Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Protetyka stomatologiczna 2/2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-S5.Prot.Stom. Kod Erasmus / ISCED: 12.3 / (0911) Stomatologia
Nazwa przedmiotu: Protetyka stomatologiczna 2/2
Jednostka: Katedra Protetyki Stomatologicznej
Grupy: Przedmioty V rok, kierunek lekarsko-dentystyczny, studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 11.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia kliniczne, 140 godzin więcej informacji
Seminarium, 14 godzin więcej informacji
Wykład w formie kształcenia na odległość, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Pihut
Prowadzący grup: Marcin Czarnek, Andrzej Gala, Małgorzata Górecka, Krzysztof Górowski, Krzysztof Gronkiewicz, Magda Krasińska-Mazur, Jolanta Loster, Piotr Majewski, Magdalena Orczykowska, Małgorzata Pihut, Wojciech Ryniewicz, Aneta Wieczorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Celem szkolenia studentów na roku V jest pogłębienie wiedzy i umiejętności nabytych na roku II, III i IV w stopniu, który pozwoli na samodzielną ocenę przez studenta destrukcji narządu żucia i chorób układu stomatognatycznego, zaplanowania a następnie przeprowadzenia czynności profilaktycznych i leczenia protetycznego w przypadkach uszkodzeń i braków zębowych z uwzględnieniem rozwiązań wariantowych, a także wstępnego rozpoznania przypadków powikłanych zaburzeniami morfologicznymi i czynnościowymi układu stomatognatycznego.

Po zaliczeniu i zdaniu egzaminu student nabywa umiejętności i uzyskuje kompetencje pozwalające na określenie metod i przeprowadzenie leczenia protetycznego w prostych przypadkach częściowych i całkowitych braków zębowych z zastosowaniem podstawowych konstrukcji stałych i ruchomych protez zębowych, a w szczególności posiada umiejętność:

- przeprowadzenia kierunkowego wywiadu i badania pacjenta,

- postawienia diagnozy stomatologiczno-protetycznej,

- zaplanowania i przeprowadzenia zabiegów przygotowujących do leczenia protetycznego w prostych przypadkach diagnostyczno-terapeutycznych,

- ocenę zdjęć radiologicznych,

- wykonania wycisków anatomicznych i czynnościowych,

- wyznaczenia i rejestracji zwarcia centralnego oraz przeprowadzenie pozostałych zabiegów zmierzających do leczenia protetycznego pacjentów bezzębnych i z częściowymi brakami uzębienia z zastosowaniem protez całkowitych i częściowych,

- zaplanowanie konstrukcji protez częściowych i całkowitych,

- oszlifowania zębów pod korony bezschodkowe i ze stopniem,

- rozpoznania schorzeń układu stomatognatycznego – stomatopatii, zaburzeń czynnościowych, starcia patologicznego oraz objawów w zakresie tkanek narządów jamy ustnej sygnalizujących choroby ogólnoustrojowe.


Wymagania wstępne:

1. Materiałoznawstwo i sprzęt stomatologiczny,

2. Przedkliniczna stomatologia zintegrowana (w tym protetyka przedklinicznai normy okluzji i funkcje układu stomatognatycznego),

3. Protetyka stomatologiczna 1/2.

Forma i warunki zaliczenia:

- obecność i zaliczenie wszystkich zajęć przewidzianych programem,

- wykazanie się co najmniej dostatecznym przygotowaniem teoretycznym (wg programu),

- dokumentacja odbytych zajęć w karcie studenta i potwierdzenie zaliczenia podpisem asystenta,

- uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwiów (studentowi przysługuje termin poprawkowy takiego sprawdzianu),

- pozytywna ocena z prezentacji pracy poglądowej.


Kierownik Katedry może ustalić dodatkowe sprawdziany (kolokwia) w odniesieniu do studentów którzy:

- opuścili część zajęć, a zarządzony sprawdzian jest trybem zaliczenia,

- nie uzyskali pozytywnych ocen z zajęć z różnych usprawiedliwionych przyczyn losowych,

- nie wykazują dostatecznych postępów w nauczaniu przedmiotu.


Na koniec roku dydaktycznego asystent prowadzący ma obowiązek wystawić ocenę końcową oraz opinię na temat każdego studenta z przydzielonej grupy studenckiej. Opinia uwzględnia przygotowanie teoretyczne, umiejętności manualne, poczucie odpowiedzialności, sumienność, stosunek pacjentów, asystenta i personelu oraz inne spostrzeżenia i uwagi. Uzyskanie zaliczenia przedmiotu jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego.


Metody dydaktyczne:

liczba godzin tygodniowo: 7 godz.

29 tygodni ćwiczeń praktycznych.


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Skrócony opis:

Zakres wiedzy zawiera sie w etiopatogenezie, diagnostyce i leczeniu protetycznym w przypadkach braków zębowych oraz związanych z tym zaburzeń układu stomatognatycznego. W szczególności nauczanie przedmiotu obejmuje wskazania do rehabilitacji układu stomatognatycznego metodami protetycznymi, przygotowanie jamy ustnej do leczenia protetycznego, analizę kliniczną i paralelometryczną podłoża protetycznego, zasady planowania konstrukcji protez ruchomych, zabiegi kliniczne w przypadkach stosowania protez zębowych oraz ich wykonawstwo laboratoryjne, zagadnienia związane z profilaktyką schorzeń układu stomatognatycznego w związku ze stosowaniem protez zębowych.

Pełny opis:

Treści nauczania teoretycznego obejmują etiopatogenezę, diagnostykę i leczenie protetyczne w przypadkach braków zębowych oraz związanych z tym zaburzeń układu stomatognatycznego. W szczególności nauczanie przedmiotu obejmuje wskazania do rehabilitacji układu stomatognatycznego metodami protetycznymi, przygotowanie jamy ustnej do leczenia protetycznego, analizę kliniczną i paralelometryczną podłoża protetycznego, zasady planowania konstrukcji protez ruchomych, zabiegi kliniczne w przypadkach stosowania protez zębowych oraz ich wykonawstwo laboratoryjne, zagadnienia związane z profilaktyką schorzeń układu stomatognatycznego w związku ze stosowaniem protez zębowych.

W zakresie wiedzy teoretycznej nauczanie obejmuje całość współczesnej wiedzy w tym przedmiocie, a więc również diagnostykę i zasady postępowania protetycznego w przypadkach trudnych, wymagających postępowania specjalistycznego jak m. in.: zaburzeń czynnościowych narządu żucia (dysfunkcji), periodontopatii, zaopatrzenia pooperacyjnego, starcia patologicznego zębów, stomatopatii protetycznych, specyfiki leczenia w wieku rozwojowym itd.

W nauczaniu praktycznym uwzględnia się zabiegi profilaktyczne i podstawowe zaopatrzenie protetyczne w prostych przypadkach częściowych i całkowitych braków zębowych, którym nie towarzyszą inne zaburzenia morfologiczno-czynnościowe US.

Treścią nauczania praktycznego realizowanego w ramach ćwiczeń klinicznych jest:

- wywiad lekarski i kierunkowe badanie stanu układu stomatognatycznego

- zapoznanie się z wykonywaniem czynności diagnostycznych, leczniczych i profilaktycznych w zakresie protetyki klinicznej oraz odpowiednimi czynnościami laboratoryjnymi w zakresie technicznego wykonawstwa protez zębowych

- pobieranie wycisków diagnostycznych i roboczych oraz sporządzanie modeli laboratoryjnych i wzorników zwarciowych

- kliniczna i paralelometryczna analiza modeli diagnostycznych oraz planowanie konstrukcji protez zębowych

- planowanie leczenia protetycznego z uwzględnieniem wariantowości stosowanych metod

- przygotowanie jamy ustnej do stosowania protez, a w tym między innymi przeprowadzanie zabiegów wyrównujących powierzchnię okluzyjno-artykulacyjną,wyznaczanie i rejestracja zwarcia centralnego i konstrukcyjnego

- artykulacja modeli i ustawianie zębów

- sporządzanie pisemnych zleceń do pracowni technicznej z uwzględnieniem projektu konstrukcji protezy , materiału i metody jej technicznego wykonania

- kontrola i korekta protez w jamie ustnej

- przeprowadzanie zabiegów korekcyjnych i profilaktycznych oraz napraw protez uszkodzonych

- prowadzenie opieki nad pacjentem użytkującym protezy zębowe

- sporządzanie dokumentacji lekarskiej przed podjęciem leczenia i na każdym jego etapie

- leczenie protetyczne z zastosowaniem protez całkowitych - 2 przypadki

- leczenie protetyczne z zastosowaniem protez częściowych akrylowych - 4 przypadki

- leczenie protetyczne z zastosowaniem protez szkieletowych -2 przypadki

- korekta przebiegu powierzchni okluzyjno-artykulacyjnej za pomocą szlifowania - 2 przypadki

- wyznaczenie i rejestracja zwarcia konstrukcyjnego - 2 przypadki

- odbudowa kształtu zęba z zastosowaniem indywidualnej formówki - 2 przypadki

- zaplanowanie konstrukcji protez częściowych ( przeprowadzenie analizy paralelometrycznej) - 4 przypadki

- leczenie protetyczne z zastosowaniem koron protetycznych - 2 przypadki

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.