Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pediatria 3/4

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-N5.Pediat.III Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pediatria 3/4
Jednostka: Instytut Pediatrii
Grupy: Przedmioty V rok, kierunek lekarski, studia niestacjonarne
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 37 godzin więcej informacji
Kształcenie na odległość, 14 godzin więcej informacji
Seminarium, 23 godzin więcej informacji
Symulacje, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemko Kwinta
Prowadzący grup: Dariusz Adamek, Agnieszka Biedroń, Małgorzata Biernat-Sudolska, Monika Brzychczy-Włoch, Małgorzata Bulanda, Łukasz Chmura, Małgorzata Czogała, Magdalena Ćwiklińska, Wojciech Durlak, Aleksandra Furtak, Aleksandra Gergont, Tomasz Gosiewski, Dominika Januś, Anna Kalicka-Kasperczyk, Tomasz Klekawka, Katarzyna Konarska, Sławomir Kroczka, Kinga Kwiecińska, Przemko Kwinta, Joanna Nazim, Anna Olchawa-Czech, Magdalena Ossowska, Katarzyna Pawińska-Wąsikowska, Anna Ruszała, Dominika Salamon, Szymon Skoczeń, Agnieszka Sroka-Oleksiak, Jerzy Starzyk, Małgorzata Steczkowska, Anna Stępniewska, Anna Stochel-Gaudyn, Urszula Stolarska, Izabela Szymońska, Przemysław Tomasik, Agata Wasilewska, Anna Wędrychowicz, Aleksandra Wieczorek, Małgorzata Wójcik, Katarzyna Zachwieja
Strona przedmiotu: http://www.pediatria.cm-uj.krakow.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

Celem modułu jest

− zapoznanie studentów z zagadnieniami z zakresu chorób układu nerwowego, hematologii i onkologii dziecięcej, endokrynologii i diabetologii dziecięcej

− nauczenie umiejętności praktycznych

Efekty kształcenia:

Po zakończeniu zajęć student:

w zakresie wiedzy:

− zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego najczęstszych chorób dzieci:

o krzywicy, tężyczki, drgawek,

o niedokrwistości, skaz krwotocznych, stanów niewydolności szpiku, chorób nowotworowych wieku dziecięcego, w tym guzów litych typowych dla wieku dziecięcego, powiększenia węzłów chłonnych i śledziony

o zaburzeń wzrastania, chorób tarczycy i przytarczyc, chorób nadnerczy, cukrzycy, otyłości zaburzeń dojrzewania i funkcji gonad,

o mózgowego porażenia dziecięcego, zapaleń mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych, padaczki,

w zakresie umiejętności:

− asystuje przy przeprowadzeniu następujących procedur i zabiegów lekarskich:

o przetaczaniu preparatów krwi i krwiopochodnych

o nakłuciu lędźwiowym

o biopsji cienkoigłowej

o biopsji aspiracyjnej szpiku kostnego


w zakresie kompetencji społecznych:

− okazuje szacunek dla pacjenta i jego rodziny

− przestrzega praw pacjenta, w tym do ochrony danych osobowych, intymności

− potrafi pracować w grupie

− wykazuje umiejętności rozwiązywania problemów


Wymagania wstępne:

Zaliczenie Pediatria 2/4.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie

Zaliczenie modułu wymaga spełnienia następujących warunków:

1. obecności na zajęciach

2. aktywnego udziału w zajęciach

3. prezentacji przypadku klinicznego / problemu medycznego

4. zaliczenia sprawdzianu końcowegoMetody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci będą oceniani na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach, przygotowania zadania indywidualnego – prezentacji przypadku / problemu medycznego. Dodatkowe kryteria oceny stanowią terminowość wykonania zadań oraz dostosowanie się do wymagań dotyczących sposobu ich wykonania, określonych przez prowadzącego zajęcia.

Zadanie indywidualne:

Każdy student opracowuje prezentację przypadku lub problemu medycznego związanego z tematami zajęć obowiązkowych wymienionych w treściach modułu kształcenia. Prezentacja jest przedstawiana pozostałym członkom grupy uczestniczącym w zajęciach i stanowi podstawę do dyskusji.

Każda prezentacja powinna zawierać:

− usystematyzowaną prezentację przypadku klinicznego lub przedstawienie definicji problemu medycznego

− algorytm postępowania diagnostycznego

− omówienie postępowania terapeutycznego

− przedstawienie rokowania

− wykaz aktualnego piśmiennictwa użytego do przygotowania prezentacji

Prezentacja powinna obejmować ok. 10 przeźroczy, czas trwania prezentacji 10 min.

Terminy wykonania zadania indywidualnego oraz przedstawienia prezentacji są ustalane ze studentami na zajęciach.

Szczegółowe kryteria oceny zadania indywidualnego zostaną omówione ze studentami na zajęciach.


Sprawdzian końcowy:

Test składający się z 60 pytań. Do każdego pytania przygotowywanych jest 5 odpowiedzi – tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Warunkiem zaliczenia sprawdzianu jest uzyskanie co najmniej 60% odpowiedzi prawidłowych.


Metody dydaktyczne:

Wykłady

Wykłady interaktywne

Praca z małą grupą:

- prezentacje przypadków klinicznych

- nauczanie ukierunkowane na problem

Ćwiczenia kliniczne

Ćwiczenia w centrum symulacji medycznejBilans punktów ECTS:

5 pkt ECTS

Udział w zajęciach obowiązkowych - 106 godzin

Przygotowanie do ćwiczeń – 56 godziny

Opracowanie prezentacji przypadku, problemu – 12 godzin

Przygotowanie do zaliczenia testowego – 10 godzin

Łącznie 170 godziny nakładu pracy studenta


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Nauka badania, rozpoznawania i leczenia chorób z zakresu hematologii i onkologii, endokrynologii oraz neurologii dziecięcej.

Pełny opis:

Po zakończeniu zajęć student:

w zakresie wiedzy:

− zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego najczęstszych chorób dzieci:

o krzywicy, tężyczki, drgawek,

o niedokrwistości, skaz krwotocznych, stanów niewydolności szpiku, chorób nowotworowych wieku dziecięcego, w tym guzów litych typowych dla wieku dziecięcego, powiększenia węzłów chłonnych i śledziony

o zaburzeń wzrastania, chorób tarczycy i przytarczyc, chorób nadnerczy, cukrzycy, otyłości zaburzeń dojrzewania i funkcji gonad,

o mózgowego porażenia dziecięcego, zapaleń mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych, padaczki,

w zakresie umiejętności:

− asystuje przy przeprowadzeniu następujących procedur i zabiegów lekarskich:

o przetaczaniu preparatów krwi i krwiopochodnych

o nakłuciu lędźwiowym

o biopsji cienkoigłowej

o biopsji aspiracyjnej szpiku kostnego

w zakresie kompetencji społecznych:

− okazuje szacunek dla pacjenta i jego rodziny

− przestrzega praw pacjenta, w tym do ochrony danych osobowych, intymności

− potrafi pracować w grupie

− wykazuje umiejętności rozwiązywania problemów

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Pediatria, red. Jacek J. Pietrzyk i Przemko Kwinta, WUJ, Kraków 2018, tom 3. rozdziały 11, 18 i 19

Uwagi:

Studenci są zobowiązani do przestrzegania zasady aseptyki i antyseptyki oraz dbania o wygląd zewnętrzny (np. identyfikator, czysty, wyprasowany fartuch, obuwie zastępcze).

Szatnie studenckie znajdują się na poziomie -1 w budynku B USD.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.