Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Informacja naukowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-T3.Inf.Nauk. Kod Erasmus / ISCED: 15.4 / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka
Nazwa przedmiotu: Informacja naukowa
Jednostka: Wydział Lekarski
Grupy: Przedmioty III rok, kierunek dietetyka, studia stacjonarne licencjackie
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Efekty kształcenia:

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy na temat źródeł wiedzy naukowej i profesjonalnej przydatnych w dietetyce i naukach pokrewnych oraz wykształcenie umiejętności wyszukiwania, oceny i selekcji informacji. Wiedza i umiejętności wynikowe: 1) Świadomość wagi rzetelnej i aktualnej informacji naukowej dla profesjonalistów z zakresu dietetyki, 2) Wiedza o obiegu informacji naukowej, komunikacji naukowej i zasadach ochrony własności intelektualnej, 3) znajomość podstawowych źródeł informacji naukowej przydatne w dietetyce i naukach pokrewnych, 4) umiejętność oceny jakości źródła informacji, 5) Umiejętność wyszukiwania publikacji w bazach: Polska Bibliografia Lekarska, PubMed, bazach pełnotekstowych czasopism oraz informacji udostępnianej na stronach dziedzinowych witryn internetowych, 6) Umiejętność selekcji i sporządzania zestawień piśmiennictwa, zgodne z regułami zapisu pozycji bibliograficznych.

Wymagania wstępne:

Wymagana jest: umiejętność posługiwania się komputerem oraz podstawowa znajomość języka angielskiego.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na podstawie obecności i aktywności na zajęciach (ocenianie ciągłe), prezentacji seminaryjnej oraz pisemnej pracy zaliczeniowej wykazującej znajomość źródeł informacji, ocenę ich wiarygodności i umiejętność przeszukiwania elektronicznych zasobów wiedzy.

Grupa treści kształcenia:

Inne

Skrócony opis:

Wykład 6 godziny (w Sali z dostępem do Internetu)

Seminarium 4 godziny (w Sali z dostępem do Internetu)

Ćwiczenia 10 godzin (w laboratorium komputerowym)

Pełny opis:

Wiedza na temat tworzenia i rozpowszechniania informacji naukowej w sektorze ochrony zdrowia

Umiejętności:

- korzystania z tradycyjnych i elektronicznych zasobów informacji naukowej

- formułowania pytań wyszukiwawczych

- budowania strategii wyszukiwania informacji

- przeszukiwania baz bibliograficznych, faktograficznych oraz zasobów internetowych

- krytycznej oceny jakości źródeł informacji

Problemy jakości źródeł informacji naukowej i profesjonalnej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Informacja naukowa w zdrowiu publicznym. Red. P. Franaszek. Kraków, 2001, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

2. wyselekcjonowane materiały edukacyjne przekazywane studentom podczas zajęć

Literatura uzupełniająca:

1. W. Hersh. Information retrieval. A Health and biomedical perspective. 3rd ed. Springer 2009

2. MedLibTrain. Zostań lepszym nauczycielem kompetencji informacyjnych. Red. B. Niedźwiedzka i Irene Hunskar, Kraków, 2010, Wydawnictwo EJB

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Seminarium, 4 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kononowicz, Irena Roterman-Konieczna
Prowadzący grup: Andrzej Kononowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy na temat źródeł wiedzy naukowej i profesjonalnej przydatnych w dietetyce i naukach pokrewnych oraz wykształcenie umiejętności wyszukiwania, oceny i selekcji informacji.

Efekty kształcenia:

Student w zakresie wiedzy:


- ma wiedzę na temat źródeł informacji naukowej i profesjonalnej, przydatnych w dietetyce i naukach pokrewnych,

- ma wiedzę na temat obiegu informacji naukowej i komunikacji naukowej, formułowania pytań wyszukiwawczych oraz budowania strategii wyszukiwania informacji,

- wymienia źródła informacji naukowej przydatne w żywieniu i dietetyce.


w zakresie umiejętności:


- potrafi wyszukiwać informacje naukowe w bazach bibliograficznych oraz bazach pełnotekstowych,

- potrafi ocenić jakość źródła informacji i przystosowanie informacji do danej kategorii jej odbiorców,

- potrafi wybrać wiarygodne źródła informacji dla konkretnej grupy pacjentów/klientów,

- potrafi sporządzić zestawienia piśmiennictwa, zgodne z regułami zapisu pozycji bibliograficznych.


w zakresie kompetencji społecznych:


- rozumie potrzebę ciągłej edukacji,

- rozumie, jak dostępność informacji naukowej przyczynia się do podnoszenia jakości usług zdrowotnych,

- ma świadomość wagi rzetelnej i aktualnej informacji naukowej dla profesjonalistów w dziedzinie dietetyki, a także dla ich pacjentów i klientów.


Efekty kształcenia dla przedmiotu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:


W zakresie wiedzy: K_W18

W zakresie umiejętności: K_U17, K_U18

W zakresie kompetencji społecznych: K_K01


Wymagania wstępne:

Wymagana jest: umiejętność posługiwania się komputerem oraz bierna znajomość języka angielskiego.

Forma i warunki zaliczenia:

Do uzyskania zaliczenia z przedmiotu konieczne jest zaliczenie wykładu, seminarium i ćwiczeń.


Wykłady dostępne są w postaci modułu e-learning umieszczonego na uczelnianej platformie zdalnego nauczania. Wymagana jest prawidłowa odpowiedź na wszystkie pytania sprawdzające wyświetlane po poszczególnych etapach wykładu on-line. Zadanie może być powtarzane dowolną ilość razy, aż do uzyskania zaliczenia.


Skład końcowej oceny:

30% - prezentacja seminaryjna

70% - końcowa praca zaliczeniowa na ćwiczeniach


Kryteria zaliczenia prezentacji seminaryjnej:


Celem prezentacji seminaryjnej jest dokonanie przeglądu przynajmniej dwóch dostępnych w internecie źródeł informacji dietetycznej dla wybranej docelowej grupy konsumenckiej oraz dokonanie krytycznej oceny jakości dostępnych tam informacji stosując uznane kryteria oceny informacji internetowych oraz samodzielnie ustalone kryteria odpowiadające potrzebom grupy docelowej. Ocenie podlega staranność i różnorodność opisu ocenianych źródeł informacji, jakość krytycznej oceny, staranność pliku prezentacji, sposób wygłoszenia referatu, terminowość.


Kryteria zaliczenia końcowej pracy zaliczeniowej.


Oceniany jest właściwy dobór źródeł do postawionego pytania badawczego, umiejętność formułowania pytań wyszukiwawczych i przeprowadzenia kwerendy w bazach informacji naukowej, umiejętność krytycznej oceny jakości źródeł informacji naukowej oraz prezentacja zestawień piśmiennictwa.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Warunki zaliczenia przedmiotu

1. Zaliczenie modułu e-learning wprowadzającego do przedmiotu dostępnego na uczelnianej platformie zdalnego nauczania "Pegaz". Wymagana jest prawidłowa odpowiedź na wszystkie pytania sprawdzające wyświetlane po poszczególnych częściach modułu. Zadanie może być powtarzane dowolną ilość razy.

2. Obecność i aktywne uczestniczenie w seminariach i ćwiczeniach sprawdzane przez listę obecności i wgląd w raporty przesyłane na ćwiczeniach na platformie zdalnego nauczania.

3. Przygotowanie i wygłoszenie referatu w ramach seminarium.

4. Zaliczenie końcowej pisemnej pracy zaliczeniowej w czasie ostatnich ćwiczeń


Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Metody dydaktyczne:

Nauczanie zdalne (wykład informacyjny, metody programowe), metody aktywizujące (seminarium, dyskusja), ćwiczenia praktyczne w laboratorium komputerowym.

Bilans punktów ECTS:

Zaliczenie modułu e-learning: 6h pracy własnej = 0.2 ECTS

Przygotowanie prezentacji seminaryjnej, udział w spotkaniach seminarium: 4h udział w seminarium + 5h przygotowanie prezentacji = 9h = 0.3 ECTS

Wykonanie ćwiczeń i pracy końcowej: 10h udział w zajęciach+5h przygotowanie do zajęć = 15h = 0.5 ECTSSkrócony opis:

Czym jest nauka i informacja naukowa?

Systemy wyszukiwania informacji naukowej.

Krytyczna ocena wiarygodności informacji naukowej.

Pełny opis:

Wykład (e-learning): 3x2h

1. Czym jest nauka i informacja naukowa? Praktyka oparta na dowodach. Typy i źródła informacji naukowej. Obieg informacji naukowej.

2. Systemy wyszukiwania informacji naukowej: indeksowanie, strategie wyszukiwania, przegląd funkcji wyszukiwarek informacji naukowej.

3. Krytyczna ocena wiarygodności informacji naukowej. Systematyczne przeglądy literatury.

Seminarium: 2x2h

1. Źródła informacji w dietetyce przeznaczone dla konsumentów. Metody krytycznej oceny jakości internetowych źródeł informacji. Wybór tematów i omówienie kryteriów oceny prac.

2. Prezentacje studenckie: krytyczna ocena i porównanie dwóch źródeł informacji dostępnych dla konsumentów w internecie

Ćwiczenia: 5x2h

1. Indeksowanie informacji naukowej (tezaurus MeSH). Budowa i zarządzanie kwerendami PubMed/Medline.

2. Przegląd dostępnych baz bibliograficznych (Embase, Polska Bibliografia Lekarska, inne bazy dostępne w Bibliotece Medycznej UJ CM). Narzędzia wspomagające strategie wyszukiwania.

3. Dostęp do i zarządzanie pełnymi tekstami publikacji. Sporządzanie zestawień piśmiennictwa (Mendeley).

4. Krytyczna ocena źródeł informacji naukowej. Bazy: Web of Science, Journal Citation Reports. Serwis Google Scholar. Bazy systematycznych przeglądów literatury (Cochrane Library).

5. Końcowa praca zaliczeniowa.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Markey K. Online Searching. (2nd ed). Rowman & Littlefield. 2019

2. Hersh W. Information retrieval. A Health and biomedical perspective. (4th ed). Springer 2020

3. Niedźwiedzka N., Hunskår I. (red) MedLibTrain. Wydawnictwo EJB, Kraków, 2010

4. Źródła internetowe podawane na zajęciach

Literatura uzupełniająca:

1. Hoffmann T., Bennett S., Del Mar C. Evidence-Based Practice Across the Health Professions. Elsevier, 2017

2. Coiera E. Guide to Health Informatics. (3rd ed). CRC Press, 2015

3. Higgins J., Green S. Cochrane Hanbook for Systematic Reviews of Interventions. Willey-Blackwell, 2008

4. Aveyard H. Doing A Literature Review In Health And Social Care : A Practical Guide.

McGraw-Hill Education, 2010

5. Franaszek P. (red) Informacja naukowa w zdrowiu publicznym. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2001.

6. Budziński R. (red) Medycyna oparta na dowodach naukowych : I Gdańska Debata Lekarska, Wydawnictwo "Bernardinum", Pelplin, 2015.

7. Watała C i in. Badania i publikacje w naukach biomedycznych. Alfa-Medica Press, Bielsko-Biała, 2011

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.