Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ortopedia i traumatologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-N5.Ortop. Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ortopedia i traumatologia
Jednostka: Katedra Ortopedii
Grupy: Przedmioty V rok, kierunek lekarski, studia niestacjonarne
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 25 godzin więcej informacji
Kształcenie na odległość, 7 godzin więcej informacji
Seminarium, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Jasiewicz
Prowadzący grup: Jakub Adamczyk, Marcin Bednarek, Jarosław Brudnicki, Sławomir Duda, Artur Gądek, Marcin Gąska, Mateusz Gruca, Piotr Guzik, Barbara Jasiewicz, Jakub Kalisz, Wojciech Kącki, Przemysław Koszyk, Witold Pokrowiecki, Tomasz Potaczek, Tomasz Sienkiel, Bartłomiej Szlasek, Marek Trybus
Strona przedmiotu: http://www.klinika.net.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Student zna: zasady badania ortopedycznego z uwzględnieniem elementów badania neurologicznego.Student zna najczęstsze wady wrodzone i nabyte układu kostno - stawowego - zasady rozpoznawania i leczenia. Student wie o podstawach rozpoznawania i leczenia zapaleń kości i stawów zarówno fazy ostrej jak i późnych następstw. Student umie przeprowadzić podstawową diagnostykę nowotworów narządu ruchu -zna objawy, diagnostykę, zasady leczenia.Student rozumie podstawowe zagadnienia związane z osteoporozą pierwotną i wtórną. Student zna:najczęstsze typy urazów kręgosłupa.Student rozróżnia wskazania i rodzaje stosowanego zaopatrzenia ortopedycznego.

Traumatologia:

Wiedza:

•zna aktualne wytyczne resuscytacji krążeniowo-oddechowej noworodków, dzieci i dorosłych;

•zna zasady funkcjonowania zintegrowanego systemu państwowego ratownictwa medycznego

•zna i rozumie pojęcie kalectwa, inwalidztwa i niepełnosprawności;

•zna i rozumie pojęcie śmierci gwałtownej oraz nagłego zgonu a także różnicę między pojęciami urazu a obrażenia;

•zna i rozumie możliwości i ograniczenia badań laboratoryjnych w stanach nagłych;

•posiada wiedzę z zakresu współcześnie wykorzystywanych badań obrazowych, w szczególności zna:

1.symptomatologię radiologiczną i ultrasonograficzną obrażeń układu ruchu zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania oraz postępowania terapeutycznego w odniesieniu do najczęstszych chorób wymagających interwencji chirurgicznej z uwzględnieniem odrębności wieku dziecięcego w tym w szczególności złamań kości i obrażeń narządowych;

2.zasady postępowania diagnostycznego i terapeutycznego po urazach mechanicznych oraz podstawowe procesy ustrojowe istotne z punktu widzenia zna zmiany morfologiczne i rozumie patogenezę krytycznych stanów patologicznych:

•mózgu takich jak obrzęk, niedokrwienie, krwotoki, skutki działania substancji egzogennych (np. alkohol, CO) i urazu mechanicznego

•układu oddechowego, takich krwiak opłucnej, odma opłucnowa, paradoks oddechowy i inne postaci ostrej pourazowej niewydolności oddechowej

•zna definicję i patofizjologię wstrząsu, ze szczególnym uwzględnieniem wstrząsu hipowolemicznego, choroby pourazowej oraz niewydolności wielonarządowej oraz pourazowego wstrząsu mechanicznego jak w wyniku stłuczenia serca, tamponady osierdzia czy odmy prężnej

•zna podstawowe zasady diagnostyki i leczenia obrażeń układu ruchu diagnostyki i leczenia

Kompetencje społeczne:

•wykazuje umiejętność i nawyk samokształcenia

•współpracuje w grupie biorąc odpowiedzialność za terminowe i rzetelne wykonanie powierzonych zadań

•dostrzega potrzebę i podejmuje współpracę z przedstawicielami innych zawodów i różnych specjalistów medycyny w zakresie ochrony zdrowia, profilaktyki wypadkowości, postępowania ratowniczego, diagnostycznego i leczniczego w warunkach zdarzeń masowych jak i w mnogich i wielonarządowych obrażeniach ciała,

•przejawia empatię wobec pacjenta, innych osób uczestniczących w zdarzeniu, okaże szacunek w kontakcie z chorym i innymi osobami,

•wykazuje opanowanie i zrównoważenie przy podejmowaniu decyzji w trudnych sytuacjach.


Wymagania wstępne:

Traumatologia:

Wiedza w zakresie patomorfologii, anatomii człowieka oraz radiologii.

Umiejętność opanowania materiału i samodzielnego uczenia się.

Znajomość zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w szpitalu.


Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin testowy 60 pytań - 1 godzina ( 40 pytań z ortopedii i 20 pytań z traumatologii).

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest obecność i aktywny udział w wykładzie, seminariach i ćwiczeniach.

Obowiązuje sztywna skala ocen umieszczona na stronie klinika.net.pl


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie modułu wymaga spełnienia następujących warunków:

1.Obecność na zajęciach

2.Aktywność na zajęciach -sprawdzenie umiejętności praktycznych

3. Pozytywna ocena postawy i zachowań studenta

4. Uzyskana pozytywna nota wg. skali ocen zamieszczonej na stronie www.klinika.net.pl ( test zawiera 60 pytań=60 pkt. ).


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - pokaz
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone są w tzw. blokach.

Zajęcia z Ortopedii i Traumatologii są przeprowadzane w bloku 2 - tygodniowym.


Skrócony opis:

Ortopedia:

Zagadnienia związane z ortopedią z uwzględnieniem min. badania ortopedycznego .Uwzględnienie urazów narządu ruchu , wad wrodzonych, zapalenia kości i stawów, nowotworów, osteoporozy,zmian zwyrodnieniowych w stawach.

Traumatologia:

Zajęcia z Traumatologii mają na celu zdobycie podstawowych umiejętności diagnostyki, zabezpieczenia i leczenia obrażeń ciała spowodowanych urazami

Mają również pozwolić zrozumieć istotę wpływu samego urazu na organizm człowieka.

Pełny opis:

Ortopedia:

Przedmiot ortopedia i traumatologia zajmuje się podstawowymi zagadnieniami z zakresu tych dziedzin. Ortopedia obejmuje diagnostykę i leczenie schorzeń narządu ruchu zarówno wrodzonych jak i nabytych. Dużą częścią ortopedii stanowią wady wrodzone kończyn i kręgosłupa. Kolejną ważną grupą zagadnień są problemy związany ze starzejącym się narządem ruchu : zmiany zwyrodnieniowe stawów, kręgosłupa i niezbędne w tych przypadkach leczenie zachowawcze i operacyjne. Czujność onkologiczna wymaga uwzględnienia w zakresie przedmiotu nowotworów narządu ruchu, ze szczególnym położeniem nacisku na pierwsze objawy i wczesna diagnostykę.

Traumatologia:

Traumatologia czyli chirurgia urazowa zajmuje się diagnostyką i leczeniem obrażeń ciała powstałych w wyniku urazu /np mechanicznego, chemicznego, termicznego itd/. Obrażenia mogą dotyczyć tkanek miękkich /np. skóry, tkanki podskórnej, mięśni, ścięgien/ lub też układu kostno-szkieletowego. Mogą one obejmować jedną lub kilka okolic ciała. Urazy mnogie mogą być wielomiejscowe lub wielonarządowe. Sam uraz, najczęściej niskoenergetyczny, może powodować zmian o charakterze lokalnym. W przypadku urazów wysokoenergetycznych zmiany mogą obejmować cały ustrój i prowadzić do niewydolności wielu narządów wewnętrznych, a nawet do wstrząsu urazowego. Poznanie i zrozumienie tych procesów umożliwi zastosowanie prawidłowej diagnostyki, a później leczenia zarówno zachowawczego jak również operacyjnego.

Literatura:

Ortopedia:

1. Szmidt J. i wsp.: Podstawy Chirurgii - podręcznik dla specjalizujących się w chirurgii ogólnej . Medycyna Praktyczna. Kraków 2003.

2. Gaździk T.: Ortopedia i Traumatologia dla studentów medycyny. PZWL Warszawa.

3. Gaździk T.: Podstawy ortopedii i traumatologii. PZWL Warszawa.

4. Brongel L., Duda K.: Mnogie obrażenia ciała. PZWL Warszawa, 2001.

5. Brongel L.: Złota godzina . Krak. Wyd. Med. Kraków 2000.

6. Driscoll P.A., Gwinuut C.L., LeDuc-Jimmerson C., Goodall O.: Doraźne leczenie urazów. PZWL, Warszawa, 1997.

Traumatologia:

Podstawowa:

● Gaździk T: Ortopedia i traumatologia. PZWL, Warszawa 2005

● Niedźwiedzki T, Kuryszko JT: Biologia kości. PWN, Warszawa 2007

● Zawadzki A (red): Medycyny ratunkowa i katastrof PZWL, Warszawa 2006

● Brongel L, Lasek J, Słowiński K (red): Podstawy współczesnej chirurgii urazowej. Wydawnictwo Medyczne Kraków 2009

● Brongel L, Duda K (red): Mnogie i wielonarządowe obrażenia ciała. PZWL, Warszawa 2001

Uzupełniająca: ● Schatzker J, Tile M: Podejmowanie decyzji w operacyjnym leczeniu złamań 1. MediPage, Warszawa 2015 ● Rüedi TP, Buckley RE, Moran CG: AO Podstawy leczenia złamań Tom 1, Tom 2. MediPage, Warszawa 2014

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.