Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Informatyka i statystyka medyczna 2/2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-S3.Inf.Stat. Kod Erasmus / ISCED: 12.3 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Informatyka i statystyka medyczna 2/2
Jednostka: Zakład Bioinformatyki i Telemedycyny
Grupy: Przedmioty III rok, kierunek lekarsko-dentystyczny, studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia przedkliniczne, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Klaudia Proniewska, Irena Roterman-Konieczna
Prowadzący grup: Mateusz Banach, Andrzej Kononowicz, Klaudia Proniewska, Magdalena Ptak-Kaczor, Iwona Tomaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie zastosowania informatyki i statystyki w medycynie ze szczególnym uwzględnieniem stomatologii

Efekty kształcenia:

B.W32. zna podstawowe metody analizy statystycznej wykorzystywane w badaniach populacyjnych i diagnostycznych;

B.W33. zna możliwości współczesnej telemedycyny jako narzędzia wspomagania pracy lekarza;

B.U12. dobiera odpowiedni test statystyczny, przeprowadza podstawowe analizy statystyczne oraz posługuje się odpowiednimi metodami przedstawiania wyników; interpretuje wyniki metaanalizy, a także przeprowadza analizę prawdopodobieństwa przeżycia;


Po zakończeniu zajęć student:

a) w zakresie wiedzy:

- zna podstawowe pojęcia statystyczne

- zna podstawowe testy statystyczne

- zna terminy: system Wirtualnych Pacjentów, ścieżka kliniczna, elektroniczny rekord pacjenta, elektroniczna dokumentacja medyczna

- zna podstawowe metody przetwarzania obrazów medycznych

- zna pojęcie drukowania 3D i jego zastosowania w medycynie

- wie co to jest telekonsultacja oraz potrafi wymienić jej rodzaje i formy.


b) w zakresie umiejętności:


- potrafi obliczyć podstawowe charakterystyki cechy w pakiecie statystycznym i je zinterpretować

- potrafi dobrać odpowiedni test statystyczny do zadanego problemu, wykonać go w pakiecie statystycznym i zinterpretować jego wynik

- potrafi obsługiwać programy do prowadzenia gabinetów stomatologicznych

- potrafi zaprojektować i stworzyć ścieżkę kliniczną

- potrafi analizować obrazy medyczne za pomocą przeglądarek


c) w zakresie kompetencji społecznych:


- potrafi pracować w grupie


Wymagania wstępne:

Zaliczenie pierwszej części przedmiotu – Informatyka i Statystyka Medyczna 1/2 prowadzonego na I roku w pierwszym semestrze

Forma i warunki zaliczenia:

Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę - ocena zależy od sumarycznej liczby punktów jaką student zdobędzie w trakcie trwania modułu. Minimalna liczba punktów wymaga do uzyskania zaliczenia wynosi 50% +1 punkt.


Warunki zaliczenia:

1. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa – dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności

2. Udział w teście przeprowadzanym na przedostatnich ćwiczeniach

3. Wykonanie ścieżki klinicznej na wybrany temat.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

- w zakresie wiedzy: test wielokrotnego wyboru z jedną poprawną odpowiedzią z części telemedycznej

- w zakresie umiejętności: sprawdzian praktyczny z części statystycznej – rozwiązanie zadanych problemów przy wykorzystaniu pakietu statystycznego


Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody programowane - z użyciem komputera

Metody dydaktyczne:

Metody aktywizujące (projektowanie i wykonywanie zadań praktycznych – ścieżka kliniczna, programy do prowadzenia gabinetów stomatologicznych, przetwarzanie obrazów medycznych, statystyka) w tym metody e-learningu (Wirtualny Pacjent). Każde zajęcia laboratoryjne oparte są o wykonywanie praktycznych ćwiczeń przy współudziale prowadzącego zajęcia i pod jego nadzorem.

W uzupełnieniu stosowane są metody seminaryjne (dyskusja – ocena, definiowanie potrzeb, krytyka).

Zajęcia z tematu telekonsultacje medyczne prowadzone są w formie interaktywnej z udziałem lekarza – konsultanta. Fizycznie odbywają się równocześnie w dwóch różnych lokalizacjach.

Wykład – głównie w przypadku części biostatystycznej - wprowadzający nowe zagadnienia z danego zakresu, po którym następują praktycznie ćwiczenia komputerowe z wykorzystaniem pakietu statystycznegoBilans punktów ECTS:

Udział w ćwiczeniach – 25 godz

Przygotowanie do ćwiczeń – 5 godz.


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści podstawowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Program zajęć jest podzielony na dwie części: telemedyczną i biostatystyczną:

Część telemedyczna:

1. Elektroniczny Rekord Pacjenta

2. Przetwarzanie obrazów medycznych

3. Telekonsultacje medyczne

4. System Wirtualni Pacjenci

5. Ścieżka kliniczna

6. Drukowanie 3D w medycynie

Część biostatystyczna:

1. Statystyka opisowa i teoria wnioskowania statystycznego

2. Weryfikacja normalności rozkładu

3. Test t-Studenta dla zmiennych niezależnych (niepowiązanych)

4. Test t-Studenta dla zmiennych zależnych (powiązanych)

5. Korelacja i regresja liniowa

6. Test niezależności chi-kwadrat.

Część biostatystyczna obejmuje również ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem pakietu statystycznego STATISTICA.

Pełny opis:

Program zajęć jest podzielony na dwie części: telemedyczną i biostatystyczną:

Część telemedyczna:

1. Elektroniczny Rekord Pacjenta – obsługa programów do prowadzenia gabinetów stomatologicznych – SmartDental, Estomed

2. Przetwarzanie obrazów medycznych - obsługa standardu DICOM, wykorzystanie przeglądarek obrazów do analizy obrazów, praktyczne zadania do wykonania przez studentów oraz pokazy funkcjonalności systemów.

3. Telekonsultacje medyczne - symulacja procesu prowadzenia zdalnej konsultacji medycznej z udziałem lekarza – konsultanta za pomocą programu TeleDicom

4. System Wirtualni Pacjenci - wkorzystanie metod zdalnego nauczania (e-learning) w edukacji medycznej

5. Ścieżka kliniczna - wykonanie własnego projektu dotyczącego ścieżki klinicznej na wybrany temat

6. Drukowanie 3D w medycynie - zajęcia w praktyce pokazują działanie systemów, począwszy od procesu skanowania obiektu, poprzez tworzenie modelu do fazy wydrukowania włącznie.

Część biostatystyczna:

1. Statystyka opisowa i teoria wnioskowania statystycznego

2. Weryfikacja normalności rozkładu

3. Test t-Studenta dla zmiennych niezależnych (niepowiązanych)

4. Test t-Studenta dla zmiennych zależnych (powiązanych)

5. Korelacja i regresja liniowa

6. Test niezależności chi-kwadrat.

Część biostatystyczna obejmuje również ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem pakietu statystycznego STATISTICA.

Literatura:

Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej obowiązującej do zaliczenia danego modułu 1. Materiały przygotowane na platformie e-learningowej Pegaz

2. „Introduction to Telemedicine” Wootton R., Craig J., Victor Patterson V. 2011. 2nd Ed. Hodder Arnold Publishers. ISBN: 978-1853156779

3. Skrypt zakładowy Biostatystyka Wydawnictwo UJ, Kraków, 2005.

4. A. Stanisz Przystępny kurs statystyki T.I, Kraków, 2006.

5. W. Daniel Biostatistics: A foundation for analysis in the heath sciences, Wiley, New York, 1999.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.