Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia medycyny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-T1.Socj.Med. Kod Erasmus / ISCED: 12.0 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia medycyny
Jednostka: Katedra Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej
Grupy: Przedmioty I rok, kierunek dietetyka, studia stacjonarne licencjackie
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Wykład w formie kształcenia na odległość, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Woźniak
Prowadzący grup: Aleksandra Piłat, Barbara Woźniak
Strona przedmiotu: http://www.epi.cm-uj.krakow.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Celem kursu jest przekazanie podstawowej wiedzy na temat wpływu uwarunkowań kulturowych i czynników społecznych (np. położenie klasowe, płeć, zasoby społeczne) na styl życia i stan zdrowia jednostek. Kurs ma również na celu pokazanie mechanizmów kształtowania się postaw wobec osób chorych i z niepełnosprawnościami oraz analizę społecznego wymiaru zdrowia i jakości życia, a także funkcjonowania instytucji społecznych. Ważnym zadaniem kursu jest kształtowanie umiejętności efektywnej komunikacji z pacjentem/klientem.

Efekty kształcenia:

Kurs z Socjologii medycyny przyczynia się do osiągnięcia następujących efektów kształcenia:


W zakresie wiedzy:

K_W10 - posiada wiedzę na temat barier w komunikacji między pacjentem/klientem a dietetykiem oraz interakcji społecznych zachodzących na gruncie instytucji medycznych i społecznych w zakresie dietetyki

K_W15 - zna zasady i znaczenie zdrowego stylu życia oraz prozdrowotnych zachowań osobniczych w profilaktyce chorób społecznych i dietozależnych


W zakresie umiejętności:

K_U05 - potrafi komunikować się z współpartnerami oraz z pacjentami/klientami przy realizacji zadań związanych z wykonywaniem zawodu dietetyka


W zakresie kompetencji społecznych:

K_K03 - okazuje szacunek wobec pacjentów oraz przestrzega ich praw

K_K04 - stosuje się do zasad etyki zawodowej

K_K05 - wykazuje odpowiedzialność za pacjentów i powierzone mu zadania

K_K08 - potrafi identyfikować i rozwiązywać problemy dotyczące pacjentów oraz innych aspektów pracy zawodowej


Dodatkowo studenci po kursie z zakresu Socjologii medycyny powinni:

- rozumieć wpływ kultury i uwarunkowań społecznych na zachowania w zdrowiu i w chorobie, a także umieć wykorzystać tę wiedzę w działalności zawodowej

- rozumieć społeczne postawy wobec osób chorujących i z niepełnosprawnościami

- rozumieć społeczne bariery warunkujące adaptację do choroby przewlekłej, niepełnosprawności, starości

- rozumieć mechanizmy różnych modeli relacji między przedstawicielami zawodów medycznych a pacjentami

- rozumieć wpływ choroby/niepełnosprawności/starości na jakość życia

Wymagania wstępne:

Brak.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie wykładów:

Każdy wykład składa się z części teoretycznej oraz zadań dla studentów (najczęściej są to pytania otwarte, wymagające przygotowania odpowiedzi pisemnej; celem jest sprawdzenie rozumienia treści zawartych w prezentacji i materiałach dodatkowych, udostępnianych w ramach wykładu). Wykonanie zadań do wykładów jest obowiązkowe i punktowane. Aby uzyskać zaliczenie części wykładowej należy wykonać każde zadanie. Za zadania w ramach każdego wykładu będzie można uzyskać maks. 5 punktów (czyli 50 punktów za cykl 10 wykładów). Uzyskane w ten sposób punkty stanowią składową (obok punktów otrzymanych podczas seminariów kontaktowych) oceny końcowej z kursu.


Zaliczenie seminariów:

Seminaria realizowane są kontaktowo. Każda nieobecność na seminariach musi być usprawiedliwiona. Opuszczenie zajęć wymaga ustnego zaliczenia materiału realizowanego w czasie nieobecności studenta. W ramach przygotowania do seminariów wymagana jest lektura krótkich tekstów teoretycznych, wprowadzających w realizowany danego dnia temat. Podczas seminariów wymagany jest udział w dyskusji dotyczącej zagadnień omawianych w tekstach oraz samodzielne przygotowanie i przedstawienie na zajęciach jednego zagadnienia w oparciu o literaturę przedmiotu, zgodnego z realizowanym programem.

Warunkiem zaliczenia seminariów jest przygotowanie prezentacji i wygłoszenie jej we wcześniej ustalonym terminie, w oparciu o udostępnioną literaturę przedmiotu oraz wyniki badań. Oceniane będzie umiejętne wykorzystanie teorii do interpretacji danych (maks. 15 pkt). Dodatkowo oceniana będzie aktywność na zajęciach – udział w dyskusjach dotyczących tekstów (maks. 15 pkt).


W sumie w ramach wykładu i seminariów będzie można uzyskać 80 punktów (50 punktów z wykładów i 30 z seminariów). W celu zaliczenia kursu w pierwszym terminie trzeba zgromadzić przynajmniej 60% maksymalnej liczby punktów.

W przypadku nieotrzymania wystarczającej minimalnej liczby punktów umożliwiających zaliczenie, student/ka przystępuje do zaliczenia w II terminie, obejmującego pisemny sprawdzian wiedzy z zakresu wykładu i ćwiczeń (8 pytań z wykładu i 8 z ćwiczeń punktowanych na skali 0-5).

Skala ocen końcowych:

70 - 80 punktów - bardzo dobry

64,5 - 69,5 punktów - dobry +

59 - 64 punktów - dobry

53,5 -58,5 punktów - dostateczny +

48 - 53 punktów - dostateczny

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Metody sprawdzania wiedzy:

W ramach każdego z wykładów studenci zobowiązani są do wykonywania zadań za pośrednictwem platformy Pegaz. Są to pytania otwarte, wymagające przygotowania odpowiedzi pisemnej; celem jest przede wszystkim sprawdzenie wiedzy i rozumienia treści zawartych w prezentacji i materiałach dodatkowych, udostępnianych w ramach wykładu. Wykonanie zadań do wykładów jest obowiązkowe i punktowane. Za zadania w ramach każdego wykładu można uzyskać maks. 5 punktów (w sumie 50 punktów).

Dodatkowo wiedza oceniana jest na podstawie wygłoszonej przez studenta podczas zajęć prezentacji, która powinna być przygotowana w oparciu o literaturę przedmiotu oraz wyniki badań (oceniane jest umiejętne wykorzystanie teorii do interpretacji danych).


Metody sprawdzania umiejętności i kompetencji społecznych:

Ocena na podstawie wypowiedzi studentów w dyskusjach, szczególnie podczas analiz przypadków, prowadzonych w ramach seminarium 9 i 10 (tematy: znaczenie komunikacji niewerbalnej w relacji dietetyk – pacjent, zasady efektywnej komunikacji, zakłócenia i trudności w relacji dietetyk – pacjent, przeszkody w komunikacji z pacjentem).

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Metody dydaktyczne:

- metody podające (wykład informacyjny)

- metody aktywizujące (metoda przypadków, dyskusja dydaktyczna)

- metody eksponujące (film)


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

- seminarium – 20 godzin

Praca własna studenta:

- przygotowanie do seminariów – 10 godzin

- przygotowanie prezentacji – 10 godzin

- aktywność na platformie Pegaz (zapoznawanie się z treścią wykładów i wskazanych materiałów dodatkowych oraz wykonywanie zadań kontrolnych) – 50 godzin

W sumie: 90 godzin = 3 punkty ECTS

Grupa treści kształcenia:

Inne

Skrócony opis:

Podczas kursu przekazywana jest podstawowa wiedza o społecznym wymiarze i kulturowych uwarunkowaniach zdrowia i choroby. W ramach społecznych uwarunkowań zdrowia omawiany jest wpływ zmiennych takich jak styl życia (rozumiany jako wykładnia położenia społecznego jednostki), relacje społeczne czy wsparcie społeczne otrzymywane w ramach rodziny. Ponadto na kursie analizowane są postawy wobec osób z chorobami i niepełnosprawnościami (naznaczenie społeczne), społeczny wymiar jakości życia uwarunkowanej stanem zdrowia oraz pojęcia takie jak pozycja i rola społeczna oraz instytucja (na przykładzie instytucji medycznych i ról zawodowych w medycynie). Podczas seminariów analizowane są zasady dobrej komunikacji na linii personel medyczny-pacjent.

Pełny opis:

Wykład:

1. Wykorzystanie wiedzy socjologicznej w pracy dietetyka oraz w zrozumieniu społecznego wymiaru opieki nad pacjentem.

2. Społeczny wymiar zdrowia i choroby.

3. Pojęcie kultury. Kulturowe uwarunkowania zdrowia i choroby.

4. Ciało i medycyna. Ciało w kulturze konsumpcyjnej.

5. Rodzina jako grupa i instytucja społeczna. Wpływ rodziny na stan zdrowia.

6. Pojęcie stylu życia. Styl życia a położenie społeczne jednostki.

7. Teoria naznaczenia społecznego.

8. Pojęcie jakości życia uwarunkowanej stanem zdrowia.

9. Pozycje i role społeczne na przykładzie ról zawodowych w medycynie. Pojęcie instytucji medycznej.

10. Kapitał społeczny i sieci relacji społecznych a zdrowie.

Seminaria:

1. Społeczne wyobrażenia na temat zdrowia i choroby.

2. Choroba jako zjawisko społeczne. Nierówności i zróżnicowanie społeczne a stan zdrowia.

3. Zjawisko medykalizacji.

4. Społeczne konstruowanie ciała kobiecego.

5. Opiekuńcza funkcja rodziny.

6. Socjalizacja i styl życia a zachowania w zdrowiu i chorobie. Mody na zdrowie.

7. Społeczne konsekwencje otyłości, chorób przewlekłych, niepełnosprawności.

8. Jakość życia osób chorujących przewlekle.

9. Znaczenie komunikacji niewerbalnej w relacji dietetyk – pacjent. Zasady efektywnej komunikacji.

10. Zakłócenia i trudności w relacji dietetyk – pacjent. Przeszkody w komunikacji z pacjentem.

Literatura:

1. Sztompka P.: Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2006.

2. Giddens A.: Socjologia. Wydanie nowe, Warszawa 2012.

3. Tobiasz-Adamczyk B.: Wybrane elementy socjologii zdrowia i choroby. Kraków 2000

4. Socjologia medycyny. Podejmowane problemy kategorie analizy, pod red. A. Ostrowskiej, Warszawa 2009.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.