Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pediatria 4/4

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-N6.Pediat. Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pediatria 4/4
Jednostka: Instytut Pediatrii
Grupy: Przedmioty VI rok, kierunek lekarski, studia niestacjonarne
Punkty ECTS i inne: 8.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia kliniczne, 114 godzin więcej informacji
Symulacje, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemko Kwinta
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Celem modułu jest

− nauczenie umiejętności praktycznych w zakresie pediatrii

− usystematyzowanie nabytej wiedzy

− przygotowanie studenta do samodzielnej pracy


Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

E.W1. zna uwarunkowania genetyczne, środowiskowe i epidemiologiczne najczęstszych chorób

E.W2. zna zasady żywienia dzieci zdrowych i chorych, zasady szczepień ochronnych i prowadzenia bilansu zdrowia dziecka

E.W3. zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego najczęstszych chorób dzieci:

a) krzywicy, tężyczki, drgawek,

b) wad serca, zapalenia mięśnia sercowego, wsierdzia i osierdzia, kardiomiopatii, zaburzeń rytmu serca, niewydolności serca, nadciśnienia tętniczego, omdleń,

c) ostrych i przewlekłych chorób górnych i dolnych dróg oddechowych, wad wrodzonych układu oddechowego, gruźlicy, mukowiscydozy, astmy, alergicznego nieżytu nosa, pokrzywki, wstrząsu anafilaktycznego, obrzęku naczynioworuchowego,

d) niedokrwistości, skaz krwotocznych, stanów niewydolności szpiku, chorób nowotworowych wieku dziecięcego, w tym guzów litych typowych dla wieku dziecięcego, powiększenia węzłów chłonnych i śledziony

e) ostrych i przewlekłych bólów brzucha, wymiotów, biegunek, zaparć, krwawień z przewodu pokarmowego, choroby wrzodowej, nieswoistych chorób jelit, chorób trzustki, cholestaz i chorób wątroby, innych chorób nabytych i wad wrodzonych przewodu pokarmowego,

f) zakażeń układu moczowego, wad wrodzonych układu moczowego, zespołu nerczycowego, kamicy nerkowej, ostrej i przewlekłej niewydolności nerek, ostrych i przewlekłych zapaleń nerek, chorób układowych nerek, zaburzeń oddawania moczu, choroby refluksowej pęcherzowo-moczowodowej,

g) zaburzeń wzrastania, chorób tarczycy i przytarczyc, chorób nadnerczy, cukrzycy, otyłości zaburzeń dojrzewania i funkcji gonad,

h) mózgowego porażenia dziecięcego, zapaleń mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych, padaczki,

i) najczęstszych chorób zakaźnych wieku dziecięcego,

j) zespołów genetycznych, diagnostyki i zasad prewencji

k) chorób tkanki łącznej, gorączki reumatycznej, młodzieńczego zapalenia stawów, toczenia układowego, zapalenia skórno-mięśniowego

l) zna objawy i leczenie stosowane w pierwotnych niedoborach odporności, chorobach autoimmunizacyjnych oraz podstawy immunoterapii nowotworów, zna zasady i potrafi zinterpretować podstawowe testy immunodiagnostyczne

E.W4. zna zagadnienia: dziecka maltretowanego i wykorzystywania seksualnego, upośledzenia umysłowego, zaburzeń zachowania: psychoz, uzależnień, zaburzeń odżywiania i wydalania u dzieci

E.W5. zna podstawowe sposoby diagnostyki i terapii płodu

E.W6. zna najczęściej występujące stany zagrożenia życia u dzieci, oraz zasady postępowania w tych sytuacjach


W zakresie umiejętności:

E.U2. przeprowadza wywiad lekarski z dzieckiem i jego rodziną

E.U4. przeprowadza badanie fizykalne dziecka w każdym wieku

E.U6. przeprowadza orientacyjne badanie słuchu i pola widzenia oraz badanie otoskopowe

E.U7. ocenia stan ogólny, stan przytomności i świadomości pacjenta

E.U8. ocenia stan noworodka w skali Apgar oraz ocenia jego dojrzałość, potrafi zbadać odruchy noworodkowe

E.U9. zestawia pomiary antropometryczne i ciśnienia krwi z danymi na siatkach centylowych

E.U10. potrafi ocenić stopień zaawansowania dojrzewania płciowego

E.U11. przeprowadza badania bilansowe

E.U12. przeprowadza diagnostykę różnicową najczęstszych chorób osób dorosłych i dzieci

E.U16. planuje postępowanie diagnostyczne, terapeutyczne i profilaktyczne

E.U21. definiuje stany, w których czas dalszego trwania życia, stan funkcjonalny lub preferencje chorego ograniczają postępowanie zgodne z określonymi dla danej choroby wytycznymi

E.U24. interpretuje badania laboratoryjne i identyfikuje przyczyny odchyleń

E.U25. potrafi zastosować leczenie żywieniowe (z uwzględnieniem żywienia dojelitowego i pozajelitowego)

E.U26. planuje postępowanie w przypadku ekspozycji na zakażenie przenoszone drogą krwi

E.U27. potrafi zakwalifikować pacjenta do szczepień

E.U28. pobiera materiał do badań wykorzystywanych w diagnostyce laboratoryjnej

E.U29. potrafi wykonać podstawowe procedury i zabiegi lekarskie, w tym:

a) pomiar temperatury ciała, pomiar tętna, nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego

b) monitorowanie parametrów życiowych przy pomocy kardiomonitora, pulsoksymetrię

c) badanie spirometryczne, leczenie tlenem, wentylację wspomaganą i zastępczą

d) wprowadzenie rurki ustno-gardłowej

e) wstrzyknięcia dożylne, domięśniowe i podskórne, kaniulację żył obwodowych, pobieranie obwodowej krwi żylnej, pobieranie posiewów krwi, pobieranie krwi tętniczej, pobieranie arterializowanej krwi włośniczkowej

f) pobieranie wymazów z nosa, gardła i skóry, nakłucie jamy opłucnowej

g) cewnikowanie pęcherza moczowego u kobiet i mężczyzn, zgłębnikowanie żołądka, płukanie żołądka, enemę

h) standardowy elektrokardiogram spoczynkowy wraz z interpretacją, kardiowersję elektryczną i defibrylację serca

i) proste testy paskowe i pomiar stężenia glukozy we krwi

E.U30. asystuje przy przeprowadzeniu następujących procedur i zabiegów lekarskich:

a) przetaczaniu preparatów krwi i krwiopochodnych

b) drenażu jamy opłucnowej

c) nakłuciu worka osierdziowego

d) nakłuciu jamy otrzewnowej

e) nakłuciu lędźwiowym

f) biopsji cienkoigłowej

g) testach naskórkowych

h) próbach śródskórnych i skaryfikacyjnych, oraz interpretuje ich wyniki

i) biopsji aspiracyjnej szpiku kostnego

E.U32. potrafi planować konsultacje specjalistyczne

E.U38. potrafi prowadzić dokumentację medyczną pacjenta


Wymagania wstępne:

Zaliczenie modułu Pediatria 3/4

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu wymaga spełnienia następujących warunków:

1. obecności na zajęciach

2. aktywnego udziału w zajęciach

3. zaliczenia sprawdzianu końcowego

4. zaliczenia egzaminu teoretycznego


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci będą oceniani na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach, uzyskanie umiejętności potwierdzane będzie w książeczce „Lista Umiejętności Absolwenta Wydziału Lekarskiego”


Sprawdzian końcowy:

1. Test - 100 pytań wielokrotnego wyboru z jedną najlepszą odpowiedzią (multiple choice with single best answer).

Warunkiem zaliczenia sprawdzianu jest uzyskanie co najmniej 60% odpowiedzi prawidłowych.


2. Egzamin teoretyczny, ustny


Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia kliniczne – praktyczne nauczanie kliniczne

Bilans punktów ECTS:

9 punktów ECTS

Udział w zajęciach obowiązkowych - 120 godzin

Przygotowanie do ćwiczeń – 60 godziny

Przygotowanie do egzaminu końcowego – 30 godzin

Łącznie 210 godzin nakładu pracy studentaWymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Ćwiczenia kliniczne – Praktyczna nauka zawodu – 120 godzin

Studenci przypisani są na okres 4 tygodni do jednego oddziału szpitalnego.

Pełny opis:

Ćwiczenia kliniczne – Praktyczna nauka zawodu – 120 godzin

Studenci przypisani są na okres 4 tygodni do jednego oddziału szpitalnego. Do obowiązków studenta należą: udział w przygotowaniu do wizyty (badanie dzieci), udział w prowadzeniu dokumentacji - wpisywanie status praesens pacjenta, wpisywanie wyników badań do dokumentacji szpitalnej, udział w wizycie lekarskiej, udział w konsultacjach ambulatoryjnych i na terenie Oddziałów szpitala oraz wykonywanie procedur medycznych zgodnie z wykazem i zasadami zawartymi w książeczce „Lista Umiejętności Absolwenta Wydziału Lekarskiego”

Literatura:

Pediatria, red. Jacek J. Pietrzyk i Przemko Kwinta, WUJ, Kraków 2018

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.