Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dietetyka kliniczna w pediatrii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-T3.Diet.Klin.Ped. Kod Erasmus / ISCED: 12.0 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dietetyka kliniczna w pediatrii
Jednostka: Wydział Lekarski
Grupy: Przedmioty III rok, kierunek dietetyka, studia stacjonarne licencjackie
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 3 godzin więcej informacji
Ćwiczenia przedkliniczne, 9 godzin więcej informacji
Seminarium, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kozioł-Kozakowska
Prowadzący grup: Krzysztof Fyderek, Agnieszka Kozioł-Kozakowska
Strona przedmiotu: http://www.dietetykapediatryczna.cm-uj.krakow.pl/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Przedstawienie zasad oceny stanu odżywienia i niedoborów pokarmowych u dzieci niezbędnych do zrozumienia terapii dietetycznej stosowanej u pacjentów z niewydolnością przewodu pokarmowego oraz innych wybranych chorobach wieku dziecięcego. Opanowanie umiejętności prowadzeni wywiadu dietetycznego z pacjentem pediatrycznym. Opanowanie umiejętności konstruowania zaleceń w chorobach dzieci.

Efekty kształcenia:

w zakresie wiedzy:

Zna strukturę i funkcje biologiczne zawiązków chemicznych, wchodzących w skład organizmu, białek, lipidów, węglowodanów, witamin K_W01

Zna etapy rozwoju psychofizycznego dziecka i potrafi ocenić tempo rozwoju dziecka w stosunku do norm fizjologicznych dla płci i wieku K_W11

Zna specyfikę żywienia zależnie od najczęstszych chorób wieku dziecięcego. K_W07

Zna budowę anatomiczna układów i narządów ciała ludzkiego oraz posiada wiedzę dotycząca podstawowych mechanizmów fizjologicznych ze szczególnym uwzględnieniem układu pokarmowego oraz procesów trawienia, wchłaniania i metabolizmu składników odżywczych. K_W05


Zna substraty stosowane w leczeniu żywieniowym, wskazania i przeciwwskazania do żywienia dojelitowego oraz metody podania żywienia do układu naczyniowego. K_W12


Zna zasady oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia oraz zasady zdrowego żywienia (w tym rodzaje diet) w odniesieniu do niemowląt, dzieci i młodzieży, osób dorosłych (w tym kobiet w ciąży i w okresie karmienia) oraz osób w wieku starszym K_W11

w zakresie umiejętności: potrafi:

Posiada umiejętność oceny rodzaju niedożywienia w oparciu o badania antropometryczne oraz wdrożenia odpowiedniego żywienia K_U01


Potrafi komunikować się z współpartnerami oraz z pacjentami/klientami przy realizacji zadań związanych z wykonywaniem zawodu dietetyka K_U05


Potrafi identyfikować żywieniowe problemy człowieka zdrowego i chorego, zalecić odpowiednią dietę oraz przekazać informacje na temat doboru surowców i technik sporządzania potraw dietetycznych K_U06

w zakresie kompetencji społecznych (profesjonalizmu)

Rozumie potrzebę doskonalenia swej wiedzy i konieczności ciągłej edukacji z dziedziny dietetyki K_K01

Jest świadom własnych ograniczeń i wie kiedy należy się skonsultować z innymi specjalistami a także potrafi zachęcić do tego pacjenta K_K02

Okazuje szacunek wobec pacjentów, oraz przestrzega ich praw K_K03

Stosuje się do zasad etyki zawodowej K_K04

Potrafi formułować opinie dotyczące stanu odżywienia i żywienia pacjentów także wytwarzania i jakości produktów spożywczych K_K10


Wymagania wstępne:

Podstawy anatomii i fizjologii człowieka ze szczególnym uwzględnieniem przewodu pokarmowego;

charakterystykę biochemiczną oraz rolę podstawowych składników pokarmowych w żywieniu dziecka;

podział produktów na grupy oraz zamienniki pokarmowe;

znajomość norm żywieniowa dla dzieci i młodzieży obowiązujące w Polsce,

znajomość schematu żywienia niemowląt


Znajomość zasad etyki zawodowej


Forma i warunki zaliczenia:

1) Dopuszcza się brak jednej nieusprawiedliwionej nieobecności. Pozostałe nieobecności, jeżeli wystąpią, należy poświadczyć zwolnieniem lekarskim i zaliczyć przed prowadzącym ćwiczenia i seminaria (indywidualnie do uzgodnienia z prowadzącym). Student który, nie zaliczy nieobecności na zajęciach zostanie niedopuszczony do zaliczenia przedmiotu.

2). Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

3). Ćwiczenia zostają zaliczone na postawie obecności oraz pozytywnej oceny z prezentacji.

4). Egzamin w formie testu jednokrotnego wyboru obejmujący materiał z całego roku.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Sprawdziany kształtujące:

Ćwiczenia w trakcie zajęć -oceniany sposób poprawności wykonania.

Prezentacja przypadku praca na ocenę.


Sprawdziany (egzaminy) końcowe (podsumowujące)

W zakresie wiedzy .

- Test (test 1- krotnego wyboru) przy czym warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie 60% odpowiedzi prawidłowych


W zakresie umiejętności:

Analiza przypadku, ocena umiejętnego wprowadzania zaleceń żywieniowych

Ocena w zakresie jakości przygotowanego i/lub sposobu prezentowanego tematu (źródła, zrozumienie tematyki i klarowność przekazu, itp.)

W zakresie kompetencji społecznych (profesjonalizmu)

- obserwacja zachowania się studenta podczas ćwiczeń i praktyk prowadzona przez opiekuna (zgodnie z ustalonymi kryteriami

- ocena przez kolegów (zgodnie z ustalonymi kryteriami)

Ocena zaangażowania do współpracy w zespole, zdolności organizacyjne i komunikacyjne


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, konwersatoryjny

Seminaria i warsztaty grupowe

Praca z małą grupą, burza mózgów,” case study”


Bilans punktów ECTS:

Jeden punkt ECTS odpowiada efektom kształcenia, których uzyskanie wymaga od studenta 25-30 godzin pracy. Liczba godzin pracy studenta obejmuje zajęcia realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim, zgodnie z planem studiów oraz czas poświęcony przez studenta na pracę indywidualną.

Udział w wykładach – 30 godzin

Udział w ćwiczeniach – 10 godzin

Udział w seminariach- 10 godzin

Przygotowanie do ćwiczeń –20 godzin

Przygotowanie do egzaminu -50 .godzin

Łącznie godzin pracy studenta120h


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Wykład informacyjny, konwersatoryjny

Seminaria i warsztaty grupowe

Praca z małą grupą, burza mózgów,” case study


Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje przedstawienie zasad oceny stanu odżywienia i niedoborów pokarmowych u dzieci niezbędnych do zrozumienia terapii dietetycznej stosowanej u pacjentów z niewydolnością przewodu pokarmowego oraz innych wybranych chorobach wieku dziecięcego. Opanowanie umiejętności prowadzeni wywiadu dietetycznego z pacjentem pediatrycznym. Opanowanie umiejętności konstruowania zaleceń w chorobach dzieci.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Łaknienie i jego kontrola. Rodzaje niedożywienia. Wpływ niedożywienia na funkcje życiowe organizmu

2. Wskazania i p/ wskazania do żywienia dojelitowego. Metody podaży diety do przewodu pokarmowego.

3. Wskazania i p/ wskazania do żywienia pozajelitowego metody podaż energii, wody i elektrolitów do układu naczyniowego.

4. Niedojrzałość czynnościowa i anatomiczna przewodu pokarmowego jako przyczyna dolegliwości za strony przewodu pokarmowego u niemowląt

5. Zaburzenia trawienia i przyswajania pokarmu jako przyczyna dolegliwości u dzieci

6. Postępowanie dietetyczne w chorobach wątroby i dróg żółciowych

7. Niedokrwistość u dzieci postępowanie dietetyczne

8. Zaburzenia karmienia

9. Choroby glutenozależne – patofizjologia różnicowanie i postępowanie dietetyczne

Seminaria:

1. Przegląd diety przemysłowych stosowanych w żywieniu dojelitowym.

2. Suplementy diety przegląd i zastosowanie

3. Metodyka planowania diety indywidualnej u dziecka z otyłością- case study

4. Postępowanie dietetyczne w dyslipidemii u dzieci

Ćwiczenia:

1. Wywiad dietetyczny i planowanie diety indywidualnej dla dziecka z nietolerancją węglowodanów

2. Praktyczne układanie diety na przykładzie zapalenia wątroby i trzustki.

3. Diety alternatywne charakterystyka i zagrożenia do stosowani u dzieci

4 . Praktyczne układanie diety dla dziecka żywionego enteralnie na przykładzie dostępnych preparatów.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Szajewska H, Horvath A (red). Żywienie i leczenie żywieniowe dzieci i młodzieży, Wyd. Medycyna Praktyczna Cholerzyn 2017

Krawczyński M. Żywienie dziecka zdrowego i chorego. Wyd. HelpMed. Kraków 2015.

Szajewska H.(red), Żywienie dzieci zdrowych i chorych;, wyd. Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa 2009, ss.277

Literatura uzupełniająca:

Jodkowska M., Woynarowska B. (red.), Testy przesiewowe u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Materiały instruktażowe dla pielęgniarek i higienistek szkolnych. Warszawa: Instytut Matki i Dziecka, Zakład Medycyny Szkolnej, 2002, ss 65.

Oblacińska A, Weker H. Profilaktyka otyłości u dzieci i młodzieży. Od urodzenia do dorosłości. Kraków: Wyd. HelpMed, 2008, ss. 182.

Jarosz M., Bułhak-Jachymczyk B. Normy żywienia człowieka. Podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.

Uwagi:

Miejsce prowadzenia zajęć: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie ul. Wielicka 265, wykłady AULA szpitala (sale ćwiczeniowe zostaną podane na pierwszych zajęciach)

miejsce przebierania studentów: szatnia studencka

obowiązujący strój: zgodnie z "dress code"" dla WL UJ CM, na ćwiczeniach obowiązują fartuchy

liczebność grup ćwiczeniowych-zgodnie z rozpisem z dziekanatu

Studenci proszeni są o wyłączanie telefonów komórkowych w trakcie wykładów i seminariów.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.