Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Stomatologia dziecięca 2/2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-S5.Stom.Dziec. Kod Erasmus / ISCED: 12.3 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Stomatologia dziecięca 2/2
Jednostka: Pracownia Stomatologii Dziecięcej
Grupy: Przedmioty V rok, kierunek lekarsko-dentystyczny, studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia kliniczne, 90 godzin więcej informacji
Seminarium, 13 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Jurczak
Prowadzący grup: Jadwiga Ciepły, Iwona Gregorczyk-Maga, Małgorzata Jamka-Kasprzyk, Anna Jurczak, Iwona Kołodziej, Dorota Kościelniak, Magdalena Kukurba-Setkowicz, Małgorzata Staszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Celem nauczania przedmiotu jest poznanie zagadnień związanych z fizjologią rozwoju narządu żucia, zębów mlecznych i stałych na tle rozwoju osobniczego z uwzględnieniem szeroko pojętej profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej. Studenci zapoznają się z patologią chorób tkanek twardych zębów, miazgi i chorobami jamy ustnej dzieci i młodzieży, metodami diagnozowania i postępowania leczniczego. Student uzyskuje podstawową wiedzę z zakresu stomatologii zachowawczej wieku rozwojowego i nabywa praktyczną umiejętność jej zastosowania w przypadkach klinicznych. Student potrafi zastosować zasady ergonomii i aseptyki podczas pracy klinicznej, otrzymuje instrukcje odnośnie zasad prowadzenia i archiwizowania dokumentacji medycznej. Celem nauczania przedmiotu jest również kształtowanie postaw etycznych studenta w stosunku do pacjenta w wieku rozwojowym, rodziców, opiekunów i zespołu stomatologicznego.

Po zdaniu egzaminu po V roku studiów student nabędzie umiejętność:

- diagnozowania stanów chorobowych miazgi zębów mlecznych i stałych niedojrzałych

- zasad udzielania pomocy stomatologicznej w ostrych stanach chorób miazgi

- leczenia chorób miazgi zębów mlecznych i stałych niedojrzałych

- znoszenia bólu i lęku związanego z zabiegami stomatologicznymi

- diagnozowania i leczenia urazowych uszkodzeń zębów mlecznych i stałych

- ustalania i wdrażania postępowania leczniczego w stanach pourazowych

- oceny wyników badań radiologicznych

- prowadzenia dokumentacji pourazowych zębów

- diagnozowania nieprawidłowości i wad rozwojowych tkanek twardych zębów

- diagnozowania stanów chorobowych jamy ustnej w przebiegu chorób ogólnoustrojowych


Wymagania wstępne:

Stomatologia dziecięca z IV roku.

Forma i warunki zaliczenia:

1. 100% obecność na ćwiczeniach i seminariach.

2. Zaliczenie kolokwium testowego.

3. Ocena na zaliczenie roku V jest wypadkową ocen z kolokwium testowego, frekwencji, ocen z seminariów oraz opinii asystenta prowadzącego zajęcia kliniczne.

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Skrócony opis:

Zagadnienia związane z fizjologią rozwoju narządu żucia, zębów mlecznych i stałych na tle rozwoju osobniczego z uwzględnieniem szeroko pojętej profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz patologią chorób tkanek twardych zębów, miazgi i chorobami jamy ustnej dzieci i młodzieży, metodami diagnozowania i postępowania leczniczego.

Pełny opis:

WYKŁADY

1. Choroby miazgi zębów mlecznych- diagnostyka i leczenie.

2. Choroby miazgi zębów stałych niedojrzałych- diagnostyka i leczenie.

3. Urazy zębów w wieku rozwojowym- złamania zębów, diagnostyka i leczenie.

4. Urazy zębów w wieku rozwojowym- zwichnięcia zębów, diagnostyka i leczenie, powikłania pourazowe.

SEMINARIA :

I. Leczenie pulpopatii w zębach mlecznych:

- etiopatogeneza chorób miazgi zębów mlecznych

- klasyfikacje chorób miazgi, badanie podmiotowe i przedmiotowe

- wskazania i przeciwwskazania do leczenia endodontycznego zębów mlecznych

- metody leczenia pulpopatii odwracalnych

- znieczulenia

- leczenie nieodwracalnych częściowych pulpopatii zębów mlecznych,

- leczenie nieodwracalnych całkowitych pulpopatii zębów mlecznych z żywą i martwą miazgą

- kryteria doboru metody /przyżyciowa amputacja FmK (formokrezol) lub ALG (aldehyd glutarowy), siarczan żelaza, amputacja mortalna, przyżyciowa ekstyrpacja częściowa lub całkowita, ekstyrpacja mortalna, stosowane preparaty/

- leczenie martwicy miazgi zębów mlecznych, wskazania do antyseptycznego leczenia kanałowego i mumifikacji miazgi kanałowej, stosowane preparaty

II. Leczenie pulpopatii w zębach stałych niedojrzałych:

- etiopatogeneza chorób miazgi zębów stałych niedojrzałych

- klasyfikacje chorób miazgi zębów stałych niedojrzałych, badanie podmiotowe i przedmiotowe

- stadia rozwojowe zęba -leczenie pulpopatii odwracalnych, wskazania i przeciwwskazania, stosowane preparaty

- metody leczenia przyżyciowego pulpopatii nieodwracalnych /amputacja przyżyciowa FmK (formokrezol) lub ALG (aldehyd glutarowy), ekstyrpacja przyżyciowa częściowa lub całkowita/, rola procesu apeksogenezy

- metody mortalne, wskazania

- proces apeksyfikacji w aspekcie leczenia martwicy i przewlekłych zapaleń tkanek okołowierzchołkowych, preparaty stymulujące apeksyfikację

- znaczenie rentgenodiagnostyki w diagnostyce i leczeniu chorób narządu żucia w okresie rozwojowym

III. Urazowe uszkodzenia zębów mlecznych i stałych- złamania:

- klasyfikacje Ellisa i Andreasena

- etiologia i epidemiologia urazów zębów, badanie przedmiotowe i podmiotowe, badania pomocnicze

- złamania koron zębów proste, diagnostyka, postępowanie lecznicze

- złamania koron zębów powikłane, diagnostyka, postępowanie lecznicze

- złamania koronowo- korzeniowe

- złamania korzeni zębów, diagnostyka, postępowanie lecznicze

- unieruchomienia stosowane w przypadku urazów zębów, rodzaje, okres utrzymywania

IV. Urazowe uszkodzenia zębów mlecznych i stałych- zwichnięcia zębów:

- wstrząs, nadwichnięcie: objawy kliniczne, postępowanie lecznicze

- zwichnięcie częściowe- rodzaje, objawy kliniczne, postępowanie lecznicze

- zwichnięcie całkowite- pierwsza pomoc

- replantacja zębów stałych niedojrzałych i dojrzałych, replantacja natychmiastowa i opóźniona, wskazania i przeciwwskazania, okresy i rodzaj unieruchomienia

- media transportowe

- powikłania pourazowe - resorpcje wewnętrzne, zewnętrzne

- resorpcja zapalna, resorpcja zamienna

- ankyloza- profilaktyka i leczenie

- następstwa urazów zębów mlecznych

- badanie stomatologiczne i opis karty 10x

- instruktaż higieny jamy ustnej 10x

- lakierowanie zębów 10x

- lakowanie 4x

- impregnacja zębiny 6x

- wypełnienie ubytku w zębie mlecznym 10x

- wypełnienie ubytku w zębie stałym 10x

- rekonstrukcja zęba po urazie 1x

- leczenie endodontyczne zęba mlecznego 2x

- leczenie endodontyczne zęba stałego z niezakończonym rozwojem korzenia 2x

- ozonoterapia 1x

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Szpringer-Nodzak M., Wochna-Sobańska M.: Stomatologia wieku rozwojowego. PZWL, 2004.

2. Knychalska-Karwan Z.: Stomatologia zachowawcza wieku rozwojowego. Wydawnictwo UJ, wyd.IX, Kraków 2008.

3. Cameron A.C., Widmer R.P. : Stomatologia dziecięca. Urban et Partner, Wrocław, 2005. Wyd. I polskie pod red. Urszuli Kaczmarek.

Literatura uzupełniająca:

1. Andreasen J.O. i wsp.: Pourazowe uszkodzenia zębów, wydanie polskie pod red. Urszuli Kaczmarek, Urban & Partner Wrocław 2005.

2. Barańska-Gachowska M.: Endodoncja wieku rozwojowego i dojrzałego. Wydawnictwo Czelej Lublin 2004.

3. Piątowska D.: Zarys kariologii. Wydawnictwo Medyczne Med. Tour Press International Warszawa 2002.

4. Jańczuk Z.: Stomatologia Zachowawcza- zarys kliniczny. PZWL 2008.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.