Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Żywienie człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-T2.Żyw.Czł. Kod Erasmus / ISCED: 12.0 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Żywienie człowieka
Jednostka: Zakład Higieny i Dietetyki
Grupy: Przedmioty II rok, kierunek dietetyka, studia stacjonarne licencjackie
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 37 godzin więcej informacji
Seminarium, 29 godzin więcej informacji
Wykład, 34 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Bała, Jadwiga Helbin
Prowadzący grup: Maria Fornal, Wojciech Gawroński, Paulina Głodo, Barbara Gryglewska, Jadwiga Helbin, Andrzej Jaworowski, Irena Kaim, Alicja Klich-Rączka, Ryszard Lauterbach, Agnieszka Ostachowska-Gąsior, Agnieszka Parnicka, Karolina Piotrowicz, Renata Radziszewska, Agata Skop-Lewandowska, Katarzyna Szczerbińska, Wojciech Szot, Jolanta Walczewska, Barbara Wizner, Małgorzata Wójcik-Bugajska, Joanna Zając
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Celem kształcenia jest pogłębienie wiadomości uzyskanych z przedmiotu Podstawy żywienia człowieka, jak również nabycie umiejętności układania i modyfikowania diet, stosowania technik sporządzania potraw oraz analizy jadłospisu pod względem zawartości składników odżywczych oraz ich strat spowodowanych obróbką wstępną i termiczną produktów.

Efekty kształcenia:

Zakład Higieny i Dietetyki - Żywienie człowieka

Po zakończeniu zajęć student:

w zakresie wiedzy:

- potrafi scharakteryzować dietę podstawową i łatwostrawną

-zna zasady planowania diety podstawowej

-potrafi dokonać modyfikacji diety podstawowej do diety łatwostrawnej

-potrafi dokonać dalszej modyfikacji diety łatwostrawnej do diety bogatobiałkowej

-wie jakie są źródła występowania białka w pożywieniu.

- zna techniki sporządzania potraw w diecie podstawowej i łatwostrawnej i jej modyfikacji do diety bogatobiałkowej.

- zna normy żywienia i modelowe racje pokarmowe w w/w dietach.

- zna zasady zamiany produktów spożywczych i stosuje je przy planowaniu jadłospisów

- zna kryteria oceny 5-cio punktowej jadłospisów.

w zakresie umiejętności potrafi:

- posiada umiejętność wykorzystania w/w diet w określonych przypadkach chorobowych

- wykazać różnice między dietą podstawową i dietą łatwostrawną.

- zaplanować przykładowe jadłospisy w diecie podstawowej, łatwostrawnej i bogatobiałkowej.

- wyjaśnić celowość zastosowania poszczególnych produktów i potraw w planowanych dietach

- omówić sposób wykonania zaplanowanych w jadłospisie potraw

- dokonać obróbki wstępnej i termicznej zaplanowanych potraw

- właściwego doboru narzędzi i naczyń potrzebnych do przygotowania potraw oraz ich podania

- dokonać oceny 5-cio punktowej zaplanowanego jadłospisu

- dokonać analizy jadłospisu pod względem zawartości składników odżywczych oraz ich strat spowodowanych obróbką wstępną i termiczną produktów.

w zakresie kompetencji społecznych:

-jest świadomy celowości stosowania poszczególnych diet w określonych jednostkach chorobowych

- posiada umiejętność właściwej organizacji pracy podczas przygotowywania posiłków

- dba o racjonalne gospodarowanie produktami spożywczymi.

- dba o bezpieczeństwo i higienę podczas przygotowywania potraw


Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii - Żywienie osób o wysokiej aktywności fizycznej

Po zakończeniu zajęć student:

w zakresie wiedzy:

- zna fizjologiczne podłoże skurczów mięśni i czynniki determinujące ich cechy oraz rozumie procesy biochemiczne dostarczające energii do skurczów mięśni oraz ich rolę w pokrywaniu zapotrzebowania energetycznego wysiłków o różnej intensywności i czasie trwania.

- opisuje udział substratów węglowodanowych i tłuszczowych w pokrywaniu zapotrzebowania energetycznego oraz metody oceny wydatku energii podczas wysiłków fizycznych.

- opisuje podłoże zaburzeń termoregulacji podczas wysiłków fizycznych

- zna fizjologiczne podstawy treningu fizycznego

- rozumie znaczenie składników energetycznych i budulcowych oraz indeksu glikemicznego w żywieniu sportowców. Zna rolę minerałów i składników regulujących w wysiłku fizycznym

- zna cele odżywiania w okresie treningowym, przedstartowym, podczas zawodów oraz postępowania w okresie odbudowy zasobów energetycznych.

- rozumie gospodarkę wodno-elektrolitową organizmu i rolę związków mineralnych w jej regulacji.

- opisuje równowagę kwasowo-zasadowa i znaczenie związków mineralnych w jej utrzymaniu oraz znaczenie uzupełniania elektrolitów i składników mineralnych w trakcie wysiłków

- zna rodzaje wspomagania oraz środki i metody wspomagania żywieniowego. Charakteryzuje odżywki pod względem bezpieczeństwa stosowania i ich zanieczyszczeń

- rozumie doping jako zabronione wspomaganie. Zna aktualną listę środków i metod zabronionych w sporcie

w zakresie umiejętności potrafi:

- umie oznaczyć zapotrzebowania energetycznego; podstawowa przemiana materii, dobowy wydatek energetyczny i indywidualny bilans energetyczny sportowców

- potrafi poddać analizie podaż podstawowych składników żywieniowych w posiłkach w indywidualnym zapotrzebowaniu osoby aktywnej fizycznie. Potrafi określić zapotrzebowanie oraz

poddać analizie podaż ilość witamin, antyoksydantów oraz składników mineralnych w indywidualnych racjach pokarmowych

-umie zaplanować żywienie osoby aktywnej fizycznie w określonym okresie wzmożonej aktywności fizycznej (rehabilitacja, rekreacja trening zdrowotny) oraz sportowców wyczynowych w wybranym cyklu treningowym zgodnie z zasadami żywienia w poszczególnych dyscyplinach sportu

- umie udzielić porady żywieniowej osobie o wysokiej aktywności fizycznej

w zakresie kompetencji społecznych:

-wykazuje umiejętność pracy w grupie oraz rozwiązywania związanych z tym problemów

-jest świadomy konieczności poszerzania swojej wiedzy na temat żywienia sportowców oraz osób aktywnych fizycznie


Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii - Żywienie osób dorosłych i w wieku podeszłym

Po zakończeniu zajęć student:

w zakresie wiedzy:

K_W05 - Zna budowę anatomiczną układów i narządów ciała ludzkiego oraz posiada wiedze dotycząca podstawowych mechanizmów fizjologicznych ze szczególnym uwzględnieniem układu pokarmowego oraz procesów trawienia, wchłaniania i metabolizmu składników odżywczych.

K_W06-Zna mechanizmy dziedziczenia, choroby uwarunkowane genetycznie , ich związek z żywieniem oraz znaczenie interwencji dietetycznej w profilaktyce tych chorób

K_WO7-Posiada podstawową wiedzę o etiopatogenezie i obrazie klinicznym oraz zasadach rozpoznawania i leczenia ( w stopniu umożliwiającym zrozumienie zasad leczenia dietetycznego) chorób metabolicznych, endokrynologicznych, neurologicznych, dermatologicznych, nefrologicznych, chorób układu krążenia i pokarmowego, narządu wzroku, jamy ustnej oraz chorób zakaźnych.

K_W11-Zna zasady oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia oraz zasady zdrowego żywienia ( w tym rodzaje diet) w odniesieniu do niemowląt, dzieci i młodzieży, osób dorosłych ( w tym kobiet w ciąży i w okresie karmienia) oraz osób w wieku starszym.

K_W14-Zna zasady, etapy i formy prowadzenia poradnictwa indywidualnego i grupowego, z uwzględnieniem czynników ekonomicznych w planowaniu prawidłowego żywienia oraz zna metody oceny efektywności prowadzonej edukacji i interwencji żywieniowej.

K_W15-Zna zasady i znaczenie promocji zdrowia, właściwego odżywiania i zdrowego stylu życia oraz prozdrowotnych zachowań osobniczych w profilaktyce chorób społecznych i dietozależnych.

K_W16-Zna etyczne i prawne uwarunkowania zawodu dietetyka

w zakresie umiejętności potrafi:

K_U01-Posiada umiejętność oceny rodzaju niedożywienia w oparciu o badania antropometryczne oraz wdrożenia odpowiedniego żywienia.

K_U03-Potrafi udzielić pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia (zadławienie, utrata przytomności, omdlenie), spowodowanego niewydolnością układu pokarmowego.

K_U06-Potrafi identyfikować żywieniowe problemy człowieka zdrowego i chorego, zalecić odpowiednią dietę oraz przekazać informacje na temat doboru surowców i technik sporządzania potraw dietetycznych.

K_U09-Umie zaplanować posiłki dla osób zdrowych w zależności od aktualnego stanu ożywienia, wieku, aktywności fizycznej, oraz dla osób chorych w zależności od rodzaju schorzenia ( z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie norm oraz dostępnych warunków)

K_U11-Posiada umiejętność edukowania żywieniowego ludzi zdrowych w poszczególnych przedziałach wiekowych oraz ludzi chorych, z uwzględnieniem rodzaju choroby oraz stopnia jej zaawansowania (w tym umiejętność przygotowania materiałów edukacyjnych).

K_U16-Potrafi zaplanować i wspólnie z lekarzem wdrożyć żywienie odpowiednie dla pacjentów z chorobami metabolicznymi, endokrynologicznymi, neurologicznymi, dermatologicznymi, nefrologicznymi, zakaźnymi oraz z chorobami układu krążenia i pokarmowego, narządu wzroku, jamy ustnej.

w zakresie kompetencji społecznych:

K_K01-Rozumie potrzebę doskonalenia swej wiedzy i konieczności ciągłej edukacji z dziedziny dietetyki

K_K02-Jest świadom własnych ograniczeń i wie kiedy należy się skonsultować z innymi specjalistami a także potrafi zachęcić do tego pacjenta

K_K03-Okazuje szacunek wobec pacjentów, oraz przestrzega ich praw

K_K04-Stosuje się do zasad etyki zawodowej.

K_K05-Wykazuje odpowiedzialność za pacjentów i powierzone mu zadania

K_K07-Potrafi określać priorytety oraz stosownie do tego organizować pracę własną

K_K09-W trakcie wykonywania zadań zawodowych dba o bezpieczeństwo pacjentów, współpracowników oraz własne


Katedra Ginekologii i Położnictwa- Klinika Położnictwa i Perinatologii - Żywienie kobiety ciężarnej i karmiącej

Po zakończeniu zajęć student:

w zakresie wiedzy:

Posiada wiadomości na temat etiopatogenezy i czynników ryzyka żywieniowo zależnych chorób cywilizacyjnych oraz zna zasady prewencji wtórnej, ze szczególnym uwzględnieniem leczenia dietą kobiet ciężarnych i karmiących.

Posiada wiedzę z zakresu etiologii, patomechanizmów oraz przebiegu zaburzeń funkcjonalnych organizmu wpływających na trawienie, wchłanianie i metabolizm składników odżywczych u kobiet ciężarnych i karmiących.

Zna zagadnienia dotyczące epidemiologii żywieniowej, potrafi analizować i wyjaśnić związki pomiędzy żywieniem

a wskaźnikami stanu zdrowia, czynnikami ryzyka rozwoju choroby i występowaniem chorób u kobiet ciężarnych z ciążą powikłaną.

Zna zasady żywienia klinicznego, obejmującego żywienie dojelitowe z wykorzystaniem diet przemysłowych,

w zapobieganiu i leczeniu niedożywienia i otyłości u kobiet ciężarnych z ciążą wysokiego ryzyka

Potrafi zakwalifikować i zaplanować dietę dla kobiet ciężarnych z ciążą wysokiego ryzyka i dla kobiet karmiących

w zakresie umiejętności:

Umie wykorzystać wiedzę dotyczącą psychologicznych aspektów związanych ze zdrowiem i chorobą do pokonywania barier w komunikacji między pacjentem/klientem a dietetykiem.

Posiada umiejętność planowania i prowadzenia edukacji żywieniowej indywidualnej i grupowej oraz opracowania instrukcji dla personelu realizującego opiekę żywieniową dla kobiet ciężarnych i karmiących

Potrafi sformułować plan działań odpowiadających potrzebom pacjenta oraz przekazać informacje na temat doboru surowców i technik sporządzania potraw niezbędnych do realizacji zalecanej diety lub jej modyfikacji.

Potrafi zaplanować i zinterpretować plan żywienia u osób zdrowych, oraz w profilaktyce różnych chorób w odniesieniu do kobiet w ciąży i karmiących

Potrafi określić ryzyko niedożywienia szpitalnego i podjąć odpowiednie działania zapobiegawcze działając wspólnie z lekarzami i pielęgniarkami w ramach zespołu terapeutycznego zapewniającego opiekę żywieniową nad pacjentami.

Przestrzega zasady higieny i ergonomii pracy oraz zasady higieny dotyczące bezpieczeństwa żywności

Posiada umiejętności przygotowania pisemnego opracowania w oparciu o źródła naukowe i własne obserwacje na tematy związane z dietetyką

Potrafi przygotować i przedstawić wystąpienie ustne na tematy związane z dietetyką

w zakresie kompetencji społecznych (profesjonalizmu)

Rozumie potrzebę doskonalenia swej wiedzy i konieczność ciągłej edukacji z dziedziny dietetyki, umie również inspirować innych do korzystania z bieżących zdobyczy naukowych

Okazuje szacunek dla pacjenta i troskę o Jego dobro

Przestrzega etyki zawodowej i dba o prestiż zawodu

Przestrzega tajemnicy zawodowej i praw pacjenta,

Potrafi rozwiązywać złożone problemy związane z pracą dietetyka (międzyludzkie, organizacyjne, ekonomiczne)

Potrafi współpracować z przedstawicielami innych zawodów medycznych w zakresie leczenia dietetycznego, edukacji żywieniowej i profilaktyki chorób żywieniowo-zależnych

Potrafi dokonać samooceny i rozpoznać granice własnych kompetencji

Potrafi uczyć innych

Demonstruje postawę i zachowania prozdrowotne


Wymagania wstępne:

Zaliczony moduł: „Podstawy żywienia człowieka" po I roku studiów.

Podstawowa wiedza w zakresie znajomości anatomii, fizjologii i patofizjologii układu pokarmowego, podstawowa wiedza w zakresie fizjologii starzenia.

Umiejętność komunikacji z pacjentem dorosłym i w starszym wieku.

Znajomość zasad postępowania dietetycznego zależnego od wieku pacjenta.


Katedra Ginekologii i Położnictwa- Klinika Położnictwa i Perinatologii - Żywienie kobiety ciężarnej i karmiącej

-Wiedza w zakresie

etiopatogenezy i czynników ryzyka żywieniowo zależnych chorób cywilizacyjnych oraz zna zasady prewencji wtórnej, ze szczególnym uwzględnieniem leczenia dietą kobiet ciężarnych i karmiących. Leczenie kobiet ciężarnych iż ciążą wysokiego ryzyka i karmiących piersią

Umiejętność:

Posiada umiejętność planowania i prowadzenia edukacji żywieniowej indywidualnej i grupowej oraz opracowania instrukcji dla personelu realizującego opiekę żywieniową dla kobiet ciężarnych , z ciążą wysokiego ryzyka i karmiących piersią.

Znajomość zasad

stosowania diety u kobiet karmiących i ciężarnych z powikłaniami w przebiegu ciąży. U kobiet otyłych i niedożywionych.. Z ciążą powikłana cukrzycą, nadciśnieniem, chorobami nerek.Forma i warunki zaliczenia:

Zajęcia z tego przedmiotu są realizowane w czterech katedrach. Egzamin będzie obejmował pytania testowe jednokrotnego wyboru oraz pytania półotwarte.

Student ma możliwość przystąpienia do egzaminu wtedy, gdy uzyska minimum 75% obecności na wykładach oraz ma zaliczone zgodnie z harmonogramem seminaria i ćwiczenia w każdej Katedrze. Student uzyska pozytywny wynik z egzaminu wówczas, gdy uzyska minimum 60% dobrych odpowiedzi.


Zakład Higieny i Dietetyki -Żywienie człowieka

Zajęcia odbywają się w formie wykładów, seminariów i ćwiczeń.

Wszystkie przewidziane harmonogramem seminaria i ćwiczenia powinny być zaliczone w grupach ustalonych przez Dziekanat.

W uzasadnionych przypadkach możliwe jest zaliczenie ćwiczeń w formie ustnej u asystenta prowadzącego dany temat.

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń i seminarium jest aktywny udział w zajęciach. Warunkiem dopuszczenia do pisania testu końcowego jest zaliczenie wszystkich przewidzianych harmonogramem ćwiczeń i seminariów. W przypadku braku zaliczenia jakiegokolwiek ćwiczenia, student traci możliwość pisania egzaminu w pierwszym terminie.

Zaliczenie na ocenę ma formę testu jednokrotnego wyboru oraz pytań półotwartych. Jeśli student otrzyma ocenę niedostateczną z testu, musi zdawać go w drugim terminie.


Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii - Żywienie osób o wysokiej aktywności fizycznej

Zajęcia odbywają się w formie wykładów, seminariów i ćwiczeń.

Wszystkie przewidziane harmonogramem ćwiczenia powinny być zaliczone w grupach ustalonych przez Dziekanat.

Student samodzielnie przygotuje i przedstawi na zajęciach przynajmniej jeden, wybrany problem, w oparciu o literaturę przedmiotu, zgodnego z realizowanym programem.

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń i seminarium jest aktywny udział w zajęciach oraz pisemne przygotowanie bilansu energetycznego na własnym przykładzie wraz z propozycjami modyfikacji w zakresie żywienia i aktywności fizycznej

Warunkiem dopuszczenia do pisania egzaminu końcowego jest zaliczenie wszystkich przewidzianych harmonogramem ćwiczeń i seminarium. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest zaliczenie ćwiczeń w formie ustnej u asystenta prowadzącego dany temat.

W razie jakiegokolwiek braków student traci możliwość pisania testu w pierwszym terminie.

Warunkiem zaliczenia testu jest udzielenie minimum 65% poprawnych odpowiedzi. Jeśli student otrzyma ocenę niedostateczną z testu, musi zdawać go w drugim terminie.


Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii - Żywienie osób dorosłych i w wieku podeszłym

Zaliczenie modułu wymaga spełnienia następujących warunków:

- obecności na zajęciach w formie ćwiczeń i seminariów (przy czym dopuszczalna jest maksymalnie 1 usprawiedliwiona nieobecność)

- aktywności na zajęciach

Stanowi to podstawę do dopuszczenia do egzaminu końcowego w formie testowej.

Ocena postawy i zachowań studenta może stanowić określony % oceny ogólnej przedmiotu (modułu)


Katedra Ginekologii i Położnictwa- Klinika Położnictwa i Perinatologii - Żywienie kobiety ciężarnej i karmiącej

Zaliczenie modułu wymaga spełnienia następujących warunków;

- obecności na zajęciach (przy czym dopuszczalne są maksymalnie 3 usprawiedliwione nieobecności)

aktywności na zajęciach (0-20 pkt)

-uzyskania co najmniej 60% liczby punktów za końcowy sprawdzian wiedzy

-do ostatecznej oceny można doliczyć 10-20% za każdy ze sprawdzianów kształtujących, na których student osiągnął wynik równy, lub wyższy od średniej arytmetycznej


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zakład Higieny i Dietetyki - Żywienie człowieka

Moduł ten kończy się egzaminem po ukończonych wszystkich zajęciach.

Formą sprawdzenia efektów kształcenia są ćwiczenia praktyczne na komputerach z wykorzystaniem programu żywieniowego, dyskusja na dany temat, praktyczne gotowanie.


Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii - Żywienie osób o wysokiej aktywności fizycznej

Moduł ten po ukończonych wszystkich zajęciach, kończy się zaliczeniem dopuszczającym do egzaminu końcowego.

Formą sprawdzenia efektów kształcenia są ćwiczenia praktyczne, dyskusja na dany temat, jak również prezentacje multimedialne.


Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii - Żywienie osób dorosłych i w wieku podeszłym

Sprawdziany kształtujące: w formie ustnej, obecność oraz aktywny udział na ćwiczeniach i seminariach

Egzamin końcowy

W zakresie wiedzy: test wielokrotnego wyboru.

W zakresie umiejętności: obserwacja studenta demonstrującego daną umiejętność (przy określeniu minimalnego poziomu wykonania)

W zakresie kompetencji społecznych (profesjonalizmu) - obserwacja zachowania się studenta podczas ćwiczeń (zgodnie z ustalonymi kryteriami)


Katedra Ginekologii i Położnictwa- Klinika Położnictwa i Perinatologii - Żywienie kobiety ciężarnej i karmiącej

Sprawdziany kształtujące:

W zakresie wiedzy ustne konwersacje w czasie ćwiczeń

W zakresie wiedzy sprawdziany ustne podczas seminarium i ćwiczeń

Sprawdziany (egzaminy) końcowe (podsumowujące)

W zakresie wiedzy .

- Testy: przy czym warunkiem zaliczenia sprawdzianu jest uzyskanie 60 % odpowiedzi prawidłowych

W zakresie umiejętności:

-obserwacja studenta demonstrującego daną umiejętność podczas seminariów, ćwiczeń i praktyk

Tradycyjny egzamin kliniczny- test wielokrotnego wyboru

W zakresie kompetencji społecznych (profesjonalizmu)

- obserwacja zachowania się studenta podczas ćwiczeń i praktyk prowadzona przez opiekuna (zgodnie z . ustalonymi kryteriami

- ocena przez kolegów (zgodnie z ustalonymi kryteriami)

- portfolio studenta


Metody dydaktyczne:

Zakład Higieny i Dietetyki - Żywienie człowieka

-wykład problemowy

seminaria, dyskusja dydaktyczna związana z wykładem, prezentacje multimedialne, zajęcia w pracowni dietetycznej - przygotowywanie potraw


Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii - Żywienie osób o wysokiej aktywności fizycznej

Stosowane metody dydaktyczne stanowią połączenie metod podających (wykład problemowy oraz wykład konwersatoryjny) z metodami aktywizującymi (metoda przypadków, seminaria, dyskusja dydaktyczna związana z wykładem, okrągłego stołu, wielokrotna, burza mózgów, panelowa). Na zajęciach w celu rozwinięcia problemu stosowane są również metody programowe (z użyciem komputera) oraz metody praktyczne (pokaz, seminarium).


Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii - Żywienie osób dorosłych i w wieku podeszłym

1.Wykłady

2. Praca z małą grupą - seminaria - interaktywna forma omówienia zagadnień

3. Ćwiczenia kliniczne

-bezpośredni kontakt z chorym;

-analiza przypadków;

-analiza historii choroby;


Katedra Ginekologii i Położnictwa- Klinika Położnictwa i Perinatologii - Żywienie kobiety ciężarnej i karmiącej

Wykłady

Seminaria

Ćwiczenia kliniczne

Praktyki


Bilans punktów ECTS:

Zakład Higieny i Dietetyki - Żywienie człowieka

Udział w wykładach – 6 godz.

Udział w seminariach – 8 godz.

Udział w ćwiczeniach – 16 godz.

Przygotowanie do planowania diet a następnie gotowania-14 godz.

Przygotowanie do zaliczenia na ocenę – 16 godz.

Łącznie 60 godz. nakładu pracy studenta.


Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii - Żywienie osób o wysokiej aktywności fizycznej

Udział w wykładach - 10 godz.

Udział w seminariach – 10 godz.

Udział w ćwiczeniach – 10 godz.

Przygotowanie prezentacji – 8 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń:

- sprawdzenie bilansu energetycznego ( podaż i zapotrzebowanie) u sportowców oraz osób aktywnych fizycznie – 10 godz.

Przygotowanie do zaliczenia na ocenę – 12 godz.

Łącznie 60 godz. nakładu pracy studenta.


Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii - Żywienie osób dorosłych i w wieku podeszłym

Udział w wykładach - 10 godz.

Udział w seminariach – 5 godz.

Udział w ćwiczeniach – 5 godz.

Przygotowanie do seminariów: 10 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń: 10 godz.

Przygotowanie do zaliczenia na ocenę – 20 godz.

Łącznie 60 godz. nakładu pracy studenta.


Katedra Ginekologii i Położnictwa- Klinika Położnictwa i Perinatologii - Żywienie kobiety ciężarnej i karmiącej

Udział w wykładach - 8 godzin

Udział w ćwiczeniach – 6 godzin

Udział w seminarium – 6godzin

Przygotowanie do ćwiczeń - 12 godzin

Opracowanie referatu 10. godzin

Przygotowanie do kolokwiów 8 godzin

Przygotowanie do egzaminu 10 godzin

Łącznie 60 godzin pracy studenta


Skrócony opis:

Żywienie Człowieka realizowane przez Zakład Higieny i Dietetyki:

-charakterystyka diet

-charakterystyka i planowanie jadłospisów

-praktyczne wykonywanie jadłospisów w Pracowni Żywienia i Dietetyki poprzez analizę jakościową i ilościową jadłospisu

-gotowanie zaplanowanych na seminarium potraw

Pełny opis:

Zakład Higieny i Dietetyki - Żywienie człowieka

W ramach wykładów i seminarium realizowane są następujące treści:

Wykłady:

Założenia diety łatwo strawnej.

Dieta łatwostrawna i jej modyfikacje: dieta łatwostrawna o zmienionej konsystencji: papkowata, płynna, dieta kleikowa; dieta łatwostrawna z ograniczeniem substancji pobudzających wydzielanie soku żołądkowego;

dieta łatwostrawna z ograniczeniem tłuszczu;

dieta o kontrolowanej zawartości kwasów tłuszczowych;

dieta ubogo energetyczna,

dieta łatwostrawna bogato-białkowa,

dieta łatwostrawna niskobiałkowa,

dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów

Seminaria:

Charakterystyka i planowanie jadłospisów dla żywienia podstawowego na bazie modelowej racji pokarmowej z uwzględnieniem norm żywienia i produktów zamiennych, z zastosowaniem technik kulinarnych właściwych dla danej diety - ćwiczenia praktyczne.

Dokonanie modyfikacji jadłospisów z żywienia podstawowego do diety łatwostrawnej z uwzględnieniem norm żywienia, modelowej racji pokarmowej i produktów zamiennych z zastosowaniem technik kulinarnych właściwych dla danej diety - ćwiczenia praktyczne.

Ćwiczenia:

Praktyczne wykonanie zaplanowanych na zajęciach seminaryjnych jadłospisów w Pracowni Żywienia i Dietetyki, -- analiza jakościowa i ilościowa jadłospisu,

- ocena 5-cio punktowa przygotowanych jadłospisów

- ocena organoleptyczna poszczególnych posiłków i potraw.

Charakterystyka i konstrukcja diety łatwostrawnej i jej modyfikacja do diety bogatobiałkowej w oparciu o szczegółowe zalecenia charakterystyczne dla danej diety – ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem programu żywieniowego „Żywienie”, tablic wartości odżywczych oraz albumu wielkości porcji produktów.

Metody oceny sposobu żywienia, zalety i wady pod kątem przydatności w różnych rodzajach badań

Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii - Żywienie osób o wysokiej aktywności fizycznej

W ramach wykładów, seminarium i ćwiczeń Żywienie osób o wysokiej aktywności fizycznej realizowane są następujące treści:

- Fizjologiczna charakterystyka wysiłków fizycznych i zapotrzebowania energetycznego

- Zasady i specyfika żywienia osób o wysokiej aktywności fizycznej

- Gospodarka wodno- elektrolitowa oraz równowaga kwasowo-zasadowa osób aktywnych fizycznie

- Wspomaganie zdolności wysiłkowych; dozwolone i zabronione (doping)

- Programy żywieniowe w sporcie; metodyka planowania żywienia sportowców, normy żywienia w poszczególnych dyscyplinach sportu, jadłospisy w wybranych grupach dyscyplin sportowych

Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii - Żywienie osób dorosłych i w wieku podeszłym

wykłady:

-Charakterystyka okresu starzenia się – starzenie biologiczne, fizjologiczne zmiany w organizmie człowieka zachodzące z wiekiem

-Odrębności w chorowaniu w starości.

- Odrębności w odżywianiu związane z wiekiem

- Rola postępowania dietetycznego w profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych w starości.

- Rola postępowania dietetycznego w profilaktyce osteoporozy oraz innych chorób narządu ruchu w starości.

- Odżywianie w starości a problem zaburzeń połykania

- Rola postępowania dietetycznego w profilaktyce chorób przewodu pokarmowego u osób w starszym wieku.

- Rola postępowania dietetycznego w profilaktyce wielochorobowości w starości.

- Rola postępowania dietetycznego w profilaktyce cukrzycy, zespołu metabolicznego i zaburzeń lipidowych u osób w starszym wieku.

- Wpływ sposobu odżywiania we wcześniejszych etapach życia na stan zdrowia i stan funkcjonalny osób w podeszłym wieku.

seminaria:

-Odżywianie w starości a jakość i długość życia.

-Witaminy, makro- i mikroelementy – zmiany zapotrzebowania w starości

-Elementy oceny stanu zdrowia w populacji osób dorosłych i w starości.

-Ocena stanu odżywienia u osób w populacji dorosłej i u osób starszych.

-Gospodarka wodno-elektrolitowa – zmiany związane z wiekiem.

ćwiczenia:

-Odrębności w komunikacji ze starszym pacjentem.

-Praktyczna ocena stanu funkcji poznawczych i nastroju w starości

-Praktyczna ocena stanu funkcjonalnego osób starszych.

-Praktyczna ocena stanu odżywienia u pacjentów w średnim i starszym wieku.

-Praktyczna ocena realizacji zaleceń dietetycznych w geriatrii.

Katedra Ginekologii i Położnictwa- Klinika Położnictwa i Perinatologii - Żywienie kobiety ciężarnej i karmiącej

Kolejne tematy

- Znaczenie prawidłowego odżywiania kobiet podczas ciąży wysokiego ryzyka i karmienia piersią.

-Żywienie kobiet w ciąży wysokiego ryzyka – wpływ na rozwój płodu i rozwój dziecka

- Szczepienia w przebiegu ciąży – bezpieczeństwo dla matki i płodu.

- Farmakoterapia w przebiegu ciąży i karmienia – metabolizm leków , bezpieczeństwo płodu.

Literatura:

Gawęcki J. Żywienie człowieka tom1 Podstawy nauki o żywieniu PWN, 2012

Jan Gawęcki, Wojciech Roszkowski (red): Żywienie człowieka zdrowego i chorego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010

Ciborowska H., Rudnicka A. Dietetyka. Żywienie człowieka zdrowego i chorego. PZWL 2012

Kunachowicz H., Nadolna I, Iwanow K., Przygoda B. Wartość odżywcza wybranych produktów spożywczych i typowych potraw. PZWL 2012

Jarosz M., Bułhak- Jachymczyk B. Normy żywienia człowieka. Podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych. PZWL 2008

Ziemlański Ś: Normy żywienia człowieka. Fizjologiczne Podstawy. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa, 2001.

Górski J. (red.) Fizjologia wysiłku i treningu fizycznego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2011.

Celejowa I. Żywienie w sporcie. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2008.

Bean A. Żywienie w sporcie. Kompletny przewodnik. Zysk i S-ka Wydawnictwo. Poznań 2008.

Jegier AS. (red). Dozwolone i niedozwolone wspomaganie zdolności wysiłkowych człowieka. PTMS. Łódź 2007.

Maugan R., Burke L. Żywienie a zdolność do wysiłku. Kraków 2000.

Williams M. Granice wspomagania. Wydawnictwo Medicina Sportiva. Kraków 1999r.

Geriatria z elementami gerontologii ogólnej. Podręcznik dla lekarzy i studentów. Red.: T. Grodzicki, J. Kocemba, A. Skalska, Via Medica, Gdańsk 2006.

Geriatria. Wybrane zagadnienia. Red.: K. Galus Elsevier, Urban & Partner, Wrocław 2007.

Żywienie osób w starszym wieku. Porady lekarzy i dietetyków. M. Jarosz, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.

Żywienie człowieka a zdrowie publiczne Red.: J. Gawęcki, W. Roszkowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

Fizjologia starzenia się. Profilaktyka i rehabilitacja. Red.: A. Marchewka, Z. Dąbrowski, J.A. Żołądź, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Dorota Szostak-Węgierek, Aleksandra Cichocka: Żywienie kobiet w ciąży. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca:

Fizjologia starzenia się. Profilaktyka i rehabilitacja. Red.: A. Marchewka, Z. Dąbrowski, J.A. Żołądź, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Uwagi:

Osobą odpowiedzialną za koordynację przedmiotu Żywienie Człowieka w Zakładzie Higieny i Dietetyki jest dr hab. Małgorzata Bała.

Adres strony internetowej, na której są informacje dla studentów o przedmiocie Żywienie Człowieka to: www.zhid.wl.cm.uj.edu.pl

Zajęcia z przedmiotu Żywienie Człowieka realizowanym w Zakładzie Higieny i Dietetyki są prowadzone w salach wykładowych w w/w zakładzie przy ul Kopernika7.

Zajęcia z gotowania są realizowane w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia w Krakowie. Studenci muszą być na tych zajęciach ubrani w fartuchy, czepki na głowę, ewentualnie czapki z daszkiem lub chustki.

Studenci przed zajęciami rozbierają wierzchnie okrycia, zostawiając je w szafach na korytarzu w Zakładzie Higieny i Dietetyki lub wieszają je na wieszakach w salach dydaktycznych.

Grupy ćwiczeniowe przyjmowane są na zajęcia zgodnie z rozpisanymi przez Dziekanat.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.