Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologia informacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-T2.Tech.Inf. Kod Erasmus / ISCED: 12.0 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna
Jednostka: Zakład Bioinformatyki i Telemedycyny
Grupy: Przedmioty II rok, kierunek dietetyka, studia stacjonarne licencjackie
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Roterman-Konieczna, Justyna Stefaniak
Prowadzący grup: Joanna Łudzik, Klaudia Proniewska, Justyna Stefaniak
Strona przedmiotu: https://pegaz.uj.edu.pl/course/view.php?id=324836
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Dodatkowe strony WWW:

http://www.bit.cm-uj.krakow.pl

Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Celem modułu jest:

- poznanie na poziomie podstawowym poszczególnych części wchodzących w skład komputera oraz zdobycie wiedzy na temat głównych założeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej

- zapoznanie z podstawową terminologią związaną z Internetem, jego możliwościami i zagrożeniami, wynikającymi z jego użytkowania

- zdobycie umiejętności przygotowania profesjonalnie wyglądających dokumentów oraz listów

- zdobycie umiejętności stosowania arkusza kalkulacyjnego do gromadzenia oraz przetwarzania danych

- zdobycie umiejętności tworzenia i wykorzystania baz danych

- zdobycie umiejętności przygotowywania prezentacji


Efekty kształcenia:

Student w zakresie wiedzy:


- ma wiedzę na temat głównych założeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej, Internetu

- ma wiedzę na temat wybranych składowych oprogramowania MS Office

- ma wiedzę na temat różnych programów służących do prezentacji wiedzy


w zakresie umiejętności:


- potrafi wyszukiwać informacje naukowe w bazach, Internecie oraz ocenić możliwości i zagrożenia, wynikające z jego użytkowania

- potrafi ocenić jakość i wiarygodność źródła informacji

- potrafi obsługiwać na poziomie średniozaawansowanym MS Excel, MS Word, MS Power Point

- potrafi opracować materiały, które następnie włącza do prezentacji

- potrafi wyselekcjonować najważniejsze informacje na zadany temat i w sposób czytelny je zaprezentować


w zakresie kompetencji społecznych:


- rozumie potrzebę ciągłej edukacji

- rozumie, jak dostępność informacji naukowej przyczynia się do podnoszenia jakości usług zdrowotnych,

- ma świadomość wagi rzetelnej i aktualnej informacji naukowej dla profesjonalistów w dziedzinie dietetyki, a także dla ich pacjentów i klientów.


Efekty kształcenia dla przedmiotu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:


W zakresie wiedzy: K_W18

W zakresie umiejętności: K_U11, K_U12

W zakresie kompetencji społecznych: K_K01


Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

• Kryterium dopuszczenia do poszczególnych składowych zaliczenia jest obecność i prawidłowe wykonanie wszystkich zadań na ćwiczeniach oraz seminariach


Reguły zaliczenia modułu:

W każdym semestrze można uzyskać łącznie 50 punktów (30 za kolokwium + 20 za seminarium), co oznacza że maksymalna liczba punktów wynosi 100.

Minimalna liczba punktów na zaliczenie to 51.


Składowe punktacji:

• zaliczenie seminarium na co najmniej 10 punktów z 20tu w każdym semestrze (wygłoszenie prezentacji w semestrze zimowym i letnim)

• zaliczenie części komputerowej na co najmniej 15 punktów z 30tu (kolokwium z excela, semestr zimowy)

• zaliczenie części komputerowej na co najmniej 15 punktów z 30tu (kolokwium z przetwarzania tekstu, semestr letni)


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Weryfikacja efektów kształcenia prowadzona jest na różnych etapach kształcenia

• Osiągnięcie efektów kształcenia z części ćwiczeń – kolokwium zaliczeniowe

• Osiągnięcie efektów kształcenia z części seminaryjnej – ocena przez prowadzącego prezentacji opracowanej i przedstawionej przez studenta z ustalonymi wytycznymi i jakości jego wykonania


Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Metody dydaktyczne:

• Wykład informacyjny

• Ćwiczenia, w ramach których student wykonuje na podstawie instrukcji zadania

• Seminaria, w ramach których student przygotowuje (na 2 zajęciach) i przedstawia prezentację na wybrany temat

• Samodzielna praca studenta, w przeszukiwaniu baz danych


Bilans punktów ECTS:

• Udział w zajęciach – 50 godzin

• Samodzielna praca nad prezentacjami – 20 godziny godzin

• Przygotowanie do kolokwiów – 10 godzin

Łącznie 80 godzin pracy studenta


Grupa treści kształcenia:

Inne

Skrócony opis:

Technologia informacyjna: terminologia, Internet, gromadzenie i przetwarzanie danych, bazy danych, prezentacja wyników: Power Point i on-line.

Pełny opis:

Zakres tematyczny przedmiotu obejmuje:

Ćwiczenia:

- praca z arkuszem kalkulacyjnym (MS Excel)

- przetwarzanie tekstów w edytorze tekstowym MS Word

- grafika menedżerska i prezentacyjna (MS Power Point)

Seminaria:

- podstawy technik informatycznych

- usługi w sieciach informatycznych

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

• materiały zamieszczone w kursie na uczelnianej platformie e-learningowej Pegaz (https://pegaz.uj.edu.pl/course/view.php?id=324836​)

Literatura uzupełniająca:

• Żarowska A., Węglarz W., ECDL na skróty, Wydawnicto Naukowe PWN, Warszawa, 2011

• Litwin L, ECDL – Przewodnik Tom 1 i 2, Helion, 2011

• Balter A., Access 2003 PL dla każdego, Helion, Gliwice, 2004

• Chester T., Excel 97: od podstaw do mistrzostwa: opis wersji polskiej i angielskiej, HELP, Warszawa, 1997

• Kula A., ABC Word 2003 PL, Helion, Gliwice, 2004

• Siemieniecki B., Komputer w edukacji: podstawowe problemy technologii informacyjnej, Adam Marszałek, Toruń, 2002

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.