Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język Programowania Python

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMI.TCS.JPP.S Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji
Nazwa przedmiotu: Język Programowania Python
Jednostka: Instytut Informatyki Analitycznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Turowski
Prowadzący grup: Krzysztof Turowski
Strona przedmiotu: https://krzysztofturowski.staff.tcs.uj.edu.pl/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

KW05 -- zna różne języki programowania oraz metody projektowania i programowania obiektowego,


KU04 -- potrafi biegle programować w co najmniej kilku nowo

czesnych językach programowania; potrafi pisać programy w sposób czytelny i zrozumiały


KU18 -- projektuje oprogramowanie zgodnie z metodyką obiekt

ową

Forma i warunki zaliczenia:

zajęcia w formie wykład/laboratoria.

ocena na podstawie rozwiązań wysyłanych na system Satori,

zadania są różnie punktowane.

Zaliczenie: zadania programistyczne (część weryfikowana automatycznie): 80%, test 20%.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

weryfikacja zadań przez system Satori

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne

Metody dydaktyczne:

Rozwiązywnie, omawianie i prezentowanie programów.Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach - 15 godz.

Udział w zajęciach laboratoryjnych – 15 godz.

Samodzielna implementacja zadań programistycznych -- Satori – 40 godz.

Przygotowanie do egzaminu oraz obecność na egzaminie – 20 godz.


Łączny nakład pracy studenta: 90 godzin , co odpowiada 90 punktom ECTS

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

informatyka analityczna

Skrócony opis:

Na zajęciach omawiane będą następujące elementy języka Python:

- podstawowa składnia języka (instrukcje sterujące),

- podstawowe struktury danych Pythona (listy, tuple, zbiory, słowniki),

- klasy, metaklasy, wyszukiwanie atrybutów w obiektach i klasach,

- deskryproty,

- dekoratory,

- organizacja kodu w modułach,

- błędy i wyjątki,

- generatory i listy składane,

- wybrane elementy bibliortek standardowej,

- framework Django do tworzenia aplikacji internetowych bazujący na Pythonie.

Pełny opis:

Na zajęciach omawiane będą następujące elementy języka Python:

- podstawowa skłądnia języka (instrukcje sterujące),

- podstawowe struktury danych Pythona (listy, tuple, zbiory, słowniki),

- klasy, metaklasy, wyszukiwanie atrybutów w obiektach i klasach,

- deskryproty,

- dekoratory,

- organizacja kodu w modułach,

- błędy i wyjątki,

- generatory i listy składane,

- wybrane elementy bibliortek standardowej,

- framework Django do tworzenia aplikacji internetowych bazujący na Pythonie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.