Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Modele statystyczne z wykorzystaniem narzędzi SAS

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMI.IM-MSSAS-SM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0542) Statystyka
Nazwa przedmiotu: Modele statystyczne z wykorzystaniem narzędzi SAS
Jednostka: Instytut Matematyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia komputerowa, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kościelniak
Prowadzący grup: Piotr Kościelniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy

1 Zna uogólnione modele liniowe. K_W08, K_W09

2 Zna modele regresji nieliniowej. K_W08, K_W09

3 Zna liniowe modele mieszane. K_W08, K_W09

4 Zna metody analizy przeżycia. K_W08, K_W09

5 Zna procedury w SAS implementujące te modele K_W08, K_W09

W zakresie umiejętności

1 Potrafi zaimplementować uogólnione modele liniowe. K_U14, K_U15

2 Potrafi zaimplementować modele regresji nieliniowej. K_U14, K_U15

3 Potrafi zaimplementować liniowe modele mieszane. K_U14, K_U15

4 Umie zaimplementować metody analizy przeżycia. K_U14, K_U15

5 Umie zastosować procedury statystyczne w SAS. K_U14, K_U15

W zakresie kompetencji społecznych

1 Potrafi pracować w grupie przy realizacji wspólnego projektu. K_K03

2 Rozumie potrzebę samokształcenia oraz doskonalenia zawodowego. K_K01, K_K06

3 Rozumie potrzebę krytycznego analizowania danych i programów. K_K02, K_K08


Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne: (‘statystyka I’ oraz ‘statystyka II’) lub („statystyka I” oraz ‘ekonometria’)

Forma i warunki zaliczenia:

Formę i warunki zaliczenia modułu ustala jego koordynator zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Rady Wydziału.

-zaliczenie ćwiczeń w oparciu o aktywny udział w ćwiczeniach i sprawdziany pisemne; egzamin pisemny (ewentualnie projekt)

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Sprawdziany ustne lub pisemne, których formę, liczbę i terminy określają prowadzący zajęcia w porozumieniu z koordynatorem modułu.

Metody dydaktyczne:

Wykład prowadzony jest metodą tradycyjną w sali wykładowej (z ewentualnym wykorzystaniem urządzeń multimedialnych). Ćwiczenia polegają na analizie zagadnień teoretycznych i praktycznych w grupach ćwiczeniowych pod kierunkiem prowadzącego zajęcia.

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach - 30 godz.

Udział w ćwiczeniach – 30 godz.

Samodzielne rozwiązywanie zadań tablicowych (deklarowanych) – 30 godz.

Przygotowanie do egzaminu oraz obecność na egzaminie - 60 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 150 godzin , co odpowiada 6 punktom ECTS


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

matematyka, rok 1

Pełny opis:

Przegląd najważniejszych modeli statystycznych.

Modele liniowe; procedury reg, glmselect, score. Regresja grzbietowa; procedura reg. Regresja odporna; procedura robustreg. Metoda lasso; procedura glmselect. Uogólnione modele liniowe; procedury logistic, genmod. Modele liniowe mieszane; procedura mixed.

Modele nieliniowe; procedura nlin. Analiza przeżycia – model nieparametryczny (estymator Kaplana-Meiera), model Coxa; procedury

lifetest, phreg. Analiza składowych głównych; procedura princomp.

Literatura:

Kurs ma charakter autorski, obowiązuje przede wszystkim materiał wyłożony, literatura ma charakter pomocniczy. Do odpowiednich zagadnień literatura podawana jest na bieżąco w trakcie wykładu.

1. Przemysław Biecek "Analiza danych z programem R" (część teoretyczna)

2. Der, Everitt "A Handbook of Staistical Analyses Using SAS"

Uwagi:

Kurs oferowany jest w ramach tzw. Ścieżki SAS na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ (zob. http://www.matinf.uj.edu.pl/studia/certyfikat-sas)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.