Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Medycyna katastrof i medycyna ratunkowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-S4.Med.Kat.Rat. Kod Erasmus / ISCED: 12.3 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Medycyna katastrof i medycyna ratunkowa
Jednostka: Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Grupy: Przedmioty IV rok, kierunek lekarsko-dentystyczny, studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia kliniczne, 10 godzin więcej informacji
Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Wykład w formie kształcenia na odległość, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Długosz
Prowadzący grup: Katarzyna Długosz, Katarzyna Kącka, Jacek Nitecki, Paweł Orlicki, Piotr Pyciński, Andrzej Ziarko
Strona przedmiotu: http://www.medycynakatastrof.wl.cm.uj.edu.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem kształcenia jest przygotowanie studentów do prawidłowego i samodzielnego rozpoznawania stanów zagrożenia życia pochodzenia wewnętrznego oraz zewnętrznego. Przygotowanie to obejmuje zarówno w szczególności rozpoznawanie i powiązanie chorób z wykonywanymi procedurami stomatologicznymi (stany zagrożenia życia wywołane czynnikami toksykologicznymi), jak i umiejętności reagowania w sytuacjach codziennych. Celem kształcenia jest także wykształcenie w studentach świadomości i umiejętności organizacji oraz prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dorosłych i dzieci.

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

1. Student zna stany zagrożenia życia, wie jak je rozpoznawać oraz jakie jest postępowanie ratunkowe w tych sytuacjach.

2. Student zna zasady postępowania w mnogich obrażeniach ciała, obrażeniach wielonarządowych i wielomiejscowych.

3. Student zna przyczyny oraz mechanizmy zatrzymania krążenia i oddychania, wie jak rozpoznać powyższe stany. Potrafi podać zasady organizacji i prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dorosłych i dzieci.

4. Student zna zasady organizacji działań ratunkowych w zdarzeniach jednostkowych, mnogich i masowych, katastrofach i sytuacjach szczególnych, wymienia fazy akcji ratunkowej, wie jaka jest jego rola i zakres udzielania pomocy poszkodowanym.

5. Student zna wpływ procedur stomatologicznych na możliwość wystąpienia stanów zagrożenia życia u pacjenta.

W zakresie umiejętności:

1. Student potrafi zebrać wywiad lekarski, ocenić stan pacjenta oraz podjąć decyzje dotyczące postępowania ratowniczego.

2. Student potrafi wykonać procedury lekarskie: pomiar tętna, nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego krwi, ocena nawrotu kapilarnego, tlenoterapia, wentylacja wspomagana i zastępcza, zabezpieczenie drożności dróg oddechowych przy pomocy rurki ustno-gardłowej, osłuchiwanie klatki piersiowej, pomiar stężenia glukozy we krwi, wkłucie dożylne.

3. Student umie rozpoznać stany zagrożenia życia pochodzenia krążeniowego, oddechowego, neurologicznego i leczyć je zgodnie z aktualnymi wytycznymi.

4. Student potrafi zaopatrzyć obrażenia ciała (krwotoki, złamania, skręcenia, zabezpieczenie kręgosłupa szyjnego) i podjąć decyzje o dalszym postępowaniu.

5. Student umie zachować się w sytuacji zdarzenia jednostkowego, mnogiego, masowego, katastrofy, niesie pomoc poszkodowanym i wspiera w działaniach jednostki ratownicze.

W zakresie kompetencji:

1. Student potrafi podejmować decyzje o pacjencie i swoich działaniach w sytuacji zagrożenia życia pacjenta.

2. Student potrafi współpracować w zespole, pełnić rolę lidera lub członka zespołu.

3. Student poprawnie komunikuje się z członkami zespołu, pacjentem oraz centrum dyspozytorskim systemu ratownictwa.

4. Student wykazuje się postawą zaangażowania w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia osób w codziennych sytuacjach.

5. Student ma świadomość współczesnych zagrożeń i możliwości działania w sytuacji ich wystąpienia, zna swoją rolę i potrafi w niej się odnaleźć.Wymagania wstępne:

Podstawowe wiadomości z zakresu pierwszej pomocy, chorób wewnętrznych, chirurgii, pediatrii, epidemiologii, resuscytacji krążeniowo-oddechowej i intensywnej terapii.

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem koniecznym uprawniającym do przystąpienia do końcowego zaliczenia (testu pisemnego) jest aktywne uczestnictwo we wszystkich zajęciach ujętych w programie nauczania przedmiotu. Warunkiem zaliczenia modułu jest prócz powyższego, osiągnięcie pozytywnego wyniku testu pisemnego.

Test składa się z 30 pytań zamkniętych. Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej jest udzielenie co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi (18 pytań).

Egzamin poprawkowy odbywa się w sesji poprawkowej.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Aktywne uczestnictwo w zajęciach, test pisemny

Metody dydaktyczne:

Program realizowany jest w formie wykładów, seminariów i ćwiczeń praktycznych, wzbogaconych o treningi na trenażerach (manekinach) i symulację zdarzeń w postaci scenariuszy postępowania w stanach zagrożenia życia.


WYKŁADY- 10godz.

SEMINARIA- 10godz.

ĆWICZENIA-10godz.


Bilans punktów ECTS:

Jeden punkt ECTS odpowiada efektom kształcenia, których uzyskanie wymaga od studenta 25-30 godzin pracy. Liczba godzin pracy studenta obejmuje zajęcia realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim, zgodnie z planem studiów oraz czas poświęcony przez studenta na pracę indywidualną.

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści podstawowych

Skrócony opis:

Wiedza z zakresu prowadzenia profesjonalnej opieki dentystycznej i do udzielania pomocy chorym i poszkodowanym w sytuacjach nie związanych bezpośrednio z wykonywaną praktyką dentystyczną. Przygotowanie to dotyczy zarówno sytuacji związanych z codziennym życiem, jak i sytuacji kryzysowych / poważnych wypadków, zagrożeń terrorystycznych czy katastrof.

Pełny opis:

WYKŁADY:

1. Medycyna ratunkowa i medycyna katastrof – definicje, cele, organizacja.

2. Wybrane procedury kliniczne w ratownictwie i medycynie ratunkowej.

3. Patofizjologia i postępowanie w obrażeniach ciała. Profilaktyka urazów.

4. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dorosłych i dzieci.

5. Współczesne zagrożenia. Zasady organizacji działań ratunkowych w zdarzeniach jednostkowych, mnogich, masowych, katastrofach i sytuacjach szczególnych, fazy akcji ratunkowej, cele i algorytmy prowadzenia segregacji medycznej.

SEMINARIA:

1. Wstrząs- rodzaje, patofizjologia, rozpoznawanie i postępowanie. Postępowanie w wybranych sytuacjach klinicznych i stanach zagrożenia życia: utrata przytomności (omdlenie), porażenie prądem elektrycznym i piorunem, anafilaksja, niewydolność oddechowa, astma, zadławienie, drgawki, oparzenie, odmrożenia, obrażenia ciała (krwotoki, złamania, skręcenia), OZW, udar mózgu. Postępowanie z ofiarą wypadku komunikacyjnego, zasady zabezpieczenia miejsca zdarzenia, wzywania pomocy.

2. Organizacja i procedury wykonywane na miejscu katastrofy, zdarzenia masowego. Sytuacje szczególne-terroryzm, zagrożenia CBRN, zagrożenia środowiskowe.

ĆWICZENIA:

1.a. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dorosłych i dzieci (AED, przyrządowe udrożnienie d.o., wentylacja workiem samorozprężalnym).

1.b. Rozpoznawanie i postępowanie w stanach zagrożenia życia: wstrząs anafilaktyczny, niewydolność oddechowa, astma, zadławienie, drgawki, OZW, utrata przytomności, udar mózgu.

2.a. Postępowanie z pacjentem urazowym, ofiarą wypadku komunikacyjnego.

2.b. Działania ratunkowe w zdarzeniu masowym, katastrofie. Triage, wsparcie psychiczne, debriefing.

Literatura:

1. Jevon P., Pierwsza pomoc w gabinecie dentystycznym (red. wyd. pol. Brongel L.), Elsevier Urban&Partner, Wrocław, 2012.

2. Wytyczne resuscytacji krążeniowo-oddechowej 2015, Polska Rada Resuscytacji, Kraków 2016 (wybrane rozdziały wskazane przez prowadzącego).

3. Ciećkiewicz J. (red.): Ratownictwo medyczne w wypadkach masowych. Medycyna katastrof w zarysie, Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2012.

Literatura uzupełniająca:

1. Plantz S.H., Wipfler E.J., NMS. Medycyna ratunkowa (red. wyd. pol. Jakubaszko J.), Elsevier Urban&Partner, Wrocław, 2008.

2. Guła P., Medyczne skutki terroryzmu, Wyd. PZWL, Warszawa 2017.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.