Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikrobiologia ogólna i żywności 2/2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-T2.Mikr.Żyw.II Kod Erasmus / ISCED: 12.0 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mikrobiologia ogólna i żywności 2/2
Jednostka: Katedra Mikrobiologii
Grupy: Przedmioty II rok, kierunek dietetyka, studia stacjonarne licencjackie
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia przedkliniczne, 9 godzin więcej informacji
Seminarium, 11 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Bulanda, Magdalena Strus
Prowadzący grup: Małgorzata Biernat-Sudolska, Monika Brzychczy-Włoch, Agnieszka Chmielarczyk, Paweł Krzyściak, Magdalena Skóra, Magdalena Strus, Sława Szostek, Anna Tomusiak-Plebanek, Barbara Zawilińska
Strona przedmiotu: http://www.km.cm-uj.krakow.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Oczekiwanym efektem kształcenia jest nabycie przez studentów wiedzy z zakresu biologii i właściwości chorobotwórczych drobnoustrojów odpowiedzialnych za zakażenia związane z wodą i żywnością oraz epidemiologii i profilaktyki chorób tych chorób. Ponadto student powinien zapoznać się z podstawami mikrobiologii żywności, a szczególnie zasadami bezpieczeństwa żywności.

Celem przedmiotu jest również zapoznanie studentów z metodami stosowanymi w mikrobiologii lekarskiej i żywności oraz zdobycie umiejętności właściwego doboru takich metod i interpretacji uzyskanych wyników.


Wymagania wstępne:

Warunkiem jest uzyskanie zaliczenia z przedmiotu „Mikrobiologia ogólna i żywności” po II semestrze I roku studiów.

Forma i warunki zaliczenia:

Przedmiot kończy się egzaminem. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia zajęć z semestrów II i III.


Zaliczenie zajęć w semestrze III wymaga zebrania odpowiedniej ilości punktów ze sprawdzianów, które odbywają się na zakończenie każdych ćwiczeń i obejmują daną tematykę realizowaną na wykładach, seminariach i ćwiczeniach.


Student przystępuje do egzaminu w sesji zimowej po zakończeniu zajęć. Egzamin prowadzony jest w formie pisemnej (test wyboru: 100 pytań testowych; tylko jedna odpowiedź prawidłowa) a czas jego trwania nie przekracza 60 minut. Egzamin obejmuje materiał prezentowany na wykładach i omawiany na seminariach oraz na ćwiczeniach a także treść zalecanego podręcznika.


Obecność na ćwiczeniach i seminariach jest obowiązkowa. Student ma prawo łącznie do dwóch usprawiedliwionych nieobecności.


Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne obejmują wykłady, zajęcia seminaryjne i ćwiczenia praktyczne. Przedmiot jako całość realizowany jest w semestrze letnim I roku i semestrze zimowym II roku. Zajęcia rozpoczynają się w marcu i kończą w styczniu (obejmują 30 tygodni). Tygodniowo student odbywa 2,5 godziny zajęć (albo wykłady, albo ćwiczenia, albo seminaria). Przedmiot rozpoczyna się wykładami. Kończą go zajęcia seminaryjne.

Zajęcia nie odbywają się w systemie e-learning.

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści podstawowych

Skrócony opis:

Zpoznanie z wiedzą z zakresu biologii i właściwości chorobotwórczych drobnoustrojów odpowiedzialnych za zakażenia związane z wodą i żywnością a także epidemiologii i profilaktyki oraz podstawami mikrobiologii żywności.

Pełny opis:

1. Szczegółowe wiadomości na temat wybranych bakterii, wirusów i grzybów powodujących zakażenia przewodu pokarmowego.

2. Diagnostyka chorób przewodu pokarmowego wywoływanych przez bakterie, wirusy i grzyby.

Techniki badań mikrobiologicznych.

Metody izolacji i hodowli drobnoustrojów na podłożach sztucznych.

Metody fenotypowe i genotypowe oraz serologiczne.

Interpretacja wyników badań mikrobiologicznych.

Szybkie metody diagnostyczne.

Pobieranie i przesyłanie próbek do badań mikrobiologicznych.

Badania nosicielstwa.

3. Metody pobierania i przesyłania próbek żywności do badań mikrobiologicznych.

Metody badania różnych grup produktów żywnościowych pod kątem zanieczyszczeń mikrobiologicznych.

Normy ilościowe i jakościowe czystości mikrobiologicznej żywności.

4. Sposoby zapobiegania zakażeniom przewodu pokarmowego.

Konserwacja pokarmów.

Kontrola jakości mikrobiologicznej wody pitnej.

5. Suplementy diety pochodzenia bakteryjnego (probiotyki nowej generacji, witaminy z grupy B, K2)

Zawarte powyżej treści merytoryczne realizowane są na wykładach, seminariach i na ćwiczeniach.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. F. Kayser, K. Bienz, J. Eckert, R. Zinkernagel. Mikrobiologia lekarska (red. P. Heczko, A. Pietrzyk). Wyd. I, PZWL Warszawa 2007.

2. K. Trojanowska, H. Giebel, B. Gołębiowska. Mikrobiologia żywności. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Popznań 2009.

Literatura uzupełniająca:

1. P. B. Heczko (red.). Mikrobiologia. Podręcznik dla pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa, 2006.

2. Szewczyk E. (red.): Diagnostyka bakteriologiczna. PWN Warszawa 2005.

Uwagi:

MIEJSCE PRZEBIERANIA SIĘ STUDENTÓW

Ze względu na brak szatni ogólnej w budynku, studenci są zobowiązani do pozostawienia wierzchniej odzieży oraz rzeczy osobistych w zamykanych szafkach indywidualnych mieszczących się na II piętrze, w korytarzu przy sali ćwiczeń.

OBOWIĄZUJĄCY UBIÓR

Na zajęciach obowiązuje strój zgodny z "dress code" dla studentów Wydziału Lekarskiego UJ CM

DODATKOWE WYMAGANIA W ZAKRESIE UBIORU

Ze względu na charakter zajęć (kontakt z materiałem zakaźnym) student przed przystąpieniem do ćwiczeń ma obowiązek założyć fartuch ochronny. Fartuchy ochronne są dostarczone przez Katedrę Mikrobiologii i dostępne przed wejściem na salę ćwiczeń.

LICZEBNOŚĆ GRUP ĆWICZENIOWYCH - maksymalnie 8 studentów w grupie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.