Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biochemia ogólna i żywienia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-T2.Bioch.Og.Żyw. Kod Erasmus / ISCED: 12.0 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biochemia ogólna i żywienia
Jednostka: Katedra Biochemii Lekarskiej
Grupy: Przedmioty II rok, kierunek dietetyka, studia stacjonarne licencjackie
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia przedkliniczne, 32 godzin więcej informacji
Seminarium, 28 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Wróbel
Prowadzący grup: Anna Bentke, Patrycja Bronowicka-Adamska, Kinga Kocemba-Pilarczyk, Barbara Ostrowska, Barbara Piekarska, Maria Wróbel, Grzegorz Zemanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Po zakończeniu zajęć student:

W zakresie wiedzy:

- Zna struktury i funkcje biologiczne związków chemicznych wchodzących w skład organizmu: białek, lipidów, węglowodanów, kwasów nukleinowych i witamin.

- opisuje podstawowe szlaki metaboliczne i wyjaśnia sposoby ich regulacji.

- wyjaśnia pojęcie genomu człowieka, opisuje procesy replikacji, transkrypcji i translacji. Zna skutki działania czynników mutagennych (w tym tych obecnych w pożywieniu) na materiał genetyczny człowieka.

- wyjaśnia pojęcie reaktywnych form tlenu, wyjaśnia wpływ wolnych rodników tlenowych na organizm oraz znaczenie czynników antyoksydacyjnych obecnych w pożywieniu.

- zna efekty metaboliczne niewłaściwego odżywiania (głodzenia, spożywania alkoholu, nadmiaru węglowodanów, tłuszczów, białek w diecie). Wymienia zaburzenia metaboliczne towarzyszące cukrzycy.

- wyjaśnia konsekwencje niedoboru witamin lub minerałów lub ich nadmiaru w diecie.


W zakresie umiejętności student potrafi:

- przewidzieć kierunek procesów biochemicznych w zależności od stanu energetycznego organizmu

- przewidzieć konsekwencje zaburzeń procesów metabolicznych

- posługiwać się podstawowymi technikami laboratoryjnymi, takimi jak spektrofotometria, elektroforeza białek i kwasów nukleinowych oraz oceniać dokładność wykonywanych pomiarów


W zakresie profesjonalizmu:

Potrafi pracować w grupie.

Wykazuje umiejętność samokształcenia.

Wymagania wstępne:

Chemia ogólna i żywności – zaliczona uprzednio.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu wymaga spełnienia następujących warunków:

(1) Obecności na zajęciach obowiązkowych (seminaria i ćwiczenia laboratoryjne) przy czym dopuszczalne są maksymalnie cztery nieobecności w ciągu roku, w tym dwie na seminariach i dwie na ćwiczeniach laboratoryjnych.

(2) Zdobycie minimum 60% możliwych punktów z zajęć laboratoryjnych.

(3) Zaliczenie materiału seminaryjnego na minimum 60% możliwych punktów.

(4) Uzyskanie co najmniej 60% punktów z kolokwiów śródrocznych.

(5) Uzyskanie co najmniej 60% punktów za końcowy sprawdzian wiedzy.

Ocena końcowa będzie ustalana na podstawie wyniku testu egzaminacyjnego powiększonego o „premię” wynikającą z liczby zebranych w ciągu roku punktów za kolokwia, seminaria i ćwiczenia lab. Ocena ustalana będzie na podstawie rozkładu wyników wszystkich zdających. Szczegółowe informacje na temat „premii” będą podane studentom przed rozpoczęciem kursu.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Sprawdziany kształtujące: (oceniane w stosunku do normy)

1. W zakresie wiedzy: 4 kolokwia śródroczne w formie pisemnej (testu wielokrotnego wyboru, każdy po 40 pytań).

2. Podczas zajęć repetytoryjno-seminaryjnych studenci są oceniani na podstawie krótkich sprawdzianów pisemnych.

3. Podczas zajęć laboratoryjnych, na każdych ćwiczeniach student może uzyskać punkty za przygotowanie teoretyczne (na podstawie krótkiego sprawdzianu pisemnego lub/i odpowiedzi) i 3 punkty za wykonanie eksperymentów i opracowanie wyników (ocena umiejętności oraz pracy w grupie).

4. Egzamin końcowy w formie testu wielokrotnego wyboru (80 pytań, 5 możliwych odpowiedzi).


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody praktyczne - seminarium

Metody dydaktyczne:

Wykłady oraz ćwiczenia praktyczne w laboratorium KBL:

- wykład – 2 godz.tygodniowo (30 tygodni)

- ćwiczenia laboratoryjne – 4 godz., 8 ćwiczeń

- zajęcia seminaryjne – 2 godz., 12 zajęć

- sprawdziany - 2 godz., 4 kolokwia


Bilans punktów ECTS:

6 punktów ECTS


Udział w zajęciach 120 godz

W tym:

W wykładach: 60

W seminariach: 28

W ćwiczeniach laboratoryjnych: 32

Przygotowanie do zajęć seminaryjnych : 28

Przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych : 16

Przygotowanie do egzaminu i kolokwiów: 90 godz

Łącznie 254 godzin pracy studenta


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści podstawowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.