Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Medycyna ratunkowa 2/2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-N6.Med.Rat. Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Medycyna ratunkowa 2/2
Jednostka: Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Grupy: Przedmioty VI rok, kierunek lekarski, studia niestacjonarne
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia kliniczne, 54 godzin więcej informacji
Symulacje, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Seweryn, Arkadiusz Trzos
Prowadzący grup: Dorota Sobczyk
Strona przedmiotu: https://medycynakatastrof.wl.cm.uj.edu.pl/pl/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Celem modułu jest:


1. Zapoznanie się z rolą, strukturą organizacyjną i zadaniami szpitalnych

oddziałów ratunkowych (SOR) i/lub centrów urazowych (CU) w systemie ratownictwa medycznego

2. Zapoznanie się ze specyfiką pracy w warunkach SOR i CU

3. Uczestniczenie w procesie zarządzania i udzielania pomocy medycznej pacjentom w warunkach SOR i CU

4. Doskonalenia umiejętności oceny pacjenta według schematu ABCDE

5. Zapoznanie z zasadami triage’u i wstępnego postępowania z pacjentem w stanie zagrożenia życia spowodowanego urazem

6. Zapoznanie z zasadami triage’u i wstępnego postępowania z pacjentem w stanie zagrożenia życia spowodowanym nagłym zachorowaniem lub urazem

7. Zapoznanie z zasadami kierowania zespołem urazowym, oraz rolą

lidera, kierownika i członka zespołu urazowego oraz konsultanta

8. Zapoznanie z zasadami kierowania zespołem medycznym oraz rolą lidera,

kierownika i członka zespołu urazowego oraz konsultanta

9. Zapoznanie się ze sposobem zarządzania informacją medyczną w systemie ratownictwa medycznego – mobilną techniką komputerową, teleinformatyką i możliwościami telemedycyny, elektroniczną dokumentacją medyczną w ratownictwie medycznym i oddziale ratunkowym

10. Zapoznanie z zasadami reagowania SOR i CU na zagrożenia szczególne

(zagrożenia kryminalne, zagrożenia CBRNiE/Haz-Mat, sytuacja zakładnicza, aktywny strzelec)Efekty kształcenia:

Celem modułu jest:


1. Zapoznanie się z rolą, strukturą organizacyjną i zadaniami szpitalnych

oddziałów ratunkowych (SOR) i/lub centrów urazowych (CU) w systemie ratownictwa medycznego

2. Zapoznanie się ze specyfiką pracy w warunkach SOR i CU

3. Uczestniczenie w procesie zarządzania i udzielania pomocy medycznej pacjentom w warunkach SOR i CU

4. Doskonalenia umiejętności oceny pacjenta według schematu ABCDE

5. Zapoznanie z zasadami triage’u i wstępnego postępowania z pacjentem w stanie zagrożenia życia spowodowanego urazem

6. Zapoznanie z zasadami triage’u i wstępnego postępowania z pacjentem w stanie zagrożenia życia spowodowanym nagłym zachorowaniem lub urazem

7. Zapoznanie z zasadami kierowania zespołem urazowym, oraz rolą

lidera, kierownika i członka zespołu urazowego oraz konsultanta

8. Zapoznanie z zasadami kierowania zespołem medycznym oraz rolą lidera,

kierownika i członka zespołu urazowego oraz konsultanta

9. Zapoznanie się ze sposobem zarządzania informacją medyczną w systemie ratownictwa medycznego – mobilną techniką komputerową, teleinformatyką i możliwościami telemedycyny, elektroniczną dokumentacją medyczną w ratownictwie medycznym i oddziale ratunkowym

10. Zapoznanie z zasadami reagowania SOR i CU na zagrożenia szczególne

(zagrożenia kryminalne, zagrożenia CBRNiE/Haz-Mat, sytuacja zakładnicza, aktywny strzelec)


Po zakończeniu zajęć student:

w zakresie wiedzy:

- omawia zasady organizacji ratownictwa medycznego na etapach przedszpitalnym

i szpitalnym (szpitalny oddział ratunkowy, centrum urazowe)

- zna i rozumie zasady funkcjonowania sytemu ratownictwa medycznego na

etapach przedszpitalnym i szpitalnym

- zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania

terapeutycznego w odniesieniu do pacjenta w stanie zagrożenia życia

- zna uwarunkowania genetyczne, środowiskowe i epidemiologiczne najczęstszych

chorób i obrażeń

- zna i rozumie zasady organizacji zespołu urazowego/zespołu medycznego

- zna i rozumie zasady wstępnej diagnostyki i wstępnej stabilizacji pacjenta

z pojedynczymi i mnogimi obrażeniami ciała

- zna i rozumie zasady wstępnej diagnostyki i wstępnej stabilizacji pacjenta w

stanie zagrożenia życia z powodu nagłego zachorowania

- zna i rozumie sposób oceny poszkodowanego według schematu ABCDE

i zbierania wywiadu lekarskiego

- zna i rozumie zasady segregacji wstępnej i wtórnej na etapach udzielania pomocy

- zna i rozumie zasady tworzenia dokumentacji medycznej /w tym elektronicznej/

- zna i rozumie kluczowe elementy wpływające na zarządzanie zespołem

i podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych

- zna i rozumie rolę poszczególnych członków zespołu medycznego

i urazowego

- zna i rozumie zasady komunikacji wewnętrznej w zespole urazowym

i medycznym

- zna i rozumie zasady korzystania z konsultacji specjalistycznej

- zna i rozumie zasady zachowania i postępowania w sytuacji szczególnych

zagrożeń (przemoc fizyczna, zagrożenia CBRNiE/Haz-Mat, sytuacja

zakładnicza, aktywny strzelec)

- zna i rozumie zasady współpracy z zespołami ratownictwa medycznego


w zakresie umiejętności:

- organizuje pracę zespołu medycznego i urazowego

- przeprowadza wywiad lekarski z pacjentem i jego rodziną

- przeprowadza badanie fizykalne pacjenta /(internistyczne, urazowe)

- ocenia stan ogólny, stan przytomności i świadomości pacjenta, wydolność

układów krążenia i oddechowego

- przeprowadza wstępną segregację medyczną, ustala priortytety udzielania

pomocy poszczególnym pacjentom

- prowadzi segregację medyczną wg obowiązującego na danym oddziale systemu

segregacji (np. MTS, ESI)

- potrafi przeprowadzić wstępną i wtórną segregację w zdarzeniach masowych

i wykonać odpowiednią dokumentację

- potrafi przeprowadzić wstępną segregację w warunkach szczególnych

(zagrożenia CBRNiE/HAZ-Mat)

- potrafi wstępnie ocenić stan poszkodowanego według schematu ABCDE i zebrać

podstawowy wywiad lekarski

- potrafi udzielić pomocy poszkodowanemu we wstrząsie i w innych

stanach zagrożenia życia związanych z urazem

- potrafi udzielić pomocy poszkodowanemu we wstrząsie i w innych

stanach zagrożenia życia pochodzenia nieurazowego

- asystuje przy przeprowadzeniu następujących procedur i zabiegów lekarskich:

zabezpieczenie dróg oddechowych, drenaż jamy opłucnej, nakłucie worka

osierdziowego, nakłucie jamy otrzewnej, przetaczania krwi i preparatów

krwiopochodnych

- wykonuje niemożliwe do wykonania na pacjentach interwencje krytyczne na

symulatorach pacjentów podczas zajęć symulacyjnych

- potrafi zabezpieczyć pacjenta urazowego

- potrafi zabezpieczyć pacjenta nieurazowego

- potrafi wykorzystać wsparcie informatyczne (ICT) i teleinformatykę w zakresie

komunikacji wewnętrznej, zewnętrznej oraz gromadzenia, przetwarzania

i wizualizacji danych i wyników badań pacjenta

- potrafi komunikować się ze współpracownikami zespołu udzielając

konsekwentnej informacji zwrotnej i wsparcia

- potrafi zarządzać podległym sobie zespołem

- potrafi optymalnie wykorzystać posiadane siły i środki

- potrafi rozpoznać sytuacje która wymaga pomocy bardziej doświadczonych

osób, potrafi zaplanować i prawidłowo wezwać takie osoby w celu

przeprowadzenia konsultacji

- potrafi zorganizować działania w zagrożeniu CBRNiE/Haz-Mat

- potrafi prowadzić dokumentację medyczną pacjenta , w tym dokumentacje

elektroniczną


w zakresie kompetencji społecznych

- prezentuje wysoki poziom kultury osobistej

- wykazuje umiejętność i nawyk samokształcenia

- współpracuje w grupie biorąc odpowiedzialność za terminowe i rzetelne

wykonanie powierzonych zadań

- potrafi kierować grupą osób realizujących wspólne zadanie

- przestrzega wzorców etycznych w działaniach zawodowych

- potrafi uczyć innych

- okazuje szacunek dla pacjenta i troskę o jego dobro

- przestrzega w swych działaniach zasad etycznych

- przestrzega praw pacjenta

- wykazuje umiejętność rozwiązywania problemów

- potrafi pracować w grupie


Wymagania wstępne:

W przypadku roku VI warunkiem przystąpienia do zajęć jest zaliczenie wszystkich przedmiotów flagowych oraz wszystkich przedmiotów, które są kontynuowane na roku VI czyli dotyczących części chorób wewnętrznych, pediatrii, medycyny rodzinnej, psychiatrii, chirurgii, ginekologii i położnictwa oraz medycyny ratunkowej. W związku z tym student, który nie uzyskał zaliczenia przynajmniej jednego z ww. przedmiotów nie może zostać dopuszczony do zajęć na roku VI bez pisemnej zgody dziekanatu.


Wymagania wstępne:


Student potrafi prawidłowo ocenić poszkodowanego według schematu ABCDE, potrafi wykonać pełne badanie (urazowe i nieurazowe) pacjenta, zebrać wywiad, zmierzyć ciśnienie tętnicze krwi, uzyskać dostęp donaczyniowy, zinterpretować podstawowe badania laboratoryjne, zdjęcia RTG i obrazy ultrasonografii ratunkowej


Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu wymaga spełnienia następujących warunków:

1. Obecności i uzyskanie zaliczenia na zajęciach klinicznych i zajęciach

symulacyjnych. Możliwa jedna usprawiedliwiona nieobecność na zajęciach

klinicznych.

2. Aktywny udział w zajęciach – wykazanie się wiedzą i zaangażowaniem,

umiejetnoscią rozwiązywania problemów potwierdzony wpisem przez

opiekuna

3. Zaliczenie testu sprawdzającego wiedzę teoretyczną z omawianego na zajęciach

zakresu materiału (50 pytań, 1 odpowiedź poprawna i cztery dystraktory)

4. Uzyskanie z testu minimum 70% pozytywnych odpowiedzi:

a. ocena bardzo dobra - 50-49-48

b. ocena ponad dobra -48-47-46pkt.

b. ocena dobra - 45-44-43 pkt

c. ocena ponad dostateczna – 44-41-40-39

d. ocena dostateczna -38-37-36-35 pkt.

e. ocena niedostateczna - 34 i poniżej


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie:

- zaliczenie ćwiczen klinicznych

- zaliczenie ćwiczeń symulacyjnych

- wypełnienie i oddanie ankiety ewaluacyjnej dotyczącej kształcenia z medycyny

ratunkowej i medycyny katastrof

- egzamin testowy 50 pytań (jedna odpowiedź prawidłowa, cztery dystraktory)


Metody dydaktyczne:

zajęcia praktyczne, analiza przypadku, pokaz, symulacja przypadków klinicznych, dyskusja, burza mózgów, praca z książką

Bilans punktów ECTS:

4

Przygotowanie się do ćwiczeń klinicznych – 16 godzin

Udział w ćwiczeniach klinicznych – 54 godzin

Przygotowanie się do ćwiczeń symulacyjnych – 4 godzin

Udział w ćwiczeniach symulacyjnych – 6 godzin

Przygotowanie do egzaminu 20 godzin


Łącznie 100 godzin nakładu pracy studenta


Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Algorytmy diagnostyczne i lecznicze w praktyce SOR Leszek Brongel (red.)

Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2017

2.Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne i wybrane stany nagłe J. Gucwa, M.

Ostrowski Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Kraków 2018

3. Postępowanie w obrażeniach ciała w praktyce SOR. Guła P, Machała W. (red.). Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2016

Literatura uzupełniająca:

1. Wytyczne resuscytacji 2015 Europejskiej Rady Resuscytacji. Kraków 2015,

strona internetowa Polskiej Rady Resuscytacji http://www.prc.krakow.pl/2015

2. Ostre stany zagrożenia życia w chorobach wewnętrznych. Sosada K. (red.).

Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2016

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.