Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Farmakologia i farmakoterapia żywieniowa oraz interakcja leków z żywnością 2/2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-T3.Farmak.II Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Farmakologia i farmakoterapia żywieniowa oraz interakcja leków z żywnością 2/2
Jednostka: Katedra Farmakologii
Grupy: Przedmioty III rok, kierunek dietetyka, studia stacjonarne licencjackie
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Efekty kształcenia:

Przedmiot ma zaznajomić studenta z podstawami farmakologii oraz umożliwić poznanie i zrozumienie mechanizmów działania leków w zakresie niezbędnym dietetykowi. Ma także umożliwić mu komunikowanie w zakresie farmakoterapii i interakcji leków z żywnością z innymi fachowymi pracownikami służby zdrowia.

Wymagania wstępne:

Podstawy fizjologii i patofizjologii człowieka oraz biochemii.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie testowe I (częściowe) bez oceny za semestr IV, zaliczenie testowe II (końcowe) z oceną z całości materiału - semestr V. Testy są wielokrotnego wyboru, minimum punktowe do zaliczenia testu częściowego i końcowego, to co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi. Ocena końcowa z przedmiotu po V semestrze będzie pochodną sumy wag w skład której wchodzą: wynik punktowy z testu końcowego + wynik punktowy z zaliczenia w IV semestrze. Formy oceny pracy studenta: zaliczenie testowe, egzamin testowy, ocenianie ciągłe (kartkówki, pytanie ustne, referaty).

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Pełny opis:

Farmakologia ogólna - mechanizmy działania leków na Ośrodkowy i Obwodowy Układ Nerwowy.

Wybrane zagadnienia z farmakoterapii chorób układu pokarmowego, układu krążenia, układu krzepnięcia, układu krwiotwórczego.

Farmakoterapia cukrzycy - współdziałanie diety.

Farmakoterapia zespołu polimetabolicznego.

Leki przeciw-histaminowe a łaknienie.

Antybiotykoterapia i prewencja dysbakterioz.

Zaburzenia endokrynologiczne a dieta.

Farmakoterapia osteoporozy.

Witaminy, mikro i makro-elementy.

Farmakoterapia otyłości.

Zatrucia lekami.

Uwarunkowania stosowania leków w zależności od wieku, płci, w ciąży.

Interakcje leków z pożywieniem.

Literatura:

"Farmakologia Po Prostu" pod redakcją Ryszarda Korbuta - podręcznik dla studentów kierunków medycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2009

"Farmakologia Tajemnice" pod redakcją Ryszarda Korbuta - podręcznik dla studentów kierunków medycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2009

Multimedialne materiały wykładowe

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Olszanecki
Prowadzący grup: Renata Korbut
Strona przedmiotu: http://www.katedrafarmakologii.cm-uj.krakow.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

Studenci posiadają wiedzę w zakresie farmakologii i farmakoterapii żywieniowej oraz interakcji leków z żywnością. Posiadają podstawową wiedzę o zasadach leczenia chorób układu krążenia, pokarmowego, narządu wzroku, jamy ustnej, chorób zakaźnych, metabolicznych, endokrynologicznych, neurologicznych, dermatologicznych oraz nefrologicznych. Posiadają wiedzę w zakresie głównych mechanizmów działania leków, wpływu leków na pobieranie pokarmów, wpływu składników pokarmowych na dostępność biologiczną leków i ich efekty farmakoterapeutyczne. Poznają najważniejsze interakcje leków z żywnością w celu zoptymalizowania działania leczniczego i ograniczenia skutków ubocznych leków. Zakres wiedzy i umiejętności pokrywać będzie wszystkie znane obecnie grupy leków stosowanych w medycynie oraz wskaże współczesne możliwości farmakoterapii żywieniowej (dojelitowej i pozajelitowej) wraz z ich znaczeniem dla farmakoterapii wybranych schorzeń, ze szczególnym uwzględnieniem wieku, stanu odżywienia, nawyków żywieniowych i stosowania używek.

W zakresie umiejętności:

Potrafią zaplanować i wspólnie z zespołem terapeutycznym wdrożyć żywienie odpowiednie dla pacjentów z chorobami metabolicznymi, endokrynologicznymi, neurologicznymi, dermatologicznymi, nefrologicznymi, zakaźnymi, chorobami układu krążenia i pokarmowego, narządu wzroku i jamy ustnej.

W zakresie kompetencji społecznych:

Rozumieją konieczność stosowania zasad etyki zawodowej. Potrafią dla dobra pacjenta współpracować z zespołem terapeutycznym: lekarzem, pielęgniarką, farmaceutą. Rozumieją potrzebę doskonalenia swojej wiedzy w zakresie farmakoterapii i działań niepożądanych leków. Potrafią wyszukiwać i krytycznie analizować dane z zakresu farmakologii i farmakoterapii.


Wymagania wstępne:

Warunki przystąpienia do zajęć określono w dokumencie "Szczegółowe zasady zaliczenia studiów, roku studiów oraz sekwencyjnego systemu zajęć i egzaminów na kierunku lekarskim WL UJ CM w roku 2017/2018 dostępnym na stronie: http://www.wl.uj.edu.pl/studenci

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie semestru IV na podstawie obecności i aktywnego uczestnictwa w wykładach i seminariach.

Do zaliczenia pełnego modułu (semestr IV i V) w zakresie wiedzy konieczne jest zaliczenie testu końcowego jednokrotnego wyboru z całości materiału (wymagane 60% poprawnych odpowiedzi). W zakresie umiejętności wymagana jest obecność na seminariach w celu oceny aktywności i biegłości w posługiwaniu się wiedzą teoretyczną (dopuszczalne maksymalnie 3 usprawiedliwione nieobecności podczas całego modułu semestr IV i V). Za satysfakcjonującą ocenę aktywności i biegłości w stosowaniu wiedzy praktycznej podczas seminariów ocena ostateczna może być podniesiona o 10% .


Metody dydaktyczne:

Wykłady z prezentacjami multimedialnymi oraz dyskusją. Seminaria z omawianiem przypadków klinicznych i z weryfikacją wiedzy studentów.

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach – 16 godzin

Udział w seminariach – 34 godziny

Łącznie godziny kontaktowe – 50 godzin

Łącznie nakład pracy studenta – 50 godzin

Łącznie ECTS - 3


Pełny opis:

(1/1) Semestr IV

Wykłady:

1. Podstawy farmakologii ogólnej- mechanizmy działania leków, farmakokinetyka, wpływ masy ciała na zmiany farmakokinetyki leków, toksyczne efekty działania leków, podstawy farmakologii przewodu pokarmowego.

2. Farmakologia i farmakoterapia ch. p/pokarmowego: leki hamujące wydzielanie żołądkowe, antiacida, leki prokinetyczne leki żółciotwórcze i żółciopędne leki przeczyszczające i przeciwbiegunkowe, leki stosowane w infekcjach p/pokarmowego - ZUW, IBS, Colitis ulcerosa, Leśniowski-Cohn.

3. Farmakologia gruczołów wydzielania wew.- GKS, leki stosowane w chorobach tarczycy , anaboliki. Autakoidy aminowe: histamina, serotonina. Niepożądane działania metaboliczne leków : p/histaminowych, neuroleptyków, p/depresyjnych, p/padaczkowych.

4. Interakcje pomiędzy lekami a żywnością interakcje leków z suplementami diety.

Seminaria:

- Czynniki warunkujące działania leków.

- Specyfika farmakoterapii w wybranych grupach pacjentów- niemowlęta, dzieci, kobiety ciężarne i karmiące, pacjenci w podeszłym wieku, farmakogenetycznie uwarunkowane zmiany odpowiedzi na leki.

- Witaminy, makro i mikroelementy- zasady stosowania preparatów wielowitaminowych, suplementacja witamin u dzieci, kobiet ciężarnych, karmiących oraz w chorobach przewlekłych, zalecane dawki, optymalny czas stosowania.

- Prebiotyki i probiotyki w chorobach przewodu pokarmowego- zasady wyboru, optymalny czas stosowania, wskazania wg. EBM.

- Leki a suplementy diety .

- Doustna hormonalna antykoncepcja – wpływ na masę ciała, tkankę kostną, niepożądane działania.

- Farmakoterapia chorób układu krążenia: choroba niedokrwienna serca, zawał m. sercowego, nadciśnienie tętnicze, niewydolność krążenia.

- Farmakoterapia cukrzycy. Mikro i makroangiopatia cukrzycowa- możliwości prewencji i farmakoterapii.

- Otyłość- uwarunkowania metaboliczne i kliniczne, jej powikłania oraz możliwości farmakoterapii i prewencji.

- Osteoporoza i osteopenia- leki wpływające na układ kostny i stosowane w leczeniu osteoporozy, osteomalacja, zasady suplementacji wapnia oraz witaminy D3.

(2/2) Semestr V

Wykłady:

1. Prostanoidy jako leki przeciwpłytkowe, przeciwmiażdżycowe i cytoprotekcyjne. Leki przeciwpłytkowe , przeciwzakrzepowe i fibrynolityczne.

2. Niesteroidowe leki przeciwzapalne. Leki stosowane w schorzeniach reumatycznych i dnie moczanowej. System endogennych opioidów i receptorów opioidowych. Leki opioidowe- działanie, wskazania i przeciwwskazania do ich stosowania. Zastosowanie opioidów w opiece paliatywnej. Lekozależność opioidowa jako szczególny przykład lekozależności fizycznej.

3. Zespół metaboliczny, insulinooporność i dyslipidemie, obraz kliniczny, farmakoterapia i mechanizmy działania leków hipolipemizujących–(kwasy omega 3, statyny, fibraty, ezetymib, kw. nikotynowy).

Seminaria:

- Hormony produkowane przez trzustkę. Fizjologiczna regulacja poziomu glikemii, klasyfikacja zaburzeń hipoglikemicznych i ich farmakoterapia.

- Etanol i jego działanie. Metanol i glikol etylenowy - zatrucie.

- Mechanizm kary i nagrody. Rola dopaminy w powstaniu uzależnień. Podstawowe grupy leków mogących powodować uzależnienia. Zależność psychiczna a zależność fizyczna.

- Histamina i jej rola w procesach zapalnych i uczuleniowych. Farmakoterapia astmy, POCHP. Leki wykrztuśne i przeciwkaszlowe. Choroby alergiczne.

- Antybiotykoterapia. Sulfonamidy, nitroimidazole, nitrofurany, chinolony. Mechanizm działania i zastosowanie poszczególnych grup. Beta-laktamy i makrolidy.

- Aminoglikozydy, tetracykliny, linkozamidy, polipeptydy, inne. Leki przeciwgruźlicze. Leki przeciwpierwotniakowe, leki przeciwgrzybicze, leki przeciw robakom, leki przeciwwirusowe.

- Wpływ leków stosowanych w wybranych jednostkach chorobowych na przyswajalność i metabolizm składników odżywczych. Grupy ryzyka niedoborów składników mineralnych .

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Farmakologia. Podręcznik pod redakcją R. Korbuta. PZWL, 2017.

2. Farmakologia Po Prostu. Pod redakcją Prof. R. Korbuta (do powtórki materiału)

3. Farmakologia Repetytorium. Pod red. Prof. R. Korbuta. PZWL, 2015

Literatura uzupełniająca:

4. Farmakologia i Toksykologia. Mutschler E.

Redakcja wydania polskiego: Prof. W. Buczko

5. Farmakologia Kliniczna. Rang HP, Dale MM, Ritter JM.. Redakcja wydania polskiego: Prof. Marian Wielosz.

6. Farmakologia Tajemnice. Pod red. Prof. R. Korbuta. (podręcznik z naszej Katedry, poszerzający materiał podstawowy).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.