Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chirurgia 4/4

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-N6.Chir. Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chirurgia 4/4
Jednostka: Wydział Lekarski
Grupy: Przedmioty VI rok, kierunek lekarski, studia niestacjonarne
Punkty ECTS i inne: 8.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia kliniczne, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Dembiński, Michał Pędziwiatr, Mateusz Rubinkiewicz
Prowadzący grup: Wacław Lipczyński, Aleksandra Papier, Jarosław Polak, Piotr Wałęga
Strona przedmiotu: http://www.czerwonachirurgia.pl/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Dodatkowe strony WWW:

http://www.chirurgia3.cm-uj.krakow.pl/

https://www.rydygier.cm-uj.krakow.pl/

Cele kształcenia:

Celem modułu jest

− nauczenie umiejętności praktycznych w zakresie chirurgii

− usystematyzowanie nabytej wiedzy

− nauka pracy w zespole

− przygotowanie studenta do samodzielnej pracy

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

F.W1. zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania oraz postępowania terapeutycznego w odniesieniu do najczęstszych

chorób wymagających interwencji chirurgicznej z uwzględnieniem odrębności wieku dziecięcego w tym w szczególności:

a) ostrych i przewlekłych chorób jamy brzusznej

c) chorób kończyn

e) chorób naczyń tętnicznych i żylnych

f) chorób układu moczowego

F.W3. zna zasady kwalifikacji i wykonywania podstawowych zabiegów operacyjnych i inwazyjnych procedur diagnostyczno-leczniczych

F.W4. zna zasady bezpieczeństwa okołooperacyjnego, przygotowania pacjenta do operacji, wykonania znieczulenia ogólnego,

miejscowego oraz kontrolowanej sedacji

F.W15. posiada podstawową wiedzę z zakresu transplantologii zabiegowej, zna wskazania do przeszczepienia nieodwracalnie

uszkodzonych narządów i tkanek oraz procedury z tym związane;

F.W18. zna i potrafi wyjaśnić drugiej osobie jakie są zasady kwalifikacji, na czym polegają, jak przebiegają i jakie są możliwe powikłania i

konsekwencje zabiegów operacyjnych:

a) usunięcia wyrostka robaczkowego, pęcherzyka żółciowego

b) wycięcia tarczycy, przytarczycy, nadnercza

c) wycięcia części i całości żołądka, jelita grubego

d) przepuklin brzusznych z wykorzystaniem siatek syntetycznych

e) chirurgicznego leczenia otyłości

F.W19. zna zasady kwalifikacji, wie na czym polegają, jak przebiegają i jakie są możliwe konsekwencje i powikłania następujących

procedur:

a) przezskórnej i wewnątrzprzewodowej ultrasonografii narządów jamy brzusznej

b) endoskopowych procedur diagnostycznych i leczniczych przewodu pokarmowego

c) endoskopowych procedur diagnostycznych i leczniczych dróg oddechowych (bronchoskopii, bronchoskopii z endoskopową USG)

d) endoskopowych procedur diagnostycznych i leczniczych układu moczowego (cystoskopii)

e) endoskopowych procedur diagnostycznych i leczniczych narządu ruchu (artroskopii)

f) badań przesiewowych stosowanych dla wczesnego wykrywania nowotworów przewodu pokarmowego

W zakresie umiejętności:

F.U1. asystuje przy typowym zabiegu operacyjnym, potrafi przygotować pole operacyjne i znieczulić miejscowo okolicę operowaną

F.U2. posługuje się podstawowymi narzędziami chirurgicznymi

F.U3. stosuje się do zasad aseptyki i antyseptyki

F.U4. potrafi zaopatrzyć prostą ranę, założyć i zmienić jałowy opatrunek chirurgiczny

F.U5. zakłada wkłucie obwodowe

F.U6. potrafi zbadać sutki, węzły chłonne, gruczoł tarczowy oraz jamę brzuszną w aspekcie ostrego brzucha, a także wykonać badanie

palcem przez odbyt

F.U9. potrafi zaopatrzyć krwawienie zewnętrzne

F.U27. potrafi zawiązać węzeł pojedynczy i chirurgiczny

F.U28. potrafi zbadać sutki, jamę brzuszną oraz wykonać badanie palcem przez odbyt

F.U29. potrafi wykonać i zinterpretować USG wg FAST (Focused Assesment with Sonography for Trauma)

F.U32. potrafi odebrać świadomą i skuteczną prawnie zgodę na:

a) na procedury diagnostyczne podwyższonego ryzyka (np. gastroskopia, kolonoskopia, endoskopowa wsteczna

cholangiopankreatografia)

b) na procedury diagnostyczne podwyższonego ryzyka (biopsja przezskórna pod kontrolą USG)

c) zabieg operacyjny usunięcia pęcherzyka żółciowego

F.U33. potrafi przekazać informację o śmierci bliskiej osoby

F.U34. potrafi przekazać rodzinie informacje dotyczące możliwości przeszczepienia narządów osoby u której orzeczono śmierć mózgu

Wymagania wstępne:

W przypadku roku VI warunkiem przstąpienia do zajęć jest zaliczenie wszystkich przedmiotów flagowych oraz wszystkich przedmiotów,

które są kontynuowane na roku VI, czyli dotychczasowych części chorób wewnętrznych, pediatrii, medycyny rodzinnej, psychiatrii,

chirurgii, ginekologii i położnictwa oraz medycyny ratunkowej. W związku z tym student, który nie uzyskał zaliczenia przynajmniej jednego

z ww. przedmiotów nie może zostać dopuszczony do jakichkolwiek zajęć na roku VI.

W przypadku lat wcześniejszych student, który nie zaliczył części Chirurgii Ogólnej z roku poprzedniego, może uczestniczyć w zajęciach z

Chirurgii Ogólnej na roku kolejnym i jednocześnie powtarzać niezaliczoną część przedmiotu. Powtarzanie przedmiotu oznacza

konieczność ponownego uczestniczenia we wszystkich zajęciach, zaliczeniach i egzaminach z Chirurgii Ogólnej. W uzasadnionych

przypadkach możliwe jest jednak zwolnienie z udziału w części lub całości zajęć przez Koordynatora przedmiotu.

Warunkiem przystąpienia do zaliczenia z kolejnej części Chirurgii Ogólnej jest uzyskanie zaliczenia z części poprzedniej. Jeśli z tej

przyczyny przepada pierwszy termin zaliczenia kolejnej części przedmiotu, nie jest on przywracany.

Forma i warunki zaliczenia:

Sprawdzian końcowy:

- egzamin z testowy (150 pytań obejmujących całość materiału z chirurgii)

- egzamin praktyczny OSCE

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci będą oceniani na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach, uzyskanie umiejętności potwierdzane będzie w książeczce

„Lista Umiejętności Absolwenta Wydziału Lekarskiego”

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - ekspozycja
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - seminarium

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia kliniczne

Seminaria powtórkowe

Bilans punktów ECTS:

8 punktów

Udział w zajęciach obowiązkowych - 120 godzin

Przygotowanie do ćwiczeń – 60 godziny

Przygotowanie do egzaminu końcowego – 30 godzin

Łącznie 210 godzin nakładu pracy studenta

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Zaliczenie modułu wymaga spełnienia następujących warunków:

1. obecności na zajęciach

2. aktywnego udziału w zajęciach

3. zaliczenia sprawdzianu końcowego

Pełny opis:

Ćwiczenia kliniczne – Praktyczna nauka zawodu – 120 godzin

Studenci przypisani są na okres 4 tygodni do jednego/dwóch oddziałów szpitalnych. Do obowiązków studenta należą: udział w

przygotowaniu do wizyty (badanie chorych), udział w prowadzeniu dokumentacji - wpisywanie status praesens pacjenta, asystowanie do

zabiegów operacyjnych, zmiana opatrunków, wykonywanie podstawowych czynności chirurgicznych, wpisywanie wyników badań do

dokumentacji szpitalnej, udział w wizycie lekarskiej, udział w konsultacjach ambulatoryjnych i na terenie Oddziałów szpitala. Wykonywanie

procedur medycznych zgodnie z wykazem i zasadami zawartymi w książeczce „Lista Umiejętności Absolwenta Wydziału Lekarskiego”

Literatura:

1. O. James Garden, Andrew W. Bradbury, John L.R. Forsythe, Rowan W. Parks (red.): Chirurgia. Podręcznik dla studentów, Wrocław

2015, Wydawnictwo Elsevier Urban & Partner

2. W. Noszczyk (red.): Chirurgia. Repetytorium, Warszawa 2009, Wydawnictwo Lekarskie PZWL

3. J. Kulig i W. Nowak (red.): Ostry brzuch, Warszawa 2007, Wydawnictwo Lekarskie PZWL

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.