Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zdrowie publiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-S3.Z.Publ. Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zdrowie publiczne
Jednostka: Wydział Lekarski
Grupy: Przedmioty III rok, kierunek lekarsko-dentystyczny, studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Bała, Agnieszka Magiera
Prowadzący grup: Agnieszka Magiera
Strona przedmiotu: http://www.epi.wl.cm.uj.edu.pl/zdowie-publiczne-dentystyczny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

- zaznajomienie studentów z rolą, zadaniami, funkcjami zdrowia publicznego

- przekazanie wiedzy na temat zasad promocji zdrowia, profilaktyki chorób, uwarunkowań zdrowia oraz metod diagnozy populacyjnej potrzeb zdrowotnych i ich możliwości realizacji

- zaznajomienie studentów ze strategią polityki zdrowotnej na szczeblu krajowym i międzynarodowym

- poznanie modeli ochrony zdrowia w Polsce i na świecie i ich zasad organizacji

Efekty kształcenia:

Student zna i rozumie:

W1 pojęcie zdrowia publicznego oraz cele, zadania i strukturę systemu opieki zdrowotnej G.W1

W2 koncepcje i modele promocji zdrowia G.W2

W3 podstawowe pojęcia z zakresu profilaktyki, promocji zdrowia oraz higieny środowiskowej G.W3

W4 metody określania potrzeb zdrowotnych społeczeństwa G.W5

W5 strategię polityki zdrowotnej i społecznej Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej G.W7

W6 zasady planowania i ewaluacji działań profilaktycznych G.W17


Student potrafi:

U1 opisywać wybrane zjawiska zdrowotne w skali populacyjnej oraz prognozować ich wpływ na funkcjonowanie opieki zdrowotnej G.U2

U2 oceniać skalę problemów zdrowotnych oraz wskazywać priorytety zdrowotne i określać ich znaczenie w polityce zdrowotnej G.U3

U3 identyfikować czynniki wpływające na politykę zdrowotną państwa G.U6

U4 planować działania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia oraz wdrażać działania promocyjne dotyczące zdrowia populacji G.U7

U5 analizować różne systemy finansowania świadczeń zdrowotnych w Rzeczypospolitej Polskiej i innych państwach G.U8

U6 przekazywać pacjentowi informacje na temat czynników ryzyka i sposobów zapobiegania najczęstszym chorobom społecznym w Rzeczypospolitej Polskiej G.U16Student jest gotów do:

K1 propagowania zachowań prozdrowotnych O.K6

Wymagania wstępne:

Obowiązkowa obecność na zajęciach. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest uzyskanie zaliczenia z przedmiotu Epidemiologia i medycyna środowiskowa lub podobnego zawierającego odpowiednie kierunkowe efekty uczenia się, to znaczy G.W1-3,5,7,17; G.U2-3,6-8,16; O.K6

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin końcowy w pierwszym terminie ma formę pisemną w postaci testu wielokrotnego wyboru. Liczba pytań testu: 30. Egzamin końcowy w drugim terminie odbywa się w odpowiedniej sesji poprawkowej, ma formę pisemną w postaci 4 pytań otwartych. Odpowiedzi na każde z pytań są punktowane w skali od 0 do 5 punktów (co 0,5 punktu). Kryterium zaliczenia dla każdego z terminów egzaminu końcowego >=60% poprawnych odpowiedzi. Kryteria oceny końcowej dla każdego z terminów egzaminu: 60,0% do 68,0% = dostateczny; >68,0% do 76,0% = dostateczny plus; >76,0% do 84,0% = dobry; >84,0% do 92,0% = dobry plus; >92,0% do 100% = bardzo dobry

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia końcowego jest zaliczenie 100% przewidzianych harmonogramem seminariów. Student jest zobowiązany uczestniczyć czynnie w zajęciach lub w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się nieobecność na zajęciach z koniecznością zaliczenia danego tematu w terminie ustalonym z prowadzącym.

W przypadku niespełnienia powyższego warunku student traci możliwość przystąpienia do zaliczenia końcowego (co jest równoznaczne z utratą pierwszego lub drugiego terminu zaliczenia).

Student jest zobowiązany przychodzić punktualnie na zajęcia. Dopuszcza się maksymalnie 2 spóźnienia bez ponoszenia konsekwencji.

W przypadku 3 spóźnień student jest zobowiązany do zaliczenia jednego (wylosowanego) tematu spośród tematów, na których odnotowano spóźnienie.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Bilans punktów ECTS:

seminarium 12

przygotowanie do zajęć 8

konsultacje z prowadzącym zajęcia 2

przygotowanie do egzaminu 8

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

https://sylabus.cm-uj.krakow.pl/pl/3/1/7/1/2

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Pojęcie zdrowia publicznego. Założenia, zadania, funkcje zdrowia publicznego. Nowe miary obciążeń zdrowotnych.

2. Promocja zdrowia – definicje, koncepcje, modele.

3. Społeczne uwarunkowania zdrowia. Strategie zapobiegania chorobom na poziomie zdrowia publicznego. Podstawowe pojęcia z zakresu profilaktyki.

4. Metody określania potrzeb zdrowotnych społeczeństwa. Skala problemów zdrowotnych. Polityka zdrowotna państwa – strategia, czynniki, priorytety.

5. Programy zdrowia publicznego. Przepływ wiedzy i informacji w zdrowiu publicznym. Pacjent z perspektywy zdrowia publicznego. Zasady planowania i ewaluacji programów zdrowia publicznego.

6. Modele ochrony zdrowia w Polsce i na świecie. Ekonomiczne uwarunkowania zdrowia publicznego. Modele finansowania ochrony zdrowia.

Literatura:

Obowiązkowa:

1. J. Bzdęga, A. Gębska-Kuczerowska (red.): Epidemiologia w zdrowiu publicznym, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Rok wydania 2010

2. A. Wojtczak: Zdrowie Publiczne – Wyzwaniem dla systemów zdrowia XXI wieku, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Rok wydania 2009

3. W.C. Włodarczyk: Zdrowie publiczne w perspektywie międzynarodowej: wybrane problemy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007

Dodatkowa:

1. A. Czupryna, S. Poździoch, A. Ryś, W.C. Włodarczyk: Zdrowie Publiczne, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius, Kraków 2001

2. T.B. Kulik, M. Latalski: Zdrowie publiczne, Czelej, Lublin 2002

Oxford Textbook of Global Public Health (6 ed.) editors: Roger Detels, Martin Gulliford, Quarraisha Abdool Karim, and3.Chorh Chuan Tan. Publisher: Oxford University Press DOI:10.1093/med/9780199661756.001.0001(http://oxfordmedicine.com/view/10.1093/med/9780199661756.001.0001/med-9780199661756)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.