Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Alergie pokarmowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-T2.Aler.Pok. Kod Erasmus / ISCED: 12.0 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Alergie pokarmowe
Jednostka: Katedra Toksykologii i Chorób Środowiskowych
Grupy: Przedmioty II rok, kierunek dietetyka, studia stacjonarne licencjackie
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Czarnobilska
Prowadzący grup: Ewa Czarnobilska, Dorota Myszkowska, Grzegorz Porębski, Marcin Stobiecki
Strona przedmiotu: http://www.toksy-alergo.cm-uj.krakow.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Po zakończeniu zajęć student:

w zakresie wiedzy:

K_W08 - Posiada podstawową wiedzę z zakresu alergologii, w tym: patomechanizmy reakcji alergicznych oraz ogólne zasady rozpoznawania chorób alergicznych.

Potrafi wymienić i sklasyfikować grupy alergenów naturalnych oraz środowiskowych substancji chemicznych (haptenów).

Zna dokładnie grupy alergenów pokarmowych, w tym pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.

Potrafi wymienić i zróżnicować typy reakcji na pokarmy: rozróżnia reakcje alergiczne i nietolerancji pokarmowej.

Zna problem nadwrażliwości na dodatki do pokarmów, wymienia i charakteryzuje główne grupy dodatków, w tym szczególnie barwniki i konserwanty.

Zna problem alergii kontaktowej.

Wyjaśnia mechanizm reakcji krzyżowych pomiędzy grupami alergenów i ich rolę w nadwrażliwości pokarmowej.

Wymienia przykłady nietolerancji pokarmowej (gluten, dwucukry).

Posiada podstawową wiedzę w zakresie diagnostyki in vivo i i vitro w zakresie nadwrażliwości na pokarmy i substancje chemiczne.

Zna problem nadwrażliwości na leki i na metale, w tym objawy kliniczne i diagnostykę.

Posiada podstawową wiedzę na temat leczenia nadwrażliwości pokarmowej (dietetyczne, farmakologiczne, immunoterapia, probiotyki).

Potrafi wskazać kierunki działań profilaktycznych w nadwrażliwości na pokarmy i substancje chemiczne.

K_W15 - Zna zasady i znaczenie promocji zdrowia, właściwego odżywiania i zdrowego stylu życia oraz prozdrowotnych zachowań osobniczych w profilaktyce chorób społecznych i dietozależnych

K_W18 - Ma wiadomości na temat źródeł wiedzy naukowej i profesjonalnej, przydatnych w dietetyce i naukach pokrewnych

W zakresie umiejętności:

Potrafi zinterpretować wyniki badań diagnostycznych (in vivo, testy skórne) wykonywanych w ramach diagnostyki reakcji nadwrażliwości na pokarmy i substancje chemiczne oraz na substancje kontaktowe (hapteny).

Potrafi odczytać informacje dotyczącą zawartości substancji dodatkowych w danym produkcie spożywczym, zna ich właściwości i działanie na organizm ludzki

Potrafi zinterpretować informacje zawarte w serwisach pyłkowych dla osób z alergią pod kątem diety z wykluczeniem pokarmów reagujących krzyżowo z alergenami wziewnymi

W zakresie kompetencji społecznych:

K_K01 - Rozumie potrzebę doskonalenia swej wiedzy i konieczności ciągłej edukacji z dziedziny dietetyki


Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu immunologii, biologii komórki.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu wymaga spełnienia następujących warunków:

- obecności na zajęciach (dopuszczalna jest maksymalnie 1 nieobecność).

- aktywność na zajęciach oceniana (0-5 pkt.)

- uzyskanie co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi na teście sprawdzającym wiedzę.

Wskazana obecność na wykładach: min. 50%.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Test jednokrotnego wyboru, przy czym warunkiem zaliczenia sprawdzianu jest uzyskanie 60% odpowiedzi prawidłowych.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - odczyt
Metody podające - opis
Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:

Wykłady, prelekcja, prezentacja multimedialna

Seminaria, omawiane wg problemów, dyskusja w małych grupach


Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach: 2 godziny

Przyswojenie materiału z wykładów: 10 godzin

Udział w seminariach: 2 godziny

Przygotowanie do seminarium: 6 godzin

Udział w grupach dyskusyjnych w ramach seminariów: 5 godziny

Przygotowanie do zaliczenia: 20 godzin


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści podstawowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć z alergenów pokarmowych jest przekazanie podstawowej wiedza na temat mechanizmów reakcji alergicznych, w tym reakcji na pokarmy, rodzajów alergenów pokarmowych, wziewnych i kontaktowych, metod diagnostyki, leczenia i profilaktyki alergii pokarmowej i nadwrażliwości na substancje uczulające w pokarmach.

Pełny opis:

Historia alergii na pokarmy.

Niepożądane reakcje na pokarmy, patomechanizm i postacie kliniczne.

Charakterystyka naturalnych, w tym alergenów pokarmowych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.

Charakterystyka środowiskowych substancji chemicznych: wziewnych, pokarmowych, kontaktowych.

Patomechanizm reakcji alergicznych.

Manifestacje narządowe alergii.

Reakcje krzyżowe a nadwrażliwość pokarmowa.

Nietolerancje pokarmowe (nadwrażliwość na gluten, nietolerancje pokarmowe dwucukrów).

Odrębność chorób alergicznych u dzieci.

Diagnostyka chorób alergicznych w szczególnym uwzględnieniu nadwrażliwości pokarmowej oraz na substancje chemiczne.

Leczenie nadwrażliwości pokarmowej (dietetyczne, farmakologiczne, immunoterapia, probiotyki).

Profilaktyka alergii na pokarmy i substancje chemiczne.

Uwagi:

Alergia i nietolerancja pokarmów. B. Romański, Z. Bartuzi. 2004, Wyd. Śląsk, Katowice.

Alergeny E. Rudzki. Medycyna praktyczna. Kraków, 2008.

Alergie pokarmowe. Jarosz M., Dzieniszewski J. PZWL, Warszawa, 2004.

Chemia żywności. Red. E. Sikorski. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. Warszawa, 2007.

Alergologia dla studentów i lekarzy Bartuzi Z. 2013, Bydgoszcz.

Alergia i nietolerancja pokarmowa. Mleko i inne pokarmy. Kaczmarski M., Korotkiewicz-Kaczmarska E. Help-Med., 2013.

Antyodżywcze i antyzdrowotne aspekty żywienia człowieka. 2016. Red. E. Kolarzyk. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wykaz podręczników uzupełniających:

1. Allergy. 3th Ed. ST Holgate, MK Church, LM.Lichtenstein. Mosby Com. 2007. China

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.