Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Medycyna ratunkowa 1/2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-N5.Med.Rat.I Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Medycyna ratunkowa 1/2
Jednostka: Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Grupy: Przedmioty V rok, kierunek lekarski, studia niestacjonarne
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kształcenie na odległość, 4 godzin więcej informacji
Seminarium, 5 godzin więcej informacji
Symulacje, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Trzos
Prowadzący grup: Ryszard Anielski, Bogdan Ciążyński, Karol Łyziński, Paweł Orlicki, Barbara Seweryn, Samuel Sternal, Aleksandra Załustowicz
Strona przedmiotu: http://www.katedraanest.cm-uj.krakow.pl/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Efekty kształcenia:

Celem modułu jest:

1. Zapoznanie z zasadami prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dorosłych i dzieci w tym:

- oceny poszkodowanego nieprzytomnego

- wyzwania pomocy medycznej

- układania poszkodowanego w pozycji bezpiecznej

- uciskania klatki piersiowej

- wykonywania oddechów ratowniczych techniką usta-usta, usta-nos, z użyciem maski kieszonkowej i worka samorozprężalnego

- obsługi automatycznego defibrylatora zewnętrznego

2. Zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia nie związanych z urazem


Po zakończeniu zajęć student:


w zakresie wiedzy:

-omawia aktualne wytyczne resuscytacji krążeniowo-oddechowej noworodków, dzieci i dorosłych

- omawia zasady udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia nie związanych z urazem

- rozumie zasady i reguły etyczne dotyczące prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej i udzielania pierwszej pomocy

- wymienia zasady podawania leków różnymi drogami

- omawia wytyczne BHS do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi


w zakresie umiejętności:

- potrafi wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego

-potrafi udzielić pierwszej pomocy stanach zagrożenia życia nie związanych z urazem

- potrafi wstępnie ocenić stan poszkodowanego według schematu ABC i zebrać podstawowy wywiad

- potrafi wykonać wkłucie obwodowe

- potrafi wykonać pomiar ciśnienia tętniczego

- potrafi pobrać krew żylną

- potrafi wykonać iniekcje śródskórne, podskórne, domięśniowe


w zakresie kompetencji społecznych

- wykazuje umiejętność i nawyk samokształcenia

- odpowiedzialnie przygotowuje się do podejmowania działań opiekuńczych

- współpracuje w grupie biorąc odpowiedzialność za terminowe i rzetelne wykonanie powierzonych zadań

- przestrzega wzorców etycznych w działaniach zawodowych

- potrafi uczyć innych

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie.

Zaliczenie modułu wymaga spełnienia następujących warunków:

- obecności na ćwiczeniach – przy czym możliwa jest jedna usprawiedliwiona nieobecność.

- uzyskania pozytywnego zaliczenia z wykonania i przedstawienia prezentacji o zadanej tematyce

- uzyskanie pozytywnego zaliczenia z obiektywnego strukturyzowanego egzaminu klinicznego


Do zaliczenia prezentacji wymagane jest otrzymanie co najmniej 52% punktów.

Do zaliczenia obiektywnego strukturyzowanego egzaminu klinicznego wymagane jest uzyskanie co najmniej 52% punktów oraz pozytywne zaliczenie (co najmniej 52% punktów) trzech z czterech stacji egzaminacyjnych w tym obowiązkowo stację z oceny jakości resuscytacji.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny – ocena umiejętności praktycznych nabytych w toku zajęć.

Ocena prezentacji multimedialnej przygotowanej przez studenta – każdy student w grupie 2-3 osobowej przygotowuje prezentacje omawiające zagadnienia udzielania pierwszej pomocy w wybranych z listy przypadków stanach zagrożenia zdrowia lub życia (ilość presentacji powinna odpowiadać liczbie studentów w grupie) a następnie przedstawia ją w trakcie ćwiczeń.


Terminy i tematyka przedstawianych prezentacji są ustalane ze studentami na pierwszych zajęciach.

Szczegółowe kryteria oceny prezentacji zostaną omówione ze studentami na zajęciach.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - pokaz
Metody praktyczne - symulacja
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:

Wykład, dyskusja, burza mózgów, pokaz, symulacja, zajęcia praktyczne, e-learning, praca z książką

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach – 10 godzin

Samodzielne studiowanie tematyki wykładów – 5 godzin

Udział w ćwiczeniach praktycznych – 20 godzin

Przygotowanie się do ćwiczeń praktycznych – 10 godzin

Przygotowanie prezentacji multimedialnej – 5 godzin

Przygotowanie się do obiektywnego strukturyzowanego egzaminu klinicznego – 10 godzin

Obiektywny strukturyzowany egzamin kliniczny – 2 godziny

Łącznie 60 godziny nakładu pracy studenta

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

brak

Skrócony opis:

Program przedmiotu obejmuje wykłady i zajęcia praktyczne w trakcie których student zapozna się z zasadami resuscytacji krążeniowo-oddechowej, udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu oraz wybranymi procedurami z zakresu pielęgniarstwa.

Pełny opis:

Program przedmiotu obejmuje wykłady i zajęcia praktyczne w trakcie których student zapozna się z zasadami resuscytacji krążeniowo-oddechowej, udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu oraz wybranymi procedurami z zakresu pielęgniarstwa.

Wykłady i ćwiczenia praktyczne obejmują:

1. Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym, ocena poszkodowanego według schematu ABC, pozycja bezpieczna, wzywanie pomocy medycznej.

2. Techniki bez przyrządowego udrażniania dróg oddechowych.

3. Wentylacja wspomagana: usta-usta, usta-nos, usta-usta/nos, maska kieszonkowa, worek samorozprężalny z maską.

4. Technika wykonywania uciśnięć klatki piersiowej.

5. Technika wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dorosłych i dzieci.

6. Wykorzystanie automatycznego defibrylatora zewnętrznego.

7. Zasady udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia (zadławienie, utrata przytomności, omdlenie, ból w klatce piersiowej, udar mózgu, drgawki).

8. Zasady oceny przytomnego pacjenta według schematu ABC i zbierania podstawowego wywiadu.

9. Zasady wykonywania wybranych czynności pielęgniarskich (pomiar ciśnienia tętniczego, uzyskiwanie dostępów donaczyniowych, podawanie leków różnymi drogami).

10. Problemy etyczne związane z prowadzeniem resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Pierwsza pomoc i resuscytacja krążeniowo-oddechowa. pod redakcją prof. dr hab. Janusza Andresa, Kraków 2011

2. Podstawy pielęgniarstwa Tom II. pod redakcją: Barbary Ślusarskiej, Danuty Zarzyckiej, Kazimiery Zahradniczek, Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2011, rozdziały: 4, 8, 10, 11, 16

Literatura uzupełniająca:

1. Wytyczne resuscytacji 2015 Europejskiej Rady Resuscytacji. Rozdziały:

Podstawowe zabiegi resuscytacyjne i automatyczna defibrylacja zewnętrzna u osób dorosłych

Zabiegi resuscytacyjne u dzieci (część dotycząca podstawowych zabiegów resuscytacyjnych)

Pierwsza pomoc.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.