Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza i ocena jakości żywności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-T2.Anal.Oc.Żyw. Kod Erasmus / ISCED: 12.0 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza i ocena jakości żywności
Jednostka: Wydział Lekarski
Grupy: Przedmioty II rok, kierunek dietetyka, studia stacjonarne licencjackie
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia przedkliniczne, 27 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Zagrodzki
Prowadzący grup: Joanna Chłopicka, Justyna Dobrowolska-Iwanek, Mirosław Krośniak, Jadwiga Kryczyk-Kozioł, Małgorzata Tyszka-Czochara, Paweł Zagrodzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z:

- metodami analitycznymi wykorzystywanymi w analizie żywności

- procedurami przygotowania produktów spożywczych do badań i oznaczania w nich wybranych składników

- metodami interpretacji otrzymanych wyników badań

- aktami prawnymi dot. żywności


Efekty kształcenia:

Efekty kształcenia po stronie wiedzy:

1. Student wyjaśnia pojęcia dotyczące żywności, a także uregulowań prawnych i metod kontroli jakości żywności w UE.

2. Student wyjaśnia podstawowe zjawiska fizyko-chemiczne zachodzące podczas stosowanych technik laboratoryjnych.

3. Student wymienia podstawowe pojęcia z zakresu chemii organicznej i chemii żywności.

4. Student wymienia podstawowe pojęcia i metody biostatystyczne wykorzystywane w analizie jakościowej oraz ilościowej żywności oraz w analizie sensorycznej.

5. Student przewiduje skutki zagrożeń związanych z pracą w laboratorium analitycznym i z odczynnikami chemicznymi.

6. Student wyjaśnia strategię zapewnienia bezpieczeństwa żywności, przedstawia system HACCP oraz systemy zarządzania jakością żywności.


Efekty kształcenia po stronie umiejętności (K_U04):

1. Student potrafi przygotować wybrane produkty spożywcze do oznaczeń, i wykonać ich analizę jakościową i ilościową posługując się odpowiednim sprzętem laboratoryjnym i aparaturą pomiarową.

2. Student potrafi wykonać odpowiednie obliczenia, interpretuje uzyskane wyniki analiz żywności i wyciąga na ich podstawie poprawne wnioski.


Efekty kształcenia po stronie kompetencji społecznych:

1. Student wykazuje potrzebę ciągłego dokształcania się w zakresie poszukiwania nowych metod stosowanych w analizie i ocenie jakości żywności. (K_K03)

2. Student potrafi planować zadania. (K_K05)


Wymagania wstępne:

Student zna podstawowe pojęcia z chemii oraz technologii żywności.

Forma i warunki zaliczenia:

Obecność na wykładach nieobowiązkowa. Obowiązkowa obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych. Zajęcia laboratoryjne obejmują 9 spotkań, na których student realizuje 9 różnych ćwiczeń laboratoryjnych. Począwszy od drugich ćwiczeń studentowi przyznawane są punkty (maksymalnie 6): maksymalnie 2 punkty za teoretyczne przygotowanie do ćwiczenia, przy czym co najmniej 1 punkt warunkuje przystąpienie do dalszej części zajęć, 2 punkty za wykonanie doświadczenia i 2 za prawidłowe sporządzenie sprawozdania i sformułowanie wniosków.

W toku wszystkich zajęć laboratoryjnych, student może uzyskać sumarycznie maksymalnie 48 punktów, przy czym warunkiem zaliczenia pojedynczego ćwiczenia jest uzyskanie co najmniej 3 punktów (w tym co najmniej 1 punktu za przygotowanie teoretyczne do zajęć). Na pierwszych zajęciach laboratoryjnych (ze względu na ich charakter wprowadzający do pracy w laboratorium analitycznym, zgodnej z zasadami BHP) studentowi nie są przyznawane punkty.

Warunkiem dopuszczenia do testu zaliczeniowego jest obecność na wszystkich 9 zajęciach laboratoryjnych i uzyskanie z nich co najmniej 24 punktów. Zaliczenie odbywa się w formie testowej z zakresu materiału realizowanego na ćwiczeniach i wykładach.

Warunkiem zaliczenia kursu jest pomyślna realizacja wszystkich zajęć laboratoryjnych oraz udzielenie minimum 61% pozytywnych odpowiedzi na teście zaliczeniowym.

Ostateczna ocena z przedmiotu będzie wyznaczona na podstawie liczby punktów uzyskanych z testu zaliczeniowego (obowiązuje materiał realizowany na wykładach i ćwiczeniach) oraz 50% punktów z zajęć laboratoryjnych.Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych, dyskusja dydaktyczna.

Test wielokrotnego wyboru, zadania typu prawda – fałsz.


Metody dydaktyczne:

Wykłady

Ćwiczenia laboratoryjne

Praca w grupach

Praca z podręcznikiem

Prezentacje multimedialne

Sesje rozwiązywania problemu (zadania obliczeniowe)


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach – 35 godz.

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu – 10 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia – 10 godz.

Łącznie 55 godzin nakładu pracy studenta, co odpowiada 2 ECTS.


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje problematykę uregulowań prawnych i metod kontroli jakości żywności. Uwzględnione są także zagadnienia dotyczące zjawisk fizyko-chemicznych zachodzących podczas stosowania różnych technik laboratoryjnych, jak również pojęcia i metody biostatystyczne wykorzystywane w analizie jakościowej oraz ilościowej żywności, oraz w analizie sensorycznej. W części praktycznej wykonywana jest analiza i ocena jakości wybranych produktów spożywczych (mleka, wody do picia, tłuszczów roślinnych i zwierzęcych, ryb, soków, warzyw, owoców, win, jaj kurzych, lodów).

Pełny opis:

Wykłady:

1. Wprowadzenie do tematyki żywności i żywienia. Akty prawne dot. żywności. Skażenie żywności. System RASFF.

2. Zafałszowania żywności. System HACCP. Problematyka immunoanaliz. Metody chromatograficzne i elektroforetyczne.

3. Biosensory. Metody mikrobiologiczne analizy żywności.

4. Badania reologiczne. Metody organoleptyczne i sensoryczne. Przykłady zastosowań metod analizy żywności.

5. Statystyczna kontrola jakości żywności. Nowoczesne metody statystycznego opracowania wyników analiz żywności.

Ćwiczenia laboratoryjne:

1. Analiza mleka w kontekście przydatności do spożycia

2. Oznaczanie składników mineralnych w wodzie do picia metodą spektrometrii atomowej

3. Analiza jakościowa tłuszczów spożywczych

4. Oznaczanie histaminy w rybach i przetworach rybnych

5. Oznaczanie zawartości witaminy C w sokach i innych produktach spożywczych

6. Oznaczanie całkowitej zawartości związków fenolowych w żywności metodą spektrofotometryczną

7. Identyfikacja barwników żółtek jaj kurzych metodą chromatografii cienkowarstwowej (TLC)

8. Badanie zawartości cukrów w żywności

9. Oznaczanie zawartości chlorku sodu w pieczywie.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Krełowska-Kułas M., Badanie jakości produktów spożywczych, 1993, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

2. Pearson D., The Chemical Analysis of Food, J&A Churchill, Londyn.

3. AOAC, Official Methods of Analysis. 15 th ed., Arlington, 1990. USA.

4. Rutkowska U., Wybrane metody badania składu i wartości odżywczej żywności, 1981, PZWL, Warszawa.

5. Baltes W., Rapid Methods for Analysis of Food and Food Raw Material, Behr’s Verlag.

6. Nadolna I, Kunachowicz H., Przygoda B., Iwanow K., Mleko a zdrowie, 2001, Warszawa, IŻŻ.

7. Z. Witkiewicz, Podstawy chromatografii, 2005, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.

8. W. Szczepaniak, Metody instrumentalne w analizie chemicznej, 2004, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

9. (red.) M. Jankiewicz, Z. Kędzior, Metody pomiarów i kontroli jakości w przemyśle spożywczym i biotechnologii, 2003, Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu.

Literatura uzupełniająca:

1. M. Piątkowska, P. Jedziniak, J. Żmudzki, Barwniki stosowane w produkcji jaj: aspekty prawne, toksykologiczne i analityczne, Med. Weter. 69 (10), 2013.

2. Jeremy Berg, Lubert Stryer, John L. Tymoczko, Biochemia, 2007, Wydawnictwo PWN, Warszawa.

3. C.C. Akoh, D.B. Min. Food lipids Chemistry, Nutrition and biotechnology. CRC Press, Taylor & Francis Group, New York,.2008.

4. Lebiedzińska, Anna, et al. "Ocena zawartości cukrów prostych i sacharozy w sokach owocowych z wykorzystaniem HPLC." Bromat Chem Toksykol 44 (2013): 326-330.

5. Stachowiak, J., et al. "Zawartość cukrów w wybranych gatunkach warzyw-parametr jakości." Biuletyn Naukowy. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 22 (2003).

6. Normy żywienia dla populacji polskiej - nowelizacja, red. nauk.: Jarosz J., Instytut Żywności i Żywienia 2012, s. 233

7. Borowska, J. "Owoce i warzywa jako źródło naturalnych przeciwutleniaczy [w:]." Przemysł fermentacyjny i owocowo-warzywny 47.05 (2003): 11-12.

8. Cendrowski, A., Ścibisz, I., Mitek, M. A. R. T. A. (2011). Wpływ warunków przechowywania na zawartość hydroksymetylofurfuralu, furfuralu i kwasu askorbinowego w dżemach z owoców jagodowych. Żywność Nauka Technologia Jakość, 18.

9. Aleksandra Procner, Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem, część 1, 2007 WSIP, Warszawa.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.