie do sprawdzianu ustnego 40 godz. - 2 pt ECTS

− udział w ćwiczeniach - 20 godz. - 1 pt ECTS


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

− praktyka wakacyjna po 5 roku - obejmująca doskonalenie umiejętności zawodowych - 2 tygodnie

Pełny opis:

− Anatomia narządu rodnego

− Fizjologia cyklu płciowego kobiety i fizjologia rozrodu. Planowanie rodziny. Antykoncepcja.

− Zmiany fizjologiczne w ciąży. Standardy prowadzenia ciąży fizjologicznej.

− Profilaktyka w ciąży. Zasady prawidłowego żywienia w ciąży.

− Badania prenatalne w ciąży

− Narzędzia diagnostyczne oceny dobrostanu płodu.

− Opieka nad rodzącą.

− Prawidłowy mechanizm porodowy.

− Połóg prawidłowy.

− Zadania lekarza poradni ginekologicznej.

− Zasady profilaktyki schorzeń ginekologicznych.

− Ciąża ektopowa. Ciążowa choroba trofoblastyczna.

− Wstęp do onkologii ginekologicznej.

− Profilaktyka onkologiczna w ginekologii.

− Profilaktyka, metody diagnostyczne i leczenie zmian łagodnych sutka.

− Aspekty prawne i bioetyczne w ginekologii i położnictwie

Literatura:

Podręczniki Podstawowe

1.Joachim W. Dudenhausen: Położnictwo Praktycznei operacje położnicze. Warszawa 2010, wydanie VI. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

2. Grzegorz H. Bręborowicz (red): "Położnictwo i ginekologia", Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2015, tomy I i II;

Podręczniki uzupełniające

1. Michał Troszyński, "Położnictwo: ćwiczenia", Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2009, wydanie II

2. Zbigniew Słomko, "Ginekologia", Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2008, tomy I i II.

3. Janina Markowska, Radosław Mądry, "Ginekologia onkologiczna (tom 1,2)”, Elsevier, Urban & Partner - Wrocław 2006.

4. Leon Speroff, Marc Fritz, "Kliniczna endokrynologia ginekologiczna i niepłodność", Warszawa, Medipage, 2007.

5. Ian A. Grer i wsp. “Choroby internistyczne i inne zaburzenia zdrowotne w ciąży”. Redakcja wyd. I polskiego Marzena Dębska i Romuald Dembski. Elsevier Urban & Partner, Wrocław, 2009.

Uwagi:

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego:

− seminaria (konwersatoria)

− ćwiczenia w sali chorych lub w salach operacyjnych

− ćwiczenia fantomowe

Informacje bieżące o organizacji zajęć dostępne są w gablocie naprzeciwko szatni studenckiej w podziemiach (klucz u portiera).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.