Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Medycyna rodzinna 2/2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-N6.Med.Rodz. Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Medycyna rodzinna 2/2
Jednostka: Wydział Lekarski
Grupy: Przedmioty VI rok, kierunek lekarski, studia niestacjonarne
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia kliniczne, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Windak
Prowadzący grup: (brak danych)
Strona przedmiotu: http://www.medycynarodzinna.wl.cm.uj.edu.pl/web/rodzinna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Celem modułu jest

− nauczenie umiejętności praktycznych w zakresie medycyny rodzinnej

− usystematyzowanie nabytej wiedzy

− przygotowanie studenta do samodzielnej pracy


Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

E.W2. zna zasady żywienia dzieci zdrowych i chorych, zasady szczepień ochronnych i prowadzenia bilansu zdrowia dziecka

E.W3. zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego najczęstszych chorób dzieci:

a) krzywicy, tężyczki, drgawek,

b) ostrych i przewlekłych chorób górnych i dolnych dróg oddechowych, wad wrodzonych układu oddechowego, gruźlicy, mukowiscydozy, astmy, alergicznego nieżytu nosa, pokrzywki, wstrząsu anafilaktycznego, obrzęku naczynioworuchowego,

c) najczęstszych chorób zakaźnych wieku dziecięcego,

E.W9. rozumie przyczyny i zna podstawowe odrębności w najczęstszych chorobach występujących u osób starszych oraz zasady postępowania w podstawowych zespołach geriatrycznych

E.W10. zna i rozumie podstawowe zasady farmakoterapii chorób w wieku podeszłym

E.W12. zna i rozumie podstawowe zasady organizacji opieki nad osobą starszą i obciążenia opiekuna osoby starszej

E.W36. zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego w najczęstszych chorobach i specyficznych problemach w praktyce lekarza rodzinnego

E.W38. zna podstawy teoretyczne i praktyczne diagnostyki laboratoryjnej

E.W49. zna zasady immunoprofilaktyki chorób zakaźnych

E.W51. zna i rozumie podstawy terapii wybranych chorób infekcyjnych

a) antybiotykoterapia wybranych zakażeń bakteryjnych

b) stosowanie leków antywirusowych w wybranych sytuacjach klinicznych


W zakresie umiejętności:

E.U1. przeprowadza wywiad lekarski z pacjentem dorosłym

E.U2. przeprowadza wywiad lekarski z dzieckiem i jego rodziną + określenie rodowodu

E.U3. przeprowadza pełne i ukierunkowane badanie fizykalne pacjenta dorosłego

E.U4. przeprowadza badanie fizykalne dziecka w każdym wieku

E.U6. przeprowadza orientacyjne badanie słuchu i pola widzenia oraz badanie otoskopowe

E.U9. zestawia pomiary antropometryczne i ciśnienia krwi z danymi na siatkach centylowych

E.U10. potrafi ocenić stopień zaawansowania dojrzewania płciowego

E.U11. przeprowadza badania bilansowe

E.U12. przeprowadza diagnostykę różnicową najczęstszych chorób osób dorosłych i dzieci

E.U16. planuje postępowanie diagnostyczne, terapeutyczne i profilaktyczne

E.U20. kwalifikuje pacjenta do leczenia domowego i szpitalnego

E.U23. potrafi zaproponować program rehabilitacji w najczęstszych chorobach

E.U24. interpretuje badania laboratoryjne i identyfikuje przyczyny odchyleń

E.U27. potrafi zakwalifikować pacjenta do szczepień

E.U28. pobiera materiał do badań wykorzystywanych w diagnostyce laboratoryjnej

E.U29. potrafi wykonać podstawowe procedury i zabiegi lekarskie, w tym:

a) pomiar temperatury ciała, pomiar tętna, nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego

f) cewnikowanie pęcherza moczowego u kobiet i mężczyzn, zgłębnikowanie żołądka, płukanie żołądka, enemę

i) proste testy paskowe i pomiar stężenia glukozy we krwi

E.U32. potrafi planować konsultacje specjalistyczne

E.U35. ocenia odleżyny i stosuje odpowiednie opatrunki

E.U36. potrafi postępować w przypadku urazów (założyć opatrunek, unieruchomienie, zaopatrzenie i szycie rany)

E.U38. potrafi prowadzić dokumentację medyczną pacjenta


Wymagania wstępne:

Warunkiem przystąpienia do drugiej części zajęć na roku VI jest posiadanie zaliczenia z modułu Medycyna rodzinna 1/2, przedmiotów flagowych i wszystkich przedmiotów, które stanowią kontynuację z lat poprzednich (choroby wewnętrzne, pediatria, medycyna rodzinna, psychiatria, chirurgia, ginekologia i położnictwo, medycyna ratunkowa).

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia modułu Medcyna rodzinna 2/2 jest odbycie szkolenia praktycznego w Paktyce Lekarza Rodzinnego w wymiarze czasu przewidzianym programem kształcenia na podstawie stosownego wpisu w „Formularzu zaliczenia zajęć praktycznych” dokonanego przez lekarza rodzinnego sprawującego nadzór nad ich realizacją.

Posiadanie zaliczenia z modułu Medycyna rodzinna 1/2 i Medycyna rodzinna 2/2 jest warunkiem wstępnym dopuszczenia do egzaminu końcowego z przedmiotu Medycyna rodzinna


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci będą oceniani na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach, uzyskanie umiejętności potwierdzane będzie w książeczce „Lista Umiejętności Absolwenta Wydziału Lekarskiego”


Sprawdzian końcowy: VI rok

W zakresie wiedzy - test wielokrotnego wyboru z minimalnym progiem zaliczenia na poziomie, co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi.


Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia kliniczne – praktyczne nauczanie kliniczne

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach obowiązkowych - 60 godzin

Przygotowanie do ćwiczeń – 30 godzin

Przygotowanie do egzaminu końcowego – 20 godzin

Łącznie 110 godzin nakładu pracy studenta


Uwagi:

Literatura podstawowa:

1. A. Windak, S. Chlabicz, A. Mastalerz- Migas „Medycyna Rodzinna” podrecznik dla lekarzy i studentów. Termedia Wydawnictwa Medyczne, Poznań 2015, wydanie I

2. T. Tomasik i in.: Podstawy poprawy jakości w medycynie rodzinnej. ZiZ, Kraków 2002.

3. Steciwko, J. Barański: Porozumiewanie się lekarza z pacjentem i jego rodziną. Elsevier Urban&Partner Wrocław 2012, wyd. I

Literatura uzupełniająca:

1. B. Latkowski. Postępowanie lekarzy rodzinnych w wybranych stanach nagłych. PZWL, Warszawa 2008, wyd. 1.

2. A.Mierzecki, M.Godycki-Ćwirko. Wybrane umiejętności medyczne. Aktis, Łódź 2011, wyd. 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.