Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Poradnictwo żywieniowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-T3.Por.Żyw. Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Poradnictwo żywieniowe
Jednostka: Zakład Higieny i Dietetyki
Grupy: Przedmioty III rok, kierunek dietetyka, studia stacjonarne licencjackie
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Skop-Lewandowska
Prowadzący grup: Paulina Głodo, Agata Skop-Lewandowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Dodatkowe strony WWW:

Adres strony internetowej Zakładu Higieny i Dietetyk, na której dostępne są informacje o przedmiocie: www.zhid.wl.cm.uj.edu.pl


Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Celem przedmiotu jest wykształcenie umiejętności samodzielnego udzielania porad dietetycznych.

Po zakończeniu zajęć student:

posiada wiedzę pozwalającą na:

- propagowanie zasad prawidłowego żywienia wśród ludzi zdrowych,

- dokonanie oceny stanu odżywienia

- opracowanie jadłospisów dostosowanych do stanu zdrowia, typu schorzenia, wieku oraz możliwości intelektualnych i statusu ekonomicznego osób którym udzielane są porady dietetyczne

Posiada umiejętność:

- udzielania porady dietetycznej

- potrafi zinterpretować wyniki badań biochemicznych informujących o stanie odżywienia pacjenta

- doskonali umiejętność antropometrycznej oceny stanu odżywienia

W zakresie kompetencji społecznych:

- okazuje szacunek i troskę wobec pacjenta

- przy udzielaniu porad dietetycznych uwzględnia aspekty psychologiczne, kulturowe i religijne


Wymagania wstępne:

Posiadanie wiedzy z zakresu żywienia człowieka i podstaw edukacji żywieniowej

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie wymaga:

Forma zaliczenia przedmiotu – zaliczenie na ocenę.

Wymagana jest 70% obecność na wykładach.

Na zajęciach ćwiczeniowych lub seminaryjnych dopuszczalna jest pojedyncza nieobecność.

Nieobecność na zajęciach wymaga zaliczenia materiału obejmującego realizowane tematy.

Ocenę końcową z przedmiotu stanowi ocena z testu końcowego obejmującego tematykę realizowaną na wykładach, seminariach i ćwiczeniach


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Sprawdzian końcowy:

- w zakresie wiedzy – sprawdzian pisemny (pytania testowe i półotwarte) kontrolujący przyswojenie wiedzy zdobywanej w trakcie wykładów i seminariów. Warunek zaliczenia to 65%.

W zakresie umiejętności:

- obserwacja studenta demonstrującego – dla uzyskania zaliczenia z poszczególnych ćwiczeń konieczne jest:

* prawidłowe przygotowanie i przedstawienie pełnej porady dietetycznej dla pacjenta z określonymi wymaganiami żywieniowymi.

* opracowanie diet zmodyfikowanych pod względem zawartości poszczególnych składników odżywczych stosownie do stanu zdrowia pacjenta.

W zakresie kompetencji:

- obserwacja zachowania studenta podczas ćwiczeń – umiejętność komunikowania się z pacjentem i czytelność udzielanej porady dietetycznej, ocena przez kolegów- umiejętność pracy w grupie


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - pokaz
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Stosowane metody dydaktyczne stanowią połączenie metod podających i aktywizujących:

- wykład problemowy oraz wykład konwersatoryjny

- metoda przypadków, seminaria, dyskusja dydaktyczna stosownie do tematu ćwiczeń - symulacja porady dietetycznej w wybranych stanach chorobowych

- wykłady z użyciem prezentacji tematycznych

- metody praktyczne: pokaz, seminarium


Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach – 6 godziny

Udział w seminariach -10 godzin

Udział w ćwiczeniach – 14 godzin

Przygotowanie prezentacji – 10 godzin

Przygotowanie do ćwiczeń – 14 godzin:

- Antropometryczna ocena stanu odżywienia – 2 godziny

- Ustalanie całkowitego zapotrzebowania energetycznego organizmu oraz wartości odżywczej diety – 2 godziny

- Analiza przypadków klinicznych – stosownie do tematu ćwiczeń – 10 godziny

Przygotowanie do zaliczenia pisemnego – 8 godzin


Łącznie 62godz. nakładu pracy studenta.


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści podstawowych

Skrócony opis:

Cele i zadania stojące przed dietetykiem w ramach poradnictwa żywieniowego.

Metody psychologiczne i socjologiczne stosowane w poradnictwie żywieniowym.

Przygotowanie wzorcowej porady dla nastolatka i ucznia szkoły średniej.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Wprowadzenie w tematykę poradnictwa żywieniowego- cele, zadania dietetyka. Zasady, etapy i formy prowadzenia poradnictwa dietetycznego.

2. Uwarunkowania zachowań żywieniowych człowieka (klimatyczne, społeczne, kulturowe, ekonomiczne). Postawy człowieka wobec żywności i żywienia.

3. Techniki prowadzenia porady żywieniowej w różnych grupach wiekowych. Poradnictwo indywidualne i grupowe. Ocena efektywności dietoterapii. Relacja pacjent- dietetyk.

Ćwiczenia:

1. Praktyczne przygotowanie do przeprowadzenia porady żywieniowej- ocena stanu odżywienia pacjenta (relacja pacjent- dietetyk):

- pomiary antropometryczne, układy odniesienia otrzymanych wyników- interpretacja wyników

2. Pomiar składowych ciała metodą bioimpedancji oraz bliskiej podczerwieni- interpretacja otrzymanych wyników

3. Ocena sposobu żywienia w oparciu o 24-h wywiad żywieniowy oraz kwestionariusz częstości spożycia (relacja pacjent- dietetyk)- porównanie do norm żywienia

4-5. Planowanie interwencji żywieniowej oraz metod jej oceny.

6. Planowanie porady żywieniowej dla osób zaburzeniami odżywiania.

7. Przygotowanie porady żywieniowej dla kobiet ciężarnych z wybranymi problemami klinicznymi

Seminaria:

1. Przegląd oraz konstruowanie kwestionariusza mającego zastosowanie w ocenie sposobu żywienia oraz nawyków żywieniowych wśród dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów.

2. Opracowanie materiałów edukacyjnych dla przedstawicieli różnych grup wiekowych oraz reprezentujących różny poziom edukacji.

3. Opracowanie porady żywieniowej dla dzieci i młodzieży szkolnej. dorosłych i seniorów.

4. Opracowanie porady żywieniowej dla chorych z zaburzeniami odżywiania.

5. Opracowanie porady żywieniowej dla kobiet w ciąży i matek karmiących i żywienia. Społeczno-kulturowe uwarunkowania zachowań żywieniowych.

Literatura:

J. Hasik, J. Gawęcki: Żywienie człowieka zdrowego i chorego. Tom 2. PWN, Warszawa 2009

J. Gawęcki, W. Roszkowski: Żywienie człowieka a zdrowie publiczne. PWN, Warszawa 2009

M. Jeżewska-Zychowicz: Zachowania żywieniowe i ich uwarunkowania, SGGW, Warszawa 2007

B. Woynarowska: Edukacja zdrowotna, Warszawa 2008

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.