Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prewencja wtórna chorób cywilizacyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-T3.Prew.Chor.Cyw. Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prewencja wtórna chorób cywilizacyjnych
Jednostka: Wydział Lekarski
Grupy: Przedmioty III rok, kierunek dietetyka, studia stacjonarne licencjackie
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Efekty kształcenia:

Zapoznanie studenta z najczęstszymi schorzeniami na występowanie których wpływa ilość i jakość spożywanego pokarmu oraz z zasadami terapii tych schorzeń ze szczególnym uwzględnieniem diety.

Forma i warunki zaliczenia:

Termin zaliczenia zgodnie z programem studiów. Zaliczenie na podstawie obecności na zajęciach oraz wyniku testu.

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Pełny opis:

Wykłady:

1. Etiopatogeneza, czynniki ryzyka oraz następstwa kliniczne choroby niedokrwiennej serca - 2 godziny

2. Współczesna terapia choroby wieńcowej-przegląd i ocena nowoczesnych metod leczenia - 2 godziny

3. Kwasy omega 3- rodzaje i rola w prewencji choroby niedokrwiennej serca

4. Otylość jako choroba przewlekła-rozpowszechnienie, przyczyny i skutki kliniczne - 2 godziny

5. Zasady, czas trwania terapii otyłości - 2 godziny

Seminaria interaktywne:

1. Objawy niedoboru witamin i żelaza oraz zasady uzupełniania ich niedoboru ze szczególnym uwzględnieniem właściwego żywienia - 2 godziny

2. Zaburzenia gospodarki puryn współczesne zasady leczenia - 2 godziny

3. Najczęściej stosowane "diety cud" w leczeniu otyłości-podejście krytyczne - 2 godziny

Ćwiczenia:

-analiza przypadków klinicznych - 2 x 2 godziny

Literatura:

1. Diety - internet

2. Choroby wewnętrzne pod redacją A. Szczeklika

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 4 godzin więcej informacji
Seminarium, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Nessler
Prowadzący grup: Grzegorz Gajos, Ewa Konduracka, Olga Kruszelnicka-Kwiatkowska, Jadwiga Nessler, Małgorzata Pińska, Paweł Rostoff, Aleksander Siniarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

- rozpowszechnienie najczęstszych chorób i zespołów chorób cywilizacyjnych:

zespołu metabolicznego, otyłości, choroby nowotworowej oraz ich skutków dla zdrowia i życia

- poznanie współczesnych zasad leczenia powyższych chorób cywilizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem leczenia dietą oraz ograniczenia skuteczności medycyny w terapii tych schorzeń a także koniecznością interdyscyplinarnej terapii

- Poznanie kontrowersji wokół stosowania różnych diet

-poznanie zagrożeń zdrowotnych związanych ze skażeniem środowiska a stosowaniem różnych diet.

Efekty kształcenia:

w zakresie wiedzy:

- wymienia różne choroby cywilizacyjne w tym, otyłość, zespół metaboliczny, ch nowotworowe, miażdzyce

- opisuje najczęstsze przyczyny tych schorzeń, objawy kliniczne, podstawowe metody diagnostyki i leczenia tych schorzeń ze szczególnym uwzględnieniem leczenia dietetycznego.

- klasyfikuje choroby cywilizacyjne wg częstości ich występowania, odwracalności

- porównuje różne metody leczenia schorzeń cywilizacyjnych, w tym róże rodzaje diet

- wyjaśnia choremu różnice miedzy poszczególnymi rodzajami diet ( ew zalety i wady stosowanych diet, ograniczenia metod współczesnegoleczenia)

- planuje rodzaj diety dla wybranego pacjenta po zapoznaniu się z jego problemem medycznym, wynikami badań, rodzajem farmakoterapii, planuje posiłki dla osób w zależności od stanu odżywienia, aktywności fizycznej i wieku.

w zakresie umiejętności: potrafi:

- zinterpretować wyniki badań laboratoryjnych ,identyfikować problemy żywieniowe człowieka chorego , potrafi rozpoznać chorobę cywilizacyjną u chorego, prowadzić edukacje pacjenta ,wytłumaczyć w sposób przystępny pacjentowi plan leczenia dietetycznego, konieczności zmiany stylu życia

-- wykonać analizę wszystkich problemów zdrowotnych pacjenta z chorobą cywilizacyjną, analize wyników badań i wspólnie z lekarzem i często psychologiem zarysować cel leczenia, metody jego osiągnięcia

- komunikować się z pacjentem i jego rodziną (także w języku obcym)

w zakresie kompetencji społecznych (profesjonalizmu)

-rozumie potrzebę nieustającego doskonalenia swej wiedzy i konieczności ciągłej edukacji z dziedziny dietetyki

- okazuje szacunek dla pacjenta i troskę o jego dobro

-przestrzega w swoich działaniach zasad etycznych-

-przestrzega praw pacjenta w tym do ochrony danych osobowych, intymności

- potrafi wyszukiwać i krytycznie analizować dane z piśmiennictwa ( w tym anglojęzycznego)

-wykazuje umiejętność rozwiązywania problemów

-potrafi pracować w grupie

-skutecznie współpracuje z przedstawicielami innych zawodów medycznych

-potrafi dokonać samooceny i rozpoznać granice własnych kompetencji


Wymagania wstępne:

Wiedza w zakresie budowy i fizjologii ciała człowieka

Umiejętność rozmowy z pacjentem

Znajomość zasad, etapów i formy prowadzenia poradnictwa indywidualnego, grupowego


Forma i warunki zaliczenia:

Obecność na zajęciach

Przystąpienie i zaliczenie testu końcowego w formie pisemnej.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocena aktywności na seminariach i ćwiczeniach, w tym ocena umiejętności komunikowania się z pacjentem/jego rodziną oraz udział w dyskusji po wykładach,

- wyniki testu końcowego

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:

jak wyzej

Literatura:

1. Anatomia prawidłowa człowieka pod red. A. Skawiny; Wydawnictwo UJ, Kraków 2002-3

2. Standardy PTK leczenia dietetycznego cukrzycy

3. Gawęcki J i wsp .Żywienie człowieka-podstawy nauki o żywieniu

4. Grzymisławski M i wsp. Żywienie człowieka zdrowego i chorego

5. Gawęcki i wsp Zywienie człowieka a zdrowie publiczne

6. Wykłady

Uwagi:

Zajęcia odbywaja sie w sali seminaryjnej Kliniki Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca , Szpitala Jana Pawła 2, ulica Pradnicka 80. W razie zmiany miejsca prowadzenia zajęć zostaną powiadomieni starości grup

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.