Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zaburzenia odżywiania o podłożu psychogennym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-T2.Zaburz.Odż. Kod Erasmus / ISCED: 12.0 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zaburzenia odżywiania o podłożu psychogennym
Jednostka: Katedra Psychiatrii
Grupy: Przedmioty II rok, kierunek dietetyka, studia stacjonarne licencjackie
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Seminarium, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Józefik
Prowadzący grup: Barbara Józefik, Anna Kosińska, Aleksandra Tomasiewicz
Strona przedmiotu: http://www.katedrapsychiatrii.wl.cm.uj.edu.pl/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Dostarczenie wiedzy na temat:

• Psychologicznych uwarunkowań

i psychologicznych mechanizmów zaburzeń odżywiania w okresie dzieciństwa, dojrzenia i dorosłości;

• Zróżnicowanych from zaburzeń odżywiania się;

• Zasad postępowania terapeutycznego

z określeniem roli dietetyka


Nabycie umiejętności nawiązywania kontaktu

z pacjentami z zaburzeniami odżywiania i ich rodzinami w zależności od wieku pacjenta, typu zaburzenia, rozpoznawanie rodzaju trudności w komunikacji

i nabycie umiejętności ich rozwiązywania.


Efekty kształcenia:

Posiada wiedzę na temat psychologicznych aspektów związanych ze zdrowiem i chorobą, barier w komunikacji między pacjentem/klientem a dietetykiem oraz interakcji społecznych zachodzących na gruncie instytucji medycznych i społecznych w zakresie dietetyki (K_W10; M1_W04).

Po zaliczeniu zajęć student potrafi:

• opisać podstawowe mechanizmy psychologiczne istotne w zaburzeniach odżywiania u dzieci, młodzieży i dorosłych;

• wyodrębnić i opisać czynniki sprzyjące leczeniu

i korzystne w rokowaniu z zaburzeniach odżywiania;

• ujmować rolę dietytka w leczeniu zaburzeń odżywiania w odniesieniu do innych profesjonalistów

• rozeznać znaczenie kontekstu rodzinnego

i kulturowego w rozwoju zaburzeń odżywiania

Umiejętności:

Potrafi komunikować się z współpartnerami oraz

z pacjentami/klientami przy realizacji zadań związanych z wykonywaniem zawodu dietetyka (K_U05, M1_U03)

Student nabywa umiejętności :

w nawiązaniu kontaktu z klientem/ pacjentem:

• o zróżnicowanej psychopatologii w zakresie zaburzeń odżywiania i różnym nasileniu obrazu klinicznego

• o różnym wieku

• różnych możliwościach emocjonalnych

i intelektualnych.

W motywowaniu do współpracy

W zakresie kompetencji społecznych:

Okazuje szacunek wobec pacjentów, oraz przestrzega ich praw (K_K03, M1_K03). Potrafi współpracować z lekarzem, pielęgniarką i innymi członkami zespołu terapeutycznego dla dobra pacjenta K_K06; M1_K04).

Student zwiększa umiejętności interpersonalne w zakresie:

• komunikacji z pacjnetami o zróżnicowanej psychopatologii w zakresie zaburzeń odżywiania i różnym nasileniu obrazu klinicznego

• umiejętności korzystania z komunikacji niewerbalnej,

• podmiotowego traktowania pacjenta/klienta ,

• współpracy w zespole leczącym.


Wymagania wstępne:

Zaliczenie z przedmiotu Psychologia Ogólna (I rok)

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu wymaga spełnienia następujących warunków:

- obecność na seminariach i ćwiczeniach (dopuszczalna 1 nieobecność)

- aktywny udział w seminariach i ćwiczeniach

- przygotowanie pracy na wybrany temat

- przeprowadzenie i opracowanie wywiadu.

- zaliczenie testu z treści wykładowych, seminaryjnych poprzez otrzymanie powyżej 60% prawidłowych odpowiedzi.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie modułu wymaga spełnienia następujących warunków:

1. zaliczenia seminariów i ćwiczeń na podstawie

2. uzyskania pozytywnej oceny z testu obejmujące treści wykładowe i seminaryjne


W zakresie wiedzy:

Kolokwium typu test wyboru z treści wykładowych, seminaryjnych i ćwiczeniowych. Niezbędne jest zaliczenie 60% odpowiedzi prawidłowych


W zakresie umiejętności:

Ocena w oparciu o przeprowadzony i przygotowany wywiadu

Ocena w oparciu o sposób analizy materiału klinicznego i dydaktycznego


W zakresie kompetencji społecznych:

Obserwacja studenta podczas warsztatów


Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny

Analiza przypadków

Seminarium

Dyskusja dydaktyczna

Analiza fragmentów filmów

Metody praktyczne (ćwiczenie symulowanych scenek,

opracowanie wywiadu z pacjentem)


Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładzie - 10 godzin

Udział w seminarium - 10 godzin

Udział w ćwiczeniach – 10 godzin

Przygotowanie do seminariów - 10 godzin

Przygotowanie pracy – 10 godzin

Przygotowanie do zaliczenia – 10 godzin

Łącznie: 60 godzin pracy studenta


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Pełny opis:

Wykład:

1. Psychologiczne funkcje jedzenia. Więź i komunikacja a wzory jedzenia w rodzinie i zaburzenia jedzenia

2. Uwarunkowania niezadowolenie z ciała

3. Dieta jako praktyka dyscyplinowania ciała i czynnik ryzyka rozwoju zaburzeń odżywiania. Jedzenie a mechanizmy kontroli

4. Stres psychologiczny a jedzenie

5. Uwarunkowania zaburzeń odżywiania w dzieciństwie, dorastania i dorosłości oddziaływania terapeutyczne . Rola dietetyka.

Seminaria:

1. Ciało z perspektywy kulturowej

2. Rozwój i zaburzenia Ja cielesnego i obrazu ciała.

3. Zaburzenia więzi z a zaburzenia ja cielesnego

4. Sposób doświadczania ciała u kobiet i mężczyzn.

5. Zburzenia odżywiania – anoreksja i bulimia

6. Zaburzenia odżywiania – ortoreksja, bigoreksja

Ćwiczenia

Ćwiczenie umiejętności przeprowadzania wywiadu z pacjentem, poszerzonego o rozumienie kontekstu rodzinnego.

Ćwiczenie umiejętności przeprowadzania wywiadu z dzieckiem i jego rodzicami

Analiza mechanizmów psychologicznych w psychogennych zaburzeniach odżywiania się:

• Przeprowadzenie i opracowanie wywiadu z osobą chorująca na zaburzenia odżywiania

• Analiza filmu przedstawiającego problematykę otyłości u dzieci

Rola dietetyka w oddziaływaniach terapeutycznych.

Literatura:

Seminarium I

Lektury:

• Józefik B (2014) Kultura, ciało, (nie)jedzenie. Terapia. Perspektywa narracyjno-konstrukcjonistyczna w zaburzeniach odżywiania. Kraków Wydawnictwo UJ

Rozdz. 1 Kultura ponowoczesna

Rozdz. 2 Ciało

• Sakson-Obada O. (2009): Ja cielesne – próba nowego spojrzenia

• Wycisk J. (2009): Wybrane aspekty sposobu doświadczania ciała u kobiet i mężczyzn W: Ziółkowska B, Cwojdzińska i Chołody M (red). Ciało w kulturze i nauce. Wydawnictwo Scholar Warszawa, 2009.

• Kedra Edyta zaburzenia odżywania znak naszych czasów Piel zdr Publ. 2011, 1,2, 169-175

• Józefik B (2014) Kultura, ciało, (nie)jedzenie. Terapia. Perspektywa narracyjno-konstrukcjonistyczna w zaburzeniach odżywiania. Kraków Wydawnictwo UJ.

Rozdz 5: Wybrane współczesne interpretacje ograniczenia jedzenia i nadmiernego jedzenia

• Cwojdzińska A: Obraz ciała w anoreksji psychicznej. W: Ziółkowska B, Cwojdzińska i Chołody M (red) .Ciało w kulturze i nauce. Wydawnictwo Scholar Warszawa, 2009.

• Mroczkowska D. (2009): Ciało w centrum. W Ziółkowska B, Cwojdzińska i Chołody M (red). Ciało w kulturze i nauce. Wydawnictwo Scholar Warszawa, 2009.

• Dorota Dacz : Bigoreksja

• Janas –Kozik M, Zejda J, Stochel M, Brożek G, Jelonek I. Ortoreksja – nowe rozpoznanie. Psych. Pol. 2012, tom XLVI, 3 s 441-450

• Izdebski P, Rucinska_Niesyn Psychologiczne uwarunkowania otyłosci u dzieci – rola rodziny

• Cepeda Claudio (2012)„Badanie psychiatryczne dzieci i młodzieży. Podręcznik kliniczny; Elsevier Urban & Partner, Wrocław

Rozdział 1 „Zaangażowanie diagnostyczne i terapeutyczne” str 1-14

Ćwiczenia:

Lask B. Ogólne zasady leczenia pacjentów zaburzeniami jedzenia (str. 19-32) w: Bomba J., Józefik B. Leczenie anoreksji i bulimii psychicznej: co, kiedy, komu. 2003; Kraków: Biblioteka Psychiatrii Polskiej

Grabski B. Podstawy badania psychiatrycznego (str. 17-39) Budowanie relacji lekarz-pacjent; Informacyjna wartość uczuć klinicysty. Kraków: WUJ

Przewoźnik DA. Wybrane zagadnienia dotyczące neurobiologii jadłowstrętu psychicznego. W: Neuropsychiatria i Neurologia

Gracel A. Abre los ojos (str. 62-84); Wianecka K. Dążąc do perfekcji (str. 131-159) w: Moja wędrówka. 2003; Kraków: Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UJ.

Karpowicz A. Osobowość i styl radzenia sobie ze stresem a emocjonalne jedzenie u osób otyłych. Fragment pracy magisterskiej. 2007; Kraków

Babiarczyk, B., Kolonko J. Rola personelu opiekuńczego w zapewnieniu właściwego odżywienia pacjenta z demencją starczą hospitalizowanego w placówce opieki długoterminowej. Problemy Pielęgniarstwa. 2008; 304-309.

Literatura dodatkowa:

Augustowski K., Augustowska M. Czy osoby w wieku 65+ są skłonne do korzystania z usług dietetycznych? Pielęgniarstwo Polskie. 2015; 251-257

Berry, Elliot M., and Esther-Lee Marcus. Disorders of eating in the elderly. Journal of Adult Development. 2000; 87-99.

Łuszczyńska Aleksandra (2007): Nadwaga i otyłość. Interwencje psychologiczne. PWN Warszawa

Brytek-Matera A. (2008): Obraz ciała - obraz siebie.Wydawnictwo: Difin

Józefik B (red.) (1999): Anoreksja i Bulimia psychiczna. Rozumienie i leczenie zaburzeń odżywiania. Wydawnictwo UJ

Ogedon J : Psychologia odżywiania się. Wydawnictwo UJ, Kraków 2010

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.