Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Stomatologia zachowawcza z endodoncją 3/3

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-S5.Stom.Zach.End. Kod Erasmus / ISCED: 12.3 / (0911) Stomatologia
Nazwa przedmiotu: Stomatologia zachowawcza z endodoncją 3/3
Jednostka: Katedra Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją
Grupy: Przedmioty V rok, kierunek lekarsko-dentystyczny, studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 11.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia kliniczne, 140 godzin więcej informacji
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Wykład w formie kształcenia na odległość, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Zarzecka
Prowadzący grup: Monika Bełch, Katarzyna Dobroś, Krzysztof Gębczyński, Justyna Hajto-Bryk, Zofia Korkosz, Piotr Michalak, Wojciech Ostrowski, Małgorzata Wróblewska, Joanna Zarzecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Doskonalenie umiejętności ćwiczonych na 3 i 4 roku studiów tj. umiejętności zbierania wywiadu, badania chorego, opracowania planu diagnostyczno – terapeutycznego, organizacji stanowiska stomatologicznego, pracy zgodnej z zasadami BHP i ergonomii (pozycja leżąca spoczynkowa pacjenta, praca studentów na cztery ręce). Doskonalenie umiejętności diagnostycznych, profilaktycznych i leczniczych z zakresu kariologii i endodoncji. Nabycie umiejętności z zakresu zapobiegania patologiom miazgi oraz taknek okołowierzchołkowych oraz postępowania leczniczego w tych przypadkach. Zaznajomienie się ze środkami leczniczymi i materiałami stosowanymi w endodoncji. Zapobieganie patologiom miazgi. Zapoznanie się z podstawowymi pojęciami z zakresu stomatologii estetycznej. Zdobycie wiedzy z zakresu wpływu chorób tkanek zębów i przyzębia wierzchołkowego na stan ogólny organizmu.

Efekty kształcenia:

Ogólne efekty kształcenia w zakresie WIEDZA

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu:

- chorób miazgi i tkanek okołowierzchołkowych

- etiologii

- profilaktyki

- diagnostyki

- leczenia

- powikłań

- urazów zębów

- klasyfikacji

- postępowania

- nadwrażliwości zębów

- przyczyn

- leczenia

- stomatologii estetycznej

- problematyki kariologicznej

- problematyki ubytków tkanek twardych niepróchnicowego pochodzenia

- wpływu chorób tkanek zębów i przyzębia wierzchołkowego na stan ogólny organizmu (choroba odogniskowa)

- podstawy organizacji pracy w gabinecie dentystycznym zgodnie z zasadami

ergonomii

- prawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej

- stosowanego w pracy instrumentarium

- stosowanych metod ochrony przed infekcją

- właściwości materiałów wykorzystywanych w leczeniu stomatologicznym

- zasad przeprowadzania badania podmiotowego i przedmiotowego

- zaplanowania badań pomocniczych (np. radiologicznych) i konsultacji specjalistycznych


Ogólne efekty kształcenia w zakresie UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE

Student ma nabyć umiejętność:

- diagnozowania chorób miazgi i tkanek okołowierzchołkowych oraz przeprowadzania leczenia endodontycznego

- diagnozowania i leczenia chorób endo-perio

- leczenia nadwrażliwości zębów

- postępowania w urazach zębów

- estetycznej odbudowy zębów

- wykonywania podstawowych zabiegów profilaktycznych

- leczenia choroby próchnicowej i jej powikłań

- rozwiązywania podstawowych problemów diagnostycznych i planowanie leczenia (indywidualny plan postępowania diagnostyczno-leczniczego)

- koordynowanie współpracy w zespole lekarz – asysta – pacjent

- prawidłowych relacji między lekarzami (studentami), lekarzem (studentem),

a pacjentem oraz lekarzem (studentem), a jego przełożonym (zgodnie

z Kodeksem Etyki Lekarskiej)

Wymagania wstępne:

Stomatologia Zachowawcza z Endodoncją rok III i IV.

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest udział we wszystkich seminariach, ćwiczeniach, zaliczenie czterech kolokwiów, pozytywna opinia asystentów prowadzących zajęcia, wypracowanie limitu zabiegów oraz wysoka kultura osobista.

Po uzyskaniu zaliczenia V roku studiów student przystępuje do egzaminu dyplomowego. Egzamin składa się z części praktycznej oraz teoretycznej w formie testu (100 pytań, prócg zaliczeniowy 70%).


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Cztery kolokwia zaliczeniowe w formie pytań testowych, każde po 25 pytań. Próg zaliczeniowy 70%.

Ocena w trakcie seminariów na podstawie dyskusji. Ocena w trakcie ćwiczeń w kategoriach: wiedza teoretyczna, umiejętności praktyczne, ergonomia pracy, prawidłowe relacje interpersonalne (kultura osobista).

Po uzyskaniu zaliczenia V roku studiów student przystępuje do egzaminu dyplomowego. Egzamin Składa się z części praktycznej oraz teoretycznej w formie testu (100 pytań, próg zaliczeniowy 70%).

Metody dydaktyczne:

Wykłady w formie multimedialnych prezentacji, seminaria oraz ćwiczenia kliniczne.

Seminaria wspomagane są prezentacjami multimedialnymi oraz przeprowadzanymi przez asystenta demonstracjami

czynności manualnych, posługiwania się materiałami dentystycznymi, aparaturą, zgodnie z programem ćwiczeń.

Student na ćwiczeniach klinicznych samodzielnie przeprowadza badanie pacjenta, zabiegi z zakresu profilaktyki, leczenia próchnicy oraz leczenie endodontyczne.

Bilans punktów ECTS:

W planie studiów dla modułu kształcenia zaplanowano zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów:

Wykład 6 godz.

Seminaria 20 godz.

Ćwiczenia 145 godz.

Nakład pracy studenta obejmuje:

Udział w ćwiczeniach 6 godz.

Udział w seminariach 20 godz.

Udział w ćwiczeniach 145 godz.

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Skrócony opis:

Wiedza związana z doskonaleniem i uzupełnianiem nabytych w poprzednich latach umiejętności teoretycznych i praktycznych z zakresu kariologii i endodoncji ludzi dorosłych, wprowadzenie podstawowych pojęć z zakresu stomatologii estetycznej, przedstawienie wpływu chorób tkanek zębów i przyzębia wierzchołkowego na stan ogólny organizmu.

Pełny opis:

SEMINARIUM I. Pierwsza pomoc w endodoncji – leczenie stanów nagłych.

SEMINARIUM II. Ponowne leczenie endodontyczne

SEMINARIUM III. Chirurgia endodontyczna.

SEMINARIUM IV. Wrażliwość zębiny.

SEMINARIUM V. Patologiczna resorpcja zębów.

SEMINARIUM VI. Zespół zmian endo – perio.

SEMINARIUM VII. Nieprawidłowości zębów - zaburzenia budowy anatomicznej, liczby, położenia, kształtu oraz barwy.

SEMINARIUM VIII. Zaburzenia struktury tkanek zęba (szkliwa, zębiny, cementu, wszystkich tkanek). Rozwojowe wady szkliwa i zębiny.

SEMINARIUM IX. Ubytki tkanek twardych pochodzenia niepróchnicowego - ostre urazy mechaniczne. Postępowanie endodontyczne w urazowych uszkodzeniach zębów stałych.

SEMINARIUM X. Omówienie wybranych przypadków klinicznych - dyskusja.

SEMINARIUM XI. Podstawowe pojęcia z zakresu estetyki w stomatologii zachowawczej.

SEMINARIUM XII. Estetyczna odbudowa zębów przednich: kryteria wypełnień estetycznych, metody estetycznej odbudowy, odbudowa zmian erozyjnych, abrazyjnych

i abfrakcyjnych, hipoplazji szkliwa. Podejmowanie decyzji o naprawie lub wymianie wypełnienia.

SEMINARIUM XIII. Wybielanie zębów żywych: przebarwienia zębów, ocena koloru zębów, preparaty do wybielania, techniki wybielania, efekty uboczne wybielania.

SEMINARIUM XIV. Przebarwienia i wybielanie zębów leczonych endodontycznie.

SEMINARIUM XV. Odbudowa i wzmocnienie struktury zębów leczonych endodontycznie.

SEMINARIUM XVI. Gerostomatologia – specyfika leczenia endodontycznego ludzi starszych i rekonstrukcja tkanek twardych.

SEMINARIUM XVII. Choroba odogniskowa – ogniska pierwotne pochodzenia zębowego.

SEMINARIUM XVIII. Epidemiologia próchnicy zębów u dorosłych – socjoepidemiologiczne badania próchnicy zębów (cywilizacyjny charakter próchnicy zębów, stomatologiczne cele zdrowotne, epidemiologiczne wskaźniki próchnicy, unifikacja wskaźników stomatologicznych, zastosowanie praktyczne badań socjoepidemiologicznych, dynamika próchnicy – analiza w skali międzynarodowej, próchnica zębów w społeczeństwie polskim, wyniki badań socjoepidemiologicznych nad próchnicą. Epidemiologia w endodoncji.

SEMINARIUM XIX. Prezentacja multimedialna dotycząca najnowszych osiągnięć

w stomatologii lub prezentacja przypadków klinicznych. Temat prezentacji akceptuje asystent, czas prezentacji 10 min, praca w grupach 3-4 osobowych. Cześć 1.

SEMINARIUM XX. Prezentacja multimedialna dotycząca najnowszych osiągnięć

w stomatologii lub prezentacja przypadków klinicznych. Temat prezentacji akceptuje asystent, czas prezentacji 10 min, praca w grupach 3-4 osobowych. Cześć 2.

Podczas ćwiczeń klinicznych studenci przyjmą pacjentów zakwalifikowanych przez asystentów prowadzących zajęcia.

PLAN WYKŁADÓW

LP Temat

1 Resorpcja twardych tkanek zębów.

2 Choroby odogniskowe ze szczególnym uwzględnieniem ich profilaktyki

3 Choroby twardych tkanek zębów pochodzenia niepróchnicowego – ostre urazy mechaniczne.

Literatura:

Literatura podstawowa najczęściej wykorzystywana:

1. red. Jańczuk Z, Kaczmarek U, Lipiski M. Stomatologia zachowawcza z endodoncją. Zarys kliniczny. Podręcznik dla studentów stomatologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, wyd. IV 2014.

2. Piątowska D. Kariologia współczesna. Postępowanie kliniczne. Med. Tour Press International, Warszawa 2009.

3. Arabska – Przedpełska B, Pawlicka H. Współczesna endodoncja w praktyce. Bestom, Łódź 2011.

4. Fejerskov O, Kidd E. Próchnica zębów. Wyd. Med. Urban & Partner , Wrocław 2006.

Literatura uzupełniająca:

5. Pawlicka H. Leczenie kanałowe – postępowanie kliniczne. Wydawnictwo BESTOM, Łódź 2006.

6. Bladowski M. Atlas techniki pracy na cztery ręce w stomatologii ogólnej. Euro-Direct-Media, Gliwice 1999.

7. Knychalska – Karwan Z. Stomatologia wieku rozwojowego. Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.

8. Knychalska – Karwan Z. Stomatologia wieku podeszłego. Wyd. Czelej, Lublin 2009.

Obtułowicz K. Alergologia praktyczna dla stomatologów. Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1988.

Uwagi:

Kształcenie w zakresie stomatologii zachowawczej i endodoncji (MNiSW) realizowane jest w UJ jako Stomatologia zachowawcza z endodoncją Stomatologia zachowawcza z endodoncją 1/3 (Rok III), Stomatologia zachowawcza z endodoncją 2/3 (Rok IV) i Stomatologia zachowawcza z endodoncją 3/3 (Rok V).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.