Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kwalifikowana pierwsza pomoc

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-T3.Pier.Pom. Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kwalifikowana pierwsza pomoc
Jednostka: Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Grupy: Przedmioty III rok, kierunek dietetyka, studia stacjonarne licencjackie
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 36 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 24 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Siuta
Prowadzący grup: Katarzyna Długosz, Agnieszka Jastrzębska, Paweł Krawczyk, Marek Siuta, Arkadiusz Trzos
Strona przedmiotu: http://www.medycynakatastrof.wl.cm.uj.edu.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Wiedza:

- zna metody oceny podstawowych parametrów życiowych

człowieka w stanie zagrożenia zdrowotnego oraz zasady

udzielania pierwszej pomocy;

- zna i rozpoznaje sytuację zagrażającą zdrowiu lub życiu

człowieka;

- zna objawy zaburzenia podstawowych funkcji życiowych

człowieka w stanie zagrożenia życia i zdrowia;

- zna aktualne wytyczne resuscytacji krążeniowo-

oddechowej noworodków, dzieci i dorosłych;

- zna zasady udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy

poszkodowanemu po urazie;

- zna aktualne wytyczne dotyczące postępowania w reakcji

alergicznej w tym wstrząsu anafilaktycznego (zna

patofizjologię poszczególnych etapów reakcji alergicznej w

tym wstrząsu anafilaktycznego);

- zna podstawowe wytyczne dotyczące postępowania w

stanie zagrożenia zdrowotnego spowodowanym ostrym

zespołem wieńcowym, udarem mózgu, cukrzycą;

- zna schemat wywiadu ratowniczego SAMPLE;

- zna zasady dotyczące profesjonalnego wezwania pomocy

do osoby będącej w stanie zagrożenia zdrowotnego;

- zna wytyczne dotyczące prowadzenia tlenoterapii na

poziomie kwalifikowanej pierwszej pomocy;

- zna podstawy prawne związane z udzielaniem pierwszej

pomocy


Umiejętności:

- rozpoznaje sytuacje zagrażające zdrowiu lub życiu

człowieka, stosuje zasady kwalifikowanej pierwszej;

pomocy oraz udziela kwalifikowanej pierwszej pomocy w

sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia;

- wykonuje podstawowe /bezprzyrzadowe i przyrzadowe/

zabiegi resuscytacyjne;

- wykonuje podstawowe zabiegi resuscytacyjne z użyciem

automatycznego defibrylatora zewnętrznego;

- wykonuje czynności mające na celu podtrzymanie i

stabilizację podstawowych funkcji życiowych – w tym

czynności układu oddechowego i krążenia;

- wykonuje inne czynności ratunkowe /np. ewakuację,

transport/

- udziela pierwszej pomocy ofiarom nagłych zachorowań

i wypadków ;

- wykonuje zabezpieczenie i stabilizuje różne obszary ciała;

- uszkodzone w wyniku działania czynników zewnętrznych;

- wykonuje czynności ratunkowe związane z udzieleniem

pomocy u osób z klinicznie jawną reakcją alergiczną (np.

pokarmową) w tym z postępowaniem ratunkowym;

- wykonuje czynności ratunkowe związane z udzielaniem

pomocy u osób w stanie zagrożenia zdrowotnego

spowodowanym: ostrym zespołem wieńcowym, udarem

mózgu, hipoglikemią/hiperglikemią;

- wykonuje wywiad ratowniczy SAMPLE;

- potrafi w sposób profesjonalny komunikować się z

operatorem Centrum Powiadamiania Ratunkowego;

- wykonuje tlenoterapie adekwatną do stanu klinicznego

poszkodowanego;Kompetencje społeczne


W zakresie kompetencji społecznych absolwent:

- ocenia działania oraz rozstrzyga dylematy moralne w

oparciu o normy i zasady etyczne;

- ma świadomość społecznych uwarunkowań i ograniczeń

wynikających z choroby i potrzeby propagowania

zachowań prozdrowotnych;

- posiada nawyk wspierania działań pomocowych i

zaradczych.

- odpowiedzialnie przygotowuje się do podejmowania

kwalifikowanej pierwszej pomocy

- współpracuje w grupie biorąc odpowiedzialność za

terminowe i rzetelne wykonanie powierzonych zadańEfekty kształcenia:

K_W01- Zna prawidłową budowę i funkcję komórek, tkanek, narządów i układów organizmu ludzkiego oraz rozumie współzależności ich budowy i funkcji w warunkach zdrowia i choroby

K_W03- Rozumie funkcjonowanie układu krążenia, oddechowego, pokarmowego, krwionośnego, moczowego, odpornościowego i nerwowego oraz powstawanie i znaczenie płynów ustrojowych, wydzielin i wydalin

K_W15 - Zna zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia.

K_U14- Potrafi ocenić wyniki badań biochemicznych w odniesieniu do określonej patologii lub jednostki chorobowej.

K_K01- Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób.

K_K06- Wykazuje umiejętność i nawyk samokształcenia


Wymagania wstępne:

Podstawowe wiadomości z zakresu anatomii

i fizjologii człowieka


Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie przedmiotu obejmuje aktywne uczestnictwo

w wykładach, ćwiczeniach, zaliczenie wszystkich ćwiczeń i seminariów objętych programem nauczania /poświadczone podpisem asystenta w książeczce zajęć/ oraz zaliczenie końcowego testu sprawdzającego wiedzę teoretyczną.


Zaliczenie na ocenę.

Zaliczenie przedmiotu wymaga spełnienia następujących warunków:

1. obecnością na zajęciach – możliwa jedna usprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach praktycznych i seminarium

2. ukończeniem platformy e learnigowej www.akademia.hipotermia.edu.pl na poziomie pierwszej pomocy

3. wykazaniem się wiedzą teoretyczną i praktycznymi umiejętnościami wymaganymi podczas ćwiczeń i seminariów

4. uzyskaniem przynajmniej 21 pkt. /70,0% poprawnych odpowiedzi/ na teście zaliczeniowym


Skala ocen

00-59% /00-17 pkt./ ndst

60-69% /18-20 pkt./ dst

70-79% /21-23 pkt./ +dst

80-86,5% /24-25 pkt./ db

86,6-93,2% /26-27 pkt. /+db

93,3-100% /28-30 pkt./ bdb


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie przedmiotu wymaga spełnienia następujących warunków:

1. obecnością na zajęciach – możliwa jedna usprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach praktycznych i seminarium.

2. uzyskaniem certyfikatu z ukończenia z wynikiem pozytywnym platformy e learnigowej www.akademia.hipotermia.edu.pl na poziomie pierwszej pomocy.

3. wykazaniem się wiedzą teoretyczną i praktycznymi umiejętnościami wymaganymi podczas ćwiczeń

i seminariów

4. uzyskaniem przynajmniej 21 pkt. /70,0% poprawnych odpowiedzi/ na teście zaliczeniowym

Skala ocen

00-59% /00-17 pkt./ nast

60-69% /18-20 pkt./ dst

70-79% /21-23 pkt./ +dst

80-86,5% /24-25 pkt./ db

86,6-93,2% /26-27 pkt. /+db

93,3-100% /28-30 pkt./ bdbMetody dydaktyczne:

Wykład informacyjny.

Ćwiczenia praktyczne

- seminarium

- pokaz

- ćwiczenia przedmiotowe na trenażerach (symulacja niskiej

wierności)

- symulacji wysokiej wierności w scenariuszach związanych

z nagłym zagrożeniem zdrowotnym (symulacja wysokiej

wierności)Bilans punktów ECTS:

2

Udział w wykładach – 24 godzin dydaktycznych

Udział w ćwiczeniach praktycznych – 36 godzin dydaktycznych

Przygotowanie do zajęć seminaryjnych i ćwiczeń - 10

Przygotowanie się do zaliczenia testowego – 4 godzin

Test zaliczeniowy – 1 godz.

Łącznie 60 godziny nakładu pracy studenta

Jeden punkt ECTS odpowiada efektom kształcenia, których uzyskanie wymaga od studenta 25-30 godzin pracy. Liczba godzin pracy studenta obejmuje zajęcia realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim, zgodnie z planem studiów oraz czas poświęcony przez studenta na pracę indywidualną.


Pełny opis:

Wykłady /24 godz./:

1. Organizacja i prowadzenie działań ratowniczych w zdarzeniach jednostkowych, mnogich, masowych i katastrofach – na poziomie przedszpitalnym i szpitalnym. Segregacja medyczna ofiar wypadków jednostkowych, mnogich, masowych i katastrof – na poziomie przedszpitalnym i szpitalnym.

2. Działanie i postępowanie ratownicze w zagrożeniach biologicznych, chemicznych, radiacyjnych.. Działania i postępowanie ratownicze Postępowanie z pacjentem skażonym.

3. Postępowanie z ofiarą wypadku. Ocena urazowa stanu pacjenta. Badanie urazowe miejscowe i ogólne. Przenoszenie chorego. Pozycja bezpieczna.

4. Ocena ABCDE w nagłym zagrożeniu zdrowotnym nie związanym z urazem

5. Postępowanie w wybranych obrażeniach: zabezpieczenie krwawień, opatrunki unieruchamiające, unieruchomienie kręgosłupa, ewakuacja z pojazdu

6. Postępowanie kliniczne w wybranych przypadkach klinicznych związanych z układem oddechowym: ostra niewydolność oddechowa, napad astmy/POCHP, zadławienie, wstrząs anafilaktyczny oraz reakcje alergiczne (pokarmowe)

7. Postępowanie kliniczne w wybranych przypadkach klinicznych związanych z układem krążenia : omdlenie, ostry zespół wieńcowy, niewydolność krążenia.

8. Postępowanie kliniczne w wybranych przypadkach klinicznych związanych z układem krążenia: udar mózgu, przełom nadciśnieniowy

9. Postępowanie w innych wybranych przypadkach klinicznych: stan padaczkowy, hipoglikemia/hiperglikemia.

10. Postępowanie kliniczne w wybranych przypadkach klinicznych: porażenie prądem, utopienie, odmrożenie, wychłodzenie - hipotermia, przegrzanie, oparzenie.

Ćwiczenia /36 godz./:

1. Ocena i zabezpieczenie miejsca zdarzenia. Wstępna ocena pacjenta na podstawie podstawowych funkcji życiowych. Pozycja boczna ustalona. Ocena stanu świadomości. Ocena drożności dróg oddechowych. Bezprzyrządowe udrożnienie dróg oddechowych. Podstawy wentylacji za pomocą worka samorozprężalnego. Symulacja kontaktu z Centrum Powiadamiania Ratunkowego (wzywanie pomocy).

2. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dorosłych. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dzieci. Resuscytacja kobiety w zaawansowanej ciąży. Wykorzystanie automatycznego zewnętrznego defibrylatora.

3. Ocena i zabezpieczenie miejsca wypadku. Etapy postępowania z ofiarą wypadku. Wstępne badanie ofiary wypadku.

Ewakuacja z pojazdu. Pozycja boczna bezpieczna

4. Zabezpieczenie obrażeń: krwawienia, złamania, zwichnięcia /opatrunki unieruchamiające/, zabezpieczenie obrażeń kręgosłupa, urazy głowy, odma i inne urazy klatki piersiowej , urazy jamy brzusznej.

5. Organizacja działań ratunkowych w miejscu zdarzenia /wypadku, nagłego zachorowania/, segregacja medyczna poszkodowanych, podejmowanie decyzji, wzywanie służb ratowniczych, wsparcie psychologiczne ofiar wypadków, zachorowań i ich najbliższych.

6. Postępowanie w wybranych sytuacjach klinicznych: oparzenia, odmrożenia, przegrzanie, porażenie prądem, wychłodzenie – hipotermia, utonięcie.

7. Postępowanie w wybranych sytuacjach klinicznych: zasłabnięcie, omdlenie, utrata przytomności, zadławienie, , napad drgawek, atak astmy, ostry zespół wieńcowy, przełom nadciśnieniowy, udar mózgu, hipoglikemia, duszność.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Pierwsza pomoc i resuscytacja krążeniowo-oddechowa.

pod redakcją prof. dr hab. Janusza Andresa, Kraków 2011

Literatura uzupełniająca:

1. Wytyczne resuscytacji 2015 Europejskiej Rady

Resuscytacji. Kraków 2015, rozdziały: 9,11.

lub te same rozdziały na stronie internetowej

Polskiej Rady Resuscytacji:

http://www.prc.krakow.pl/wytyczne.html

2. https://www.mp.pl/pacjent/pierwsza_pomoc/77518,zasady-udzielania-pierwszej-pomocy

3. https://www.mp.pl/pacjent/pierwsza_pomoc/77682,uciskanie-klatki-piersiowej

4. https://www.mp.pl/pacjent/pierwsza_pomoc/77600,zabiegi-resuscytacyjne-u-doroslych

5. https://www.mp.pl/pacjent/pierwsza_pomoc/77737,zadlawienie

6. https://www.mp.pl/pacjent/pierwsza_pomoc/77766,zachorowania

7. https://alergie.mp.pl/aktualnosci/164975,wstrzas- anafilaktyczny-smiertelnie-grozny

8. https://nagle.mp.pl/resuscytacja/dorosli/dorosli_filmy/88511,adrenalina-do-samodzielnego-podawania

9. https://www.mp.pl/pacjent/pierwsza_pomoc/77686,aed

10. https://www.mp.pl/pacjent/pierwsza_pomoc/77801,urazy

11. https://www.mp.pl/pacjent/pierwsza_pomoc/77872,ukaszenia-i-ugryzienia

12. https://www.mp.pl/pacjent/pierwsza_pomoc/165475,rana

13. https://www.mp.pl/pacjent/pierwsza_pomoc/165227,oparzenia

14. https://www.mp.pl/pacjent/pierwsza_pomoc/130305,rozmowa-z-dyspozytorem-pogotowia-ratunkowego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.