Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do metodologii badań

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-T2.Wst.Metod.Bad. Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do metodologii badań
Jednostka: Katedra Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej
Grupy: Przedmioty II rok, kierunek dietetyka, studia stacjonarne licencjackie
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Pac
Prowadzący grup: Aleksander Gałaś, Agnieszka Magiera, Renata Majewska
Strona przedmiotu: http://www.epi.wl.cm.uj.edu.pl/dydaktyka/epidemiologia/metodologia_diet1st
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Podczas zajęć z zakresu Wstępu do metodologii badań student zapozna się z podstawowymi zasadami planowania i prowadzenia badań naukowych w naukach medycznych i naukach o zdrowiu oraz podstawowej interpretacji wyników opublikowanych badań naukowych. Po zakończeniu zajęć student będzie w stanie przygotować prosty plan badania w zakresie interesującej go tematyki związanej z dietetyką i naukami o żywieniu oraz zinterpretować wyniki prac badawczych opublikowanych w j. polskim w tej tematyce w odniesieniu do poprawności wyciąganych wniosków.

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy student:

• zna podstawowe zasady planowania i prowadzenia badań naukowych wykorzystywanych w naukach o żywieniu i jego wpływie na zdrowie.

• ma wiadomości na temat źródeł wiedzy naukowej i profesjonalnej, przydatnych w dietetyce i naukach pokrewnych (K_W18)

W zakresie umiejętności student:

• umie zaplanować proste badanie naukowe w zakresie tematyki związanej z żywieniem

• potrafi przygotować prostą wersję kwestionariusza zgodnie z założonym celem badania

• potrafi ocenić jakość artykułu naukowego z zakresu badań nad żywieniem i jego wpływem na zdrowie opublikowany w j. polskim

• posiada umiejętność przygotowywania raportu pisemnego na temat związany z kierunkiem studiów (K_U17)

W zakresie kompetencji społecznych student:

• rozumie potrzebę doskonalenia swej wiedzy i konieczności ciągłej edukacji z dziedziny dietetyki (K_K01)

• jest świadom własnych ograniczeń i wie kiedy należy się skonsultować z innymi specjalistami a także potrafi zachęcić do tego pacjenta (K_K02)


Wymagania wstępne:

Zaliczenie efektów kształcenia realizowanych w zakresie modułu „Epidemiologia chorób”

Forma i warunki zaliczenia:

Aby uzyskać dopuszczenie do zaliczenia student zobowiązany jest do uczestnictwa w minimum 90% przewidzianych harmonogramem seminariów. W przypadku uzasadnionej nieobecności prowadzący zajęcia może wskazać studentowi zadania, które będą podstawą do zaliczenia nieobecności.

W oparciu o pracę na seminariach oraz samokształcenie student zobowiązany jest wykonać (w małych grupach lub indywidualnie) wszystkie zadania praktyczne – na podstawie punktacji z tych zadań student otrzymuje wynik zaliczenia seminariów.

Weryfikacja wiedzy studenta odbywa się na podstawie zaliczenia końcowego składającego się z 5 pytań otwartych – termin sesja letnia.


Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

1. Obecność na min. 90% zajęć seminariach (lub ich zaliczenie (udokumentowane) u prowadzącego)

2. Uzyskanie co najmniej 50% punktów przewidzianych za każde z zadań praktycznych oraz minimum 50% z zaliczenia końcowego.

3. W przypadku braku zaliczenia któregokolwiek zadania praktycznego lub testu końcowego student uzyskuję z przedmiotu ocenę niedostateczny (niezależnie od wyników innych aktywności).


Ocena z przedmiotu „Wstęp do metodologii badań” obliczana jest (z zastrzeżeniem punktu 3) powyżej) w oparciu o średnią arytmetyczną z:

a) Średniej punktacji (w %) z czterech zadań praktycznych;

b) Wyniku zaliczenia końcowego


Oceny według skali:

0,0-49,9 niedostateczny (2.0)

50,0-59,9 dostateczny (3.0)

60,0-69,9 dostateczny plus (3.5)

70,0-79,9 dobry (4.0)

80,0-89,9 dobry plus (4.5)

90,0-100,0 bardzo dobry (5.0)


Zaliczenie w drugim terminie odbywa się w sesji poprawkowej letniej według tych samych zasad.Zaliczenie w drugim terminie odbywa się w sesji poprawkowej letniej według tych samych zasad.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

• Zaliczenie podsumowujące – 5 pytań otwartych. Kryterium zaliczenia – osiągnięcie co najmniej 50% z maksymalnej liczby punktów.

W zakresie umiejętności:

Wykonanie (samodzielnie lub w małych grupach) zadań praktycznych:

• (Zad. A) Przygotowanie kwestionariusza – kryterium zaliczenia – uzyskanie co najmniej 50% punktów zgodnie z arkuszem oceny

• (Zad. B) Przygotowanie i przedstawienie prezentacji dotyczącej jednego schematu badania (założenia teoretyczne, omówienie elementów metodologii na przykładzie publikacji) – kryterium zaliczenia – uzyskanie co najmniej 50% punktów zgodnie z arkuszem oceny

• (Zad. C) Przygotowanie planu badania – kryterium zaliczenia – uzyskanie co najmniej 50% punktów zgodnie z arkuszem oceny

• (Zad. D) Raport z zakresu analizy jakości dowodów na podstawie wyników publikacji naukowej – kryterium zaliczenia – uzyskanie co najmniej 50% punktów zgodnie z arkuszem oceny

W zakresie kompetencji społecznych:

• Obserwacja zaangażowania studenta w pracę indywidualną oraz w małej grupie


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Metody dydaktyczne:

• Metody podające: wykład informacyjny

• Metody problemowe: wykład konwersatoryjny

• Metody praktyczne: seminaria, metoda projektów, praca w małych grupach


Zajęcia realizowane w jednostkach dwugodzinnych w semestrze letnim według odrębnego harmonogramu dla każdej z grup (dostępny na stronie: http://www.epi.wl.cm.uj.edu.pl/dydaktyka/epidemiologia/metodologia_diet1st


Samokształcenie: Student zobowiązany jest do przygotowania zaleconych przez prowadzącego zadań praktycznych (samodzielnie lub w wyznaczonych małych grupach).

Konsultacje : 2 godziny tygodniowo w czasie wyznaczonych dyżurówBilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

• Wykład – 10 godz.

• Seminarium – 30 godz.


Praca własna studenta:

• Przygotowanie do zajęć – 10 godz.

• Przygotowanie do egzaminu – 10 godz.


w sumie 60 godz. = 2 ECTS


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć z „Wstępu do metodologii badań” jest wprowadzenie studentów do zagadnień samodzielnego planowania pracy badawczej oraz krytycznej oceny doniesień naukowych.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Badanie naukowe. Etapy badania naukowego (od konceptualizacji do prezentacji wyników). Cel badań naukowych. Zasady generowania hipotez. – 2 godz.

2. Klasyfikacja badań naukowych. Główne typy badań naukowych. Badania obserwacyjne i interwencyjne. – 2 godz.

3. Zasady doboru przypadków do badań. Podstawowe pojęcia. Kryteria selekcji badanych. Dobór losowy materiału do badań. Randomizacja. – 2 godz.

4. Piśmiennictwo naukowe źródłem informacji. Zasady przygotowania raportu z badań. Podstawy krytycznej analizy tekstu naukowego. – 2 godz.

5. Zasady etyczne w prowadzeniu i publikowaniu wyników badań naukowych. Rola i zadania Komisji Bioetycznej. – 2 godz.

Seminaria:

1. Plan badania – pomysł na badanie i jego konceptualizacja. Cele i hipotezy badawcze – 2 godz.

2. Badania naukowe w praktyce: podstawowe zasady prowadzenia poszczególnych typów badań i możliwości ich wykorzystania

a) Badania opisowe

b) Badania przekrojowe

c) Badania kliniczno-kontrolne

d) Badania kohortowe

e) Badania interwencyjne

Który typ badań wybrać, aby zrealizować postawione cele badania? – 10 godz.

3. Populacja docelowa a próba badawcza. Sposoby wyboru populacji do badań. – 2 godz.

4. Źródła danych w badaniach naukowych. Kwestionariusz jako narzędzie badawcze. – 4 godz.

5. Piśmiennictwo źródłem informacji – wstęp do oceny jakości publikacji naukowej w oparciu o opublikowane prace oryginalne. – 4 godz.

6. Opracowanie przykładowego projektu badawczego nad rolą i znaczeniem żywienia – 4 godz.

7. Prezentacja projektów badawczych, dyskusja słabych i mocnych stron - 4 godz.

Szczegółowy rozkład tematów wraz z przypisaniem dat, miejsca realizacji zajęć oraz szczegółami dotyczącymi prowadzącego dostępne na stronie www Katedry:

http://www.epi.wl.cm.uj.edu.pl/dydaktyka/epidemiologia/metodologia_diet1st

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Jędrychowski W. Zasady planowania o prowadzenia badań naukowych w medycynie. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2004.

• Publikacje z badań oryginalnych wskazane przez prowadzącego (szczegółowa informacja dostępna na stronie przedmiotu przed rozpoczęciem zajęć).

http://www.epi.wl.cm.uj.edu.pl/dydaktyka/epidemiologia/metodologia_diet1st

Literatura uzupełniająca:

• Budyńko Ł., Waszak P. (red.) Pomysł - badanie – publikacja. Poradnik naukowy dla studentów kierunków medycznych.

http://www.bg.ump.edu.pl/eksiazki/Pomysl_Badanie_Publikacja_Poradnik_naukowy_dla_studentow_kierunkow_medycznych.pdf

Uwagi:

Szczegóły dotyczące harmonogramu na stronie Katedry

Studenci zobowiązani są do przestrzegania zasad ubioru zgodnie z regulaminem obowiązującym na WL UJCM

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.