Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztaty klinicznych umiejętności psychologicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-N5.War.Um.Psych. Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztaty klinicznych umiejętności psychologicznych
Jednostka: Katedra Psychiatrii
Grupy: Przedmioty V rok, kierunek lekarski, studia niestacjonarne
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Bętkowska-Korpała, Anna Starowicz-Filip
Prowadzący grup: Kinga Ciesielska, Katarzyna Cyranka, Anna Rajtar-Zembaty, Karolina Sikora, Anna Starowicz-Filip
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Efekty kształcenia:

Po zakończeniu zajęć student

W zakresie wiedzy:

• Student rozpoznaje podstawowe mechanizmy psychologicznego funkcjonowania chorego i jego rodziny, istotne z punktu widzenia procesu diagnostyczno-terapeutycznego (W7)

W zakresie umiejętności:

• Student posiada umiejętności prowadzenia rozmowy z pacjentem i jego rodziną, istotne dla realizowania optymalnego sposobu leczenia i aktywizowania pacjenta w rozwijaniu korzystnych zachowań prozdrowotnych (U6, U7, U8, U11)

• Student potrafi podjąć działania usprawniające współpracę w zespole i potrafi udzielić wsparcia innemu członkowi zespołu terapeutycznego będącego w trudnej sytuacji. (U13)

W zakresie kompetencji społecznych (profesjonalnej postawy):

• Podejmuje analizę własnej motywacji do pracy z pacjentami, chce poznawać swoich kompetencji interpersonalnych oraz jest zainteresowany dalszym rozwijaniem klinicznych umiejętności psychologicznych

• Przestrzega zasad etycznych i współpracy z grupą


Wymagania wstępne:

• Student V roku

• pozytywnie zaliczony przedmiot Psychologia lekarska

Forma i warunki zaliczenia:

• zaliczenie z oceną

• konstruktywna aktywność na zajęciach

konieczność zaliczenia ewentualnych nieobecności w formie przeprowadzenia rozmowy z pacjentem (nagranie np. na dyktafon)

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

obecność i aktywna, konstruktywna postawa w czasie zajeć

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Metody dydaktyczne:

Zajęcia warsztatowe z udziałem dydaktyka -

prezentacje multimedialne i informacyjne, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenie w parach i małych grupach, psychodrama, analiza własnego doświadczenia z kontaktu z pacjentem

Bilans punktów ECTS:

1 ECTS

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

20 godzin dydaktycznych (4 x 5h)

Skrócony opis:

Kluczowym celem zajęć warsztatowych jest kształcenie psychologicznych umiejętności klinicznych polegające na analizie przypadków, wykorzystującej wiedzę oraz swoje dotychczasowe doświadczenia z kontaktu z pacjentem a także analiza własnych zasobów w pracy z pacjentem i jego rodziną.

Pełny opis:

Moduł 1. Przypomnienie i ćwiczenie zasad poprawnej komunikacji, ze zwróceniem uwagi na:

• świadomość celu rozmowy, własnych intencji oraz postawy współpracy i spójności przekazów werbalnych i niewerbalnych

• rozpoznawanie potrzeb pacjenta i dostosowanie sposobu komunikowania do rozmówcy np. rozmowa z dzieckiem, rozmowa z rodziną, z osobą w silnym lęku

Moduł 2. Metody prowadzenia rozmowy sprzyjające terapeutycznej relacji z pacjentem i jego rodziną, ze zwróceniem uwagi na:

• poznanie i stosowanie metody Dialogu motywującego (m.in. angażowanie pacjenta i jego rodziny do współpracy w procesie leczenia)

• analiza własnych zasobów osobowościowych i możliwości ich wykorzystania w praktyce zawodowej

Moduł 3. Zapoznawanie się z metodami przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu i ćwiczenie:

• umiejętności udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej i wsparcia emocjonalnego innemu członkowi zespołu leczącego

Moduł 4 Omawianie sporządzonych przypadków

Literatura:

Barański J., Steciwko A. Relacja lekarz-pacjent. Zrozumienie i współpraca. Elsevier Urban&Partner. 2013.

- Gordon T., Sterling Edwards W. Rozmawiać z pacjentem. Academica, 2009

- Makara-Studzińska M. Komunikacja z pacjentem. Wyd. Czelej, Lublin 2012.

- Płonka - Syroka B. Relacje lekarz- pacjent w aspekcie społecznym, historycznym i kulturowym. Wydawnictwo: DIG, 2005-

- Rollnick S., Miller WR., Butler Ch. Wywiad motywujący w opiece zdrowotnej. Wydawnictwo Academica, Warszawa 2010

- Steciwko A., Barański J. Porozumiewanie się lekarza z pacjentem i jego rodziną. Elsevier Urban&Partner. 2012.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.