Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Żywienie dziecka zdrowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-T2.Żyw.Dz.Zdr. Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Żywienie dziecka zdrowego
Jednostka: Wydział Lekarski
Grupy: Przedmioty II rok, kierunek dietetyka, studia stacjonarne licencjackie
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 14 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Wykład, 12 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Fyderek, Agnieszka Kozioł-Kozakowska
Prowadzący grup: Agnieszka Kozioł-Kozakowska
Strona przedmiotu: http://www.dietetykapediatryczna.cm-uj.krakow.pl/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Przekazanie wiedzy z zakresu żywienia niemowląt i małych dzieci oraz postępowania dietetycznego jako profilaktyki chorób.

Efekty kształcenia:

Po zakończeniu zajęć student:

w zakresie wiedzy:

Zna strukturę i funkcje biologiczne zawiązków chemicznych, wchodzących w skład organizmu, białek, lipidów, węglowodanów, witamin i konsekwencje ich niedoborów K_W01

Zna specyfikę żywienia w okresie niemowlęcym i u dzieci starszychK_W07

Zna budowę anatomiczna układów i narządów ciała ludzkiego oraz posiada wiedzę dotycząca podstawowych mechanizmów fizjologicznych ze szczególnym uwzględnieniem układu pokarmowego oraz procesów trawienia, wchłaniania i metabolizmu składników odżywczych. K_W05


w zakresie umiejętności:

Potrafi komunikować się z współpartnerami oraz z pacjentami przy realizacji zadań związanych z wykonywaniem zawodu dietetyka K_U05


Potrafi identyfikować żywieniowe problemy dziecka zdrowego oraz ustalić odpowiednią dietę oraz przekazać informacje na temat doboru surowców i technik sporządzania potraw dietetycznych K_U06

w zakresie kompetencji społecznych (profesjonalizmu)

Rozumie potrzebę doskonalenia swej wiedzy i konieczności ciągłej edukacji z dziedziny dietetyki K_K01

Jest świadom własnych ograniczeń i wie kiedy należy się skonsultować z innymi specjalistami a także potrafi zachęcić do tego pacjenta K_K02

Okazuje szacunek wobec pacjentów, oraz przestrzega ich praw K_K03

Stosuje się do zasad etyki zawodowej K_K04


Wymagania wstępne:

Wiedza w zakresie:

podstawy anatomii i fizjologii człowieka ze szczególnym uwzględnieniem przewodu pokarmowego,

charakterystykę biochemiczną oraz rolę podstawowych składników pokarmowych w żywieniu dziecka

podział produktów na grupy oraz zamienniki pokarmowe


Znajomość zasad etyki zawodowej


Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu wymaga spełnienia następujących warunków;

1) Student przystępuje do zaliczenia przedmiotu w formie pisemnej – test (obowiązuje materiał z ćwiczeń i wykładów) po wcześniejszym uregulowaniu zaległości wynikających z nieobecności na zajęciach.

2) Student, który nie zaliczy nieobecności na zajęciach zostanie niedopuszczony do zaliczenia przedmiotu.

3) Dopuszcza się brak jednej nieusprawiedliwionej nieobecności. Pozostałe nieobecności, jeżeli wystąpią, należy poświadczyć zwolnieniem lekarskim i zaliczyć przed prowadzącym ćwiczenia i seminaria (indywidualnie do uzgodnienia z prowadzącym).

4) egzamin w formie testu jednokrotnego i pytań problemowych


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Sprawdziany kształtujące:

Ćwiczenia w trakcie zajęć oceniany sposób poprawności wykonania

Sprawdziany (egzaminy) końcowe (podsumowujące)

W zakresie wiedzy .

Test (test 1- krotnego wyboru) przy czym warunkiem zaliczenia jest uzyskanie 60% odpowiedzi prawidłowych


W zakresie umiejętności:

Analiza przypadku, ocena doboru produktów i wielkości porcji w rozszerzaniu diety niemowląt.

Ocena w zakresie jakości przygotowanego i/lub sposobu prezentowanego tematu (źródła, zrozumienie tematyki i klarowność przekazu, itp.)

W zakresie kompetencji społecznych (profesjonalizmu)

obserwacja zachowania się studenta podczas ćwiczeń i praktyk prowadzona przez opiekuna (zgodnie z ustalonymi kryteriami)

ocena przez kolegów (zgodnie z ustalonymi kryteriami)

Ocena zaangażowania do współpracy w zespole, zdolności organizacyjne i komunikacyjne


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - opis
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:

Wykłady, ćwiczenia

Bilans punktów ECTS:

Jeden punkt ECTS odpowiada efektom kształcenia, których uzyskanie wymaga od studenta 25-30 godzin pracy. Liczba godzin pracy studenta obejmuje zajęcia realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim, zgodnie z planem studiów oraz czas poświęcony przez studenta na pracę indywidualną.

Udział w wykładach – 12 godzin

Udział w ćwiczeniach – 14 godzin

Udział w seminariach- 0 godzin

Przygotowanie do ćwiczeń –10 godzin

Przygotowanie do egzaminu -22 godzin

Łącznie godzin pracy studenta 60 h


Skrócony opis:

W przedmiocie realizowane są tematy dotyczące żywienia zdrowego dziecka oraz profilaktyki chorób.

Pełny opis:

Wykłady: ( 12h)

1. Programowanie żywieniowe i konsekwencje złego żywienia w pierwszych latach życia

2. Ocena rozwoju psycho-motorycznego, stanu odżywienia.

3 Normy żywienia dzieci zdrowych. Rola poszczególnych składników odżywczych w rozwoju psycho-fizycznym dziecka.

4 Schemat żywienia niemowląt. Rozszerzanie diety.

5 Żywność specjalnego przeznaczenia żywieniowego i suplementy diety w profilaktyce chorób dzieci

6. Zaburzenia karmienia

Ćwiczenia (14h)

1. Rozwój dziecka praktyczny aspekt oceny stanu odżywienia dziecka –siatki centylowe

2. Obliczanie zapotrzebowania energetycznego oraz na białko, tłuszcze, węglowodany i płyny u niemowląt i dzieci starszych zależnie od poziomu aktywności fizycznej

3. Praktyczne układanie jadłospisów na przykładzie modelowych dziennych racji pokarmowych dla dzieci

4. Produkty specjalnego przeznaczenia żywieniowego –bilansowanie diety przy ich użyciu

5. Bilansowanie diety dzieci w zakresie niedoborów składników pokarmowych takich jak wapń i żelazo.

6. Przeprowadzanie wywiadu dietetyczny i ocena sposobu żywienia w odniesieniu do aktualnych zaleceń.

7. Prezentacja przypadków

Literatura:

Krawczyński M(red). Żywienie dziecka zdrowego i chorego. Wyd. HelpMed Kraków 2015

Szajewska H. Horvath Andrea Żywienie i leczenie żywieniowe dzieci i młodzieży. Medycyna Praktyczna, Kraków 2017

Uzupełniająca literatura: Standardy medyczne w pediatrii wybrane numery

Uwagi:

Studenci proszeni są o przebieranie się w szatni studenckiej szpitala.

Zbiórka przed pierwszymi zajęciami obok sal seminaryjnych szpitala II p.

Obowiązujący strój: zgodnie z „dress code” dla Wydziału Lekarskiego UJ CM

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.