Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Postępowanie dietetyczne w zatruciach ostrych i przewlekłych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-T2.Post.Diet.Zat. Kod Erasmus / ISCED: 12.0 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Postępowanie dietetyczne w zatruciach ostrych i przewlekłych
Jednostka: Katedra Toksykologii i Chorób Środowiskowych
Grupy: Przedmioty II rok, kierunek dietetyka, studia stacjonarne licencjackie
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Hydzik
Prowadzący grup: Barbara Balicka-Ślusarczyk, Krzysztof Ciszowski, Paulina Fatyga, Piotr Hydzik, Dorota Szpak
Strona przedmiotu: http://www.toksy-alergo.cm-uj.krakow.pl/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Główny cel kształcenia w tym module to uzyskanie przez studenta wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, które w trakcie wykonywanej po ukończeniu studiów pracy zawodowej będą w różny sposób ułatwiać skuteczniejsze i bezpieczniejsze leczenie żywieniowe pacjentów w skali indywidualnej lub systemowej.

Moduł ma charakter interdyscyplinarny gdyż poza postępowaniem dietetycznym w ostrych zatruciach są omawiane aspekty współpracy dietetyka z lekarzami, problemy żywieniowe i odżywiania w przypadkach uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz ostrych i przewlekłych powikłaniach narządowych wynikających z nadużywania i ostrego zatrucia ksenobiotykami.

W ramach swojej dyscypliny naukowej i zawodowej, w przyszłym życiu zawodowym student ma przyczyniać się w różny sposób do poprawy jakości żywienia, dążąc w tym zakresie do współpracy pomiędzy różnymi zawodami związanymi z sektorem opieki zdrowotnej czy też sektorem żywienia zbiorowego.

Ponadto w trakcie modułu student będzie zapoznawany

z podstawowymi mechanizmami działania trucizn, diagnostyką, symptomatologią i postępowaniem w ostrych zatruciach ksenobiotykami i uzależnieniach, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozpoznanie szkód narządowych i ich wpływem na stan żywienia i postępowanie żywieniowe.

Efekty kształcenia:

Wiedza – student po ukończeniu modułu (w zależności od macierzystego kierunku studiów – w/na odpowiednim zakresie i poziomie szczegółowości):

1. Pojmuje rolę i charakteryzuje kompetencje i wiedzę dietetyka w zakresie leczenia ostrych zatruć, uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz toksycznych uszkodzeń narządowych.

2. Rozumie i wyjaśnia jakie podstawowe interakcje lek-lek, lek-suplement, lek-odżywka, lek- dieta, dieta-choroby współistniejące są związane ze skutecznością leczenia.

3. Pojmuje rolę i znaczenie współpracy pomiędzy przedstawicielami różnych zawodów medycznych związanych z opieką zdrowotną na pacjentem ostro i przewlekle zatrutym

4. Potrafi wyjaśnić znaczenie właściwej edukacji pacjenta, prowadzonej przez przedstawicieli zawodów medycznych

w skutecznym unikaniu, wykrywaniu i interweniowaniu w przypadku problemów interakcji, działań niepożądanych i nadużycia ksenobiotyków.

5. Zna objawy najczęściej występujących ostrych zatruć, w tym alkoholami, narkotykami, substancjami psychoaktywnymi, metalami ciężkimi oraz wybranymi grupami leków

6. Zna grupy leków i innych ksenobiotyków, których nadużywanie może prowadzić do zatruć jak i rozwoju uzależnienia.

7. Zna efekty zdrowotne w tym toksyczne zanieczyszczeń chemicznych występujących w żywności.


Umiejętności – student po ukończeniu modułu (w zależności od macierzystego kierunku studiów – w/na odpowiednim zakresie i poziomie szczegółowości):

1. Analizuje i identyfikuje sytuacje sprzyjające wystąpieniu ostrego jak i przewlekłego działania toksycznego ksenobiotyków w zależności od rodzaju narażenia, drogi działania, dawki ksenobiotyku.

2. Potrafi rozpoznawać i rozwiązywać problemy żywieniowe u pacjentów ostro i przewlekle zatrutych w tym uzależnionych od substancji psychoaktywnych.

3. Potrafi przygotować postępowanie dietetyczne w konkretnych przypadkach zatruć ksenobiotykami uwzględniające drogę narażenia i efekty toksyczne.

4. Potrafi przeprowadzić rozmowę edukacyjną dotyczącą postępowania żywieniowego u pacjenta po przebyciu ostrego zatrucia ksenobiotykiem, a zwłaszcza uzależnionego od substancji psychoaktywnych z współistniejącym schorzeniem psychiatrycznym lub somatycznym.

5. Potrafi zapobiegać interakcjom lekowym, lekowo-dietetycznym, lekowo-suplementowym w szczególności u pacjentów uzależnionych od leków i substancji psychoaktywnych.

6. Potrafi oszacować niebezpieczeństwo toksykologiczne w określonych grupach wiekowych oraz w stanach niewydolności wątroby i nerek.


Kompetencje społeczne – student po ukończeniu modułu (w zależności od macierzystego kierunku studiów – w/na odpowiednim zakresie i poziomie szczegółowości):

1. Jest świadomy zagrożeń wynikających z niewłaściwego żywienia i edukacji żywieniowej pacjenta nadużywającego ksenobiotyków z zaburzeniami psychologiczno-psychiatrycznymi.

2. Potrafi dostosować sposób rozmowy uwzględniający zróżnicowanie pacjentów pod kątem ilościowych i jakościowych zaburzeń świadomości.

3. Posiada świadomość znaczenia współpracy w zespole interdyscyplinarnym na rzecz prowadzenia prawidłowej terapii.

Wymagania wstępne:

Zaliczenie I roku studiów.

Forma i warunki zaliczenia:

Warunki zaliczenia:

- czynny udział we wszystkich zajęciach. Zwolnienia lekarskie są respektowane, ale w przypadku nieobecności > 1 dnia – w każdym przypadku konieczne odrobienie zajęć z inna grupą.


Forma zaliczenia:

- test 20 pytań, zaliczenie > 60% pozytywnych odpowiedzi

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Aktywność i wiedza studentów na zajęciach oceniana w sposób ciągły. Oceną efektu kształcenia jest zaliczenie w formie testu po zakończeniu ćwiczeń.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe, symulacja

Metody aktywizujące - seminarium


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

Wykłady: 10 godzin

Ćwiczenia: 10 godzin


Obciążenie pracą studenta:

- przygotowanie do zajęć: 20 godzin

- przygotowanie do zaliczenia: 20 godzin

- lektura wskazanych przez prowadzącego publikacji : 10


Razem obciążenie: 50 godzin = 2 ECTS (1 ECTS = 25-30 godzin.)

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Skrócony opis:

Toksykologia kliniczna: wywiad, ocena podstawowych funkcji zyciowych, rozpoznawanie stanów zagrożenia życia, leczenie i żywienie pacjentów z powikłaniami po zatruciach.

Pełny opis:

Zatrucia ostre i przewlekłe ksenobiotykami

Ksenobiotyki a ich oddziaływanie na organizm

Zanieczyszczenia biologiczne i chemiczne żywności

Stan odżywienia a działanie ostre i przewlekłe ksenobiotyków

Zagadnienia ogólne (seminaria):

• podstawowe pojęcia w toksykologii klinicznej

• postępowanie diagnostyczne w ostrych zatruciach, rozpoznawanie stanów zagrożenia życia

• zespoły objawów toksycznych – toksydrom

• ogólne zasady postępowania leczniczego w ostrych zatruciach; dekontaminacja, postępowanie zabezpieczające podstawowe funkcje życiowe, stosowanie specyficznych leków i odtrutek

Zagadnienia szczegółowe (seminaria i ćwiczenia):

Patofizjologia i postępowanie diagnostyczno-lecznicze w ostrych zatruciach:

• lekami (działającymi na ośrodkowy układ nerwowy, układ sercowo-naczyniowy, przeciwbólowymi, alkoholami, węglowodorami, substancjami żrącymi, substancjami utleniający, pestycydami, toksynami pochodzenia roślinnego i zwierzęcego

Planowane umiejętności:

• Zebranie wywiadu dotyczącego okoliczności i rodzaju zatrucia, współistniejących schorzeń, przyjmowanych leków

• Ocena podstawowych funkcji życiowych

• Prowadzenie dokumentacji

• Wskazania i zasady prowadzenia dekontaminacji

• Wskazania i zasady stosowania wybranych odtrutek

• Nabycie umiejętności rozpoznawania i postępowania leczniczego w stanach zagrożenia życia w toksykologii

• Nabycie umiejętności sposobu żywienia pacjentów ostro zatrutych i z powikłaniami ostrego zatrucia

• Nabycie umiejętności rozpoznawania niedoborów żywieniowych przewlekłych uszkodzeń narządowych i sposobu żywienia pacjentów uzależnionych od substancji psychoaktywnych

• Ocena wzajemnego wpływu działania ksenobiotyków, farmakoterapii i żywienia

Literatura:

Zarys toksykologii klinicznej. pod red. prof. Janusza Pacha

Ponadto obowiązujący zakres materiału zostanie przekazany w czasie seminariów i ćwiczeń.

Materiały przygotowane i opracowane w Klinice zostaną przekazane studentom w postaci materiałów drukowanych i w wersji elektronicznej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.