Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przetwarzanie i wizualizacja danych w SAS

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMI.IM-PWDSAS-SM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0542) Statystyka
Nazwa przedmiotu: Przetwarzanie i wizualizacja danych w SAS
Jednostka: Instytut Matematyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia komputerowa, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Struski
Prowadzący grup: Łukasz Struski, Anna Szczepanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

- zna podstawowe typy danych języka 4GL - K_W08, K_W09,

- zna podstawowe procedury do graficznego prezentowania danych, oraz generowania raportów - K_W08, K_W09,

- zna procedury służące do agregacji danych - K_W08, K_W09.


W zakresie umiejętności:

- potrafi importować, eksportować dane z i do tablic SAS-owych - K_U14, K_U15,

- potrafi programować w języku 4GL, używać pętli, instrukcji warunkowych - K_U14, K_U15,

- potrafi tworzyć raporty i prezentować graficznie dane - K_U14, K_U15.


W zakresie kompetencji społecznych:

- potrafi pracować w grupie przy realizacji wspólnego projektu - K_K03,

- rozumie potrzebę samokształcenia oraz doskonalenia zawodowego - K_K01, K_K06,

- rozumie potrzebę krytycznego analizowania danych i programów - K_K02, K_K08.


Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych technik programistycznych

Uwagi: kurs adresowany do studentów wszystkich specjalności studiów II stopnia.

Forma i warunki zaliczenia:

Formę i warunki zaliczenia modułu ustala jego koordynator zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Rady Wydziału.


Zaliczenie laboratorium (pracowni komputerowej) w oparciu o aktywny udział w laboratoriach (wykazanie się umiejętnościami zastosowania poznanych metod – rozwiązywanie zadań), realizacja projektu, egzamin.Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocena aktywności studenta przy realizacji samodzielnych zadań; (opcjonalnie) ocena jakości zrealizowanego projektu; ocena egzaminu.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody praktyczne - symulacja

Metody dydaktyczne:

Wykład prowadzony jest w tradycyjny sposób z wykorzystaniem projektora multimedialnego. Pracownia odbywa się w laboratorium komputerowym.

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach – 30 godz.

Udział w ćwiczeniach (pracownia komputerowa) – 30 godz.

Samodzielne rozwiązywanie zadań oraz realizacja projektów– 60 godz.

Przygotowanie do egzaminu oraz obecność na egzaminie - 30 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 150 godzin , co odpowiada 6 punktom ECTS


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

matematyka, rok 1

Pełny opis:

Architektura systemu SAS, podstawowe moduły SAS/BASE, SAS/GRAPH, SAS/STAT), biblioteki i pliki systemowe. Podstawy języka 4GL: bloki DATA-Step i PROC-Step (wybrane procedury, m.in.: print, sort, contents, import, export, format). Importowanie i eksportowanie danych w różnych formatach w blokach DATA-Step oraz PROC-Step. Tworzenie własnych programów - język makr (SAS Marco Language), procedura fcmp. Język macierzowy (algebra liniowa) w SAS - procedura IML. Przetwarzanie danych - konwersja danych, transpozycja, łączenie, sortowanie zbiorów. Przetwarzanie danych przy użyciu komend w języku SQL. Procedury służące do agregacji danych: freq, means, univariate, update oraz modify. SAS Enterprise Guide - tworzenie projektów, przetwarzanie danych. Graficzna wizualizacja danych, generowanie raportów (procedury: plot, chart, gplot, sgplot, sgpanel, sgscatter, sgdesign, gchart, tabulate, report; system wyjścia ODS).

Literatura:

Literatura: Moduł ma charakter autorski, obowiązuje przede wszystkim materiał wyłożony, literatura ma charakter pomocniczy. Do odpowiednich zagadnień literatura podawana jest na bieżąco w trakcie zajęć.

[1] Arthur Li, Handbook of SAS DATA Step Programming, CRC Press, 2013

[2] Ronald P. Cody, Ray Pass, SAS Programming by Example, SAS Institute, 1995

[3] SAS® 9.3 In-Database Products User’s Guide (edycja 4), SAS Institute, 2012

[4] Dokumentacja i baza wiedzy systemu SAS, http://support.sas.com/

Uwagi:

kurs adresowany do studentów wszystkich specjalności, w szczególności dla sekcji matematyki stosowanej.

Kurs oferowany jest w ramach tzw. Ścieżki SAS na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ (zob. http://www.matinf.uj.edu.pl/studia/certyfikat-sas)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.