Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Statystyka 2/2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-T3.Statys.II Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Statystyka 2/2
Jednostka: Zakład Bioinformatyki i Telemedycyny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Efekty kształcenia:

Osoba po ukończeniu kursu powinna przede wszystkim posiadać wiedzę z zakresu podstawowych pojęć statystycznych oraz możliwości opisu zgromadzonych w bazie danych informacji. Ponadto powinna znać ogólne zasady weryfikacji hipotez statystycznych, umieć je zastosować w celu przeprowadzenia wybranego testu statystycznego, a następnie poprawnie sformułować wnioski. Kurs skutkuje również zdobyciem umiejętności obsługi jednego z najpopularniejszych w Polsce pakietów statystycznych, tj. SAS, Statistica, SPSS.

Wymagania wstępne:

Przedmiot stanowi odrębny kurs, nie wymaga zatem zdobycia zaliczenia żadnego z wcześniejszych przedmiotów.

Forma i warunki zaliczenia:

W ramach zaliczenia kursu: - przeprowadzone zostaną 2 testy wielokrotnego wyboru z jedną poprawną odpowiedzią (czas trwania testu: 10 – 15 min), skupiające się głównie na teorii statystyki, - oceniona zostanie samodzielnie przygotowana (w formie prezentacji) praca, zawierająca wyniki analizy danych. Na jej podstawie prowadzący będzie miał możliwość sprawdzenia umiejętności doboru odpowiednich testów statystycznych oraz wyciągania wniosków.

Grupa treści kształcenia:

Inne

Skrócony opis:

W przypadku wprowadzania nowych treści programowych zajęcia przyjmują formę krótkich seminariów, po których następuje praca indywidualna lub grupowa uczestników kursu. W jej trakcie mają oni możliwość korzystania z materiałów zamieszczonych na platformie e-learningowej BlackBoard - https://tytan.cyf-kr.edu.pl/

Pełny opis:

Zakres tematyczny przedmiotu obejmuje:

- pojęcia podstawowe

- statystyki opisowe

- estymacje przedziałową

- wnioskowanie statystyczne - teoria

- weryfikacja rozkładu normalnego zmiennej

- rodzina testów t

- jednoczynnikowa analiza wariancji (ANOVA)

- analiza zależności zmiennych jakościowych

- analiza korelacji

- analiza regresji z jedną zmienną objaśniającą

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Skrypt zakładowy Biostatystyka Wydawnictwo UJ, Kraków, 2005

Literatura uzupełniająca:

1. Altman D. G., Practical statistics for medical research, Chapman & Hall/CRC, London, 1999

2. Daniel W., Biostatistics: A foundation for analysis in the heath sciences, Wiley, New York, 1999

3. Stanisz A., Przystępny kurs statystyki T.I, Kraków, 2006

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.