Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Absolwent na rynku pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.EL-Arp Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Absolwent na rynku pracy
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty fakultatywne, elektroradiologia, stacjonarne I stopnia, 3 rok
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Bonior, Barbara Ćwiertnia
Prowadzący grup: Joanna Bonior, Barbara Ćwiertnia
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Przygotowanie Absolwentów Wydziału Nauk o Zdrowiu do efektywnego wejścia i/lub sprostania rosnącym wymaganiom rynku pracy w sektorze usług medycznych i ochrony zdrowia.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

• K_W17 - posiada wiedzę szczegółową dotyczącą organizacji pracy

w zespole radioterapeutycznym, uprawnień, obowiązków

i odpowiedzialności członków zespołu z uwzględnieniem elektroradiologów;

Umiejętności:

• K_U03 - potrafi skutecznie komunikować się z pacjentami, współpracownikami i innymi pracownikami ochrony zdrowia;

• K_U18 - potrafi pracować w zespole;

• K_U21 - potrafi właściwie gospodarować czasem swoim

i współpracowników;

Kompetencje społeczne:

• K_K01 - posiada nawyk i umiejętności stałego doskonalenia się;

• K_K07 - potrafi współpracować z przedstawicielami innych zawodów

w zakresie ochrony zdrowia;

• K_K09 - właściwie organizuje prące własną oraz potrafi współdziałać

i pracować w grupie;

• K_K10 - potrafi brać odpowiedzialność za działania własne;

• K_K12 - przestrzega zasad etyki zawodowej.


Wymagania wstępne:

Wskazana znajomość podstawowych wiadomości z zakresu: rynku pracy; organizacji pracy i zarządzania zasobami ludzkimi (Human Resource Management, HRM lub HR); prawa pracy.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu:

1. Formy pomiaru/oceny pracy studenta prowadzone w zakresie każdego modułu tematycznego:

a) Odpowiedź ustna – posiadanie wiedzy teoretycznej w kontekście zastosowania umiejętności kognitywnych i praktycznych oraz reprezentowania odpowiednich postaw/kompetencji.

b) Aktywne uczestnictwo w zajęciach – efekty pracy indywidualnej i grupowej (np., m in.: symulacja rozmowy kwalifikacyjnej; wystąpienie publiczne/ autoprezentacja) – posiadanie umiejętności kognitywnych i praktycznych; oraz reprezentowania odpowiednich postaw/kompetencji.

c) Projekty i ćwiczenia praktyczne (np., m in. ocena przygotowania dokumentów aplikacyjnych; analiza przygotowania i przedstawienia prezentacji) – posiadanie umiejętności kognitywnych i praktycznych; oraz reprezentowania odpowiednich postaw/kompetencji.

d) Ocenianie ciągle.

e) Ocena formatywna i sumatywna.

2. Dodatkowo:

f) Zwrot autorskiej ankiety oceniającej przedmiot, na potrzeby jego ewaluacji.

g) Obecność obowiązkowa – seminaria.

3. Zaliczenie pisemne: test jednokrotnego wyboru, składający się z 30 pytań, punktowany w systemie skali 0-1 pkt. Czas trwania zaliczenia 30 min. Zaliczenie od poziomu udzielenia 60% poprawnych odpowiedzi.

Skala ocen:

• bardzo dobry (5,0) – 30-28 pkt.

• ponad dobry (4,5) – 27-26 pkt.

• dobry (4,0) – 25-23 pkt.

• dość dobry (3,5) – 22-21 pkt.

• dostateczny (3,0) – 20-18 pkt.

• niedostateczny (2,0) – 17 pkt. i poniżej


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

K_W17 - Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku i sytuacji zawodowej), kontrola pisemna (zestawy pytań, wypracowanie, projekty)., Kontrola praktyczna (pokaz czynności, interpretacja sytuacji zawodowej, kontrola dokumentów, inscenizacja), Testy dydaktyczne (jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru, wyboru tak/nie, typu prawda/fałsz, dopasowania, uzupełnień/z luką, mieszany).

W zakresie umiejętności:

K_U03 - Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku i sytuacji zawodowej).Kontrola pisemna (zestawy pytań, wypracowanie, projekty).Kontrola praktyczna (pokaz czynności, interpretacja sytuacji zawodowej, kontrola dokumentów, inscenizacja, prezentacja multimedialna).Testy dydaktyczne (jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru, wyboru tak/nie, typu prawda/fałsz, dopasowania, uzupełnień/z luką, mieszany).

K_U18- Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku i sytuacji zawodowej).Kontrola pisemna (zestawy pytań, wypracowanie, projekty).Kontrola praktyczna (pokaz czynności, interpretacja sytuacji zawodowej, kontrola dokumentów, inscenizacja, prezentacja multimedialna).Testy dydaktyczne (jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru, wyboru tak/nie, typu prawda/fałsz, dopasowania, uzupełnień/z luką, mieszany).

K_U21- Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku i sytuacji zawodowej).Kontrola pisemna (zestawy pytań, wypracowanie, projekty).Kontrola praktyczna (pokaz czynności, interpretacja sytuacji zawodowej, kontrola dokumentów, inscenizacja, prezentacja multimedialna).Testy dydaktyczne (jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru, wyboru tak/nie, typu prawda/fałsz, dopasowania, uzupełnień/z luką, mieszany).

W zakresie kompetencji społecznych:

Efekt 5-9:

K_K01 - Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, studenci). Samoocena.Ocena grupy.

K_K07 - Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, studenci). Samoocena.Ocena grupy.

K_K09 - Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, studenci). Samoocena.Ocena grupy.

K_K10 - Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, studenci). Samoocena.Ocena grupy.

K_K12- Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, studenci). Samoocena.Ocena grupy.


I. Ocena osiągnięcia założonych efektów w zakresie wiedzy i umiejętności:

1. Ocena stopnia osiągnięcia efektów kształcenia uzyskanych przez studentów zakresie każdego modułu tematycznego:

a) Formatywna – prowadzona na początku zajęć i w trakcie ich trwania przez nauczyciela akademickiego oraz studenta (samoocena, ocena pracy innych studentów).

b) Sumatywna – przeprowadzona pod koniec każdego modułu tematycznego przez nauczyciela akademickiego oraz studenta (samoocena, ocena pracy innych studentów).

2. Metody sprawdzania efektów kształcenia uzyskanych przez studentów zakresie każdego modułu tematycznego:

a) Ocena wiedzy teoretycznej: odpowiedź ustna, dyskusja i inne.

b) Ocena umiejętności kognitywnych i praktycznych: bezpośrednia obserwacja umiejętności, projekty i ćwiczenia praktyczne, realizacja zleconego zadania, prezentacja i inne.

c) Ocenianie ciągłe.

d) Ocena 3600 (nauczyciel akademicki, samoocena studenta, inni studenci)

II. Ocena osiągnięcia założonych efektów w zakresie postaw:

Metody sprawdzania efektów kształcenia uzyskanych przez studentów zakresie każdego modułu tematycznego:

a) Przedłużona obserwacja przez nauczyciela akademickiego.

b) Ocenianie ciągłe.

c) Ocena 3600 (nauczyciel akademicki, samoocena studenta, inni studenci).

III. Kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów zakresie każdego modułu tematycznego:

a) Ocena bardzo dobra – student potrafi dobrać/ocenić/ zastosować wiedzę i umiejętności oraz reprezentuje właściwe postawy/kompetencje do efektywnego wejścia i/lub sprostania rosnącym wymaganiom rynku pracy w sektorze usług medycznych i ochrony zdrowia.

b) Ocena dobra – student potrafi zastosować umiejętności oraz reprezentuje właściwe postawy/kompetencje do efektywnego wejścia i/lub sprostania rosnącym wymaganiom rynku pracy w sektorze usług medycznych i ochrony zdrowia.

c) Ocena dostateczna – student potrafi omówić umiejętności jakie powinien posiadać do efektywnego wejścia i/lub sprostania rosnącym wymaganiom rynku pracy w sektorze usług medycznych i ochrony zdrowia.

d) Ocena niedostateczna – student w sposób niewystarczający potrafi omówić umiejętności jakie powinien posiadać do efektywnego wejścia i/lub sprostania rosnącym wymaganiom rynku pracy w sektorze usług medycznych i ochrony zdrowia.


Metody dydaktyczne:

1. Metody podające: wykład informacyjny;

2. Metody problemowe: wykład problemowy; wykład konwersatoryjny; klasyczna metoda problemowa; psychologiczne); dyskusja dydaktyczna: związana z wykładem, okrągłego stołu, wielokrotna, „burza mózgów”, panelowa.

3. Metody eksponujące: prezentacje multimedialne, filmy szkoleniowe

i edukacyjne, multimedialne programy szkoleniowe, programy treningowe, interaktywne programy szkoleniowe na CD-ROM (Wytwórnia Filmów Szkoleniowych Synergia).

4. Metody programowane: z użyciem komputera, kamery.

5. Metody praktyczne: pokaz.


Bilans punktów ECTS:

udział w wykładach – 10 godzin

udział w seminariach – 10 godzin

przygotowanie do seminariów – 10 godzin

łącznie – 30 godzin = 1 pkt ECTS


Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1. Sektory rynku pracy.

2. Planowanie kariery zawodowej w sektorze usług medycznych i ochrony zdrowia.

3. Metody skutecznego poszukiwania pracodawców i wolnych miejsc pracy w sektorze usług medycznych i ochrony zdrowia w Polsce i w Europie:

a) Gdzie szukać informacji i pomocy: Internet – Polska i Europa; dodatki do gazet; Placówki Służby Zdrowia; Biura Pośrednictwa Pracy; Agencje Doradztwa Personalnego; Biura Pracy Czasowej; Znajomi; Biura Karier; inne źródła (mass media – telewizja i radio, prasa w tym czasopisma branżowe), praktyki studenckie, wolontariat.

b) Absolwencki dekalog efektywnego poszukiwania pracy.

c) ABC bezrobotnego i osoby poszukującej pracy: Wojewódzki Urząd Pracy; Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej; Kto może ubiegać się o status osoby bezrobotnej i przebieg rejestracji w UP; Powiatowe Urzędy Pracy w Województwie Małopolskim; Grodzki Urząd Pracy.

d) Program „Gawrosz” - poszukiwanie pracy.

4. Jak odnaleźć się na współczesnym rynku pracy w sektorze usług medycznych i ochrony zdrowia? – podstawy prawa pracy; m.in. rodzaje umów, możliwości zatrudnienia w Polsce i w krajach Unii Europejskiej.

Tematyka seminariów:

1. Procedury rekrutacyjne – nawiązywanie kontaktu z pracodawcą – zasady przygotowania dokumentów aplikacyjnych: Curriculum Vitae (CV), list motywacyjny.

2. Przygotowanie się do i rozmowa kwalifikacyjna: testy, oswoić Assessment Centre.

3. Sztuka autoprezentacji, czyli jak zbudować swój pozytywny wizerunek: Savoir vivre – filozofia i sztuka życia; Jak wywrzeć dobre wrażenie na innych; Mowa ciała w praktyce; Wystąpienia publiczne (m. in. przygotowanie i organizacja, miejsce, prawidłowa konstrukcja prezentacji, sprzęt i pomoce, trudne pytania i inne).

4. Budowania profilu zawodowego w serwisach społecznościowych: LinkedIn, GoldenLine, Facebook.

5. Zarządzanie czasem pracy i planowanie kariery.

6. Asertywność w życiu zawodowym i prywatnym.

7. Kompetencje społeczne, w tym szczególnie interpersonalne z uwzględnieniem rozwiązywania konfliktów. Trafne ocenianie i elastyczne odpowiadanie na oczekiwania pracodawców w sektorze usług medycznych i ochrony zdrowia.

8. Media Relations - współpraca ze środkami masowego przekazu: współpraca z dziennikarzami; wywiad: prasowy, radiowy, telewizyjny; konferencja prasowa; skuteczna komunikacja.

9. Zakładam własną firmę – mój pierwszy biznes w sektorze usług medycznych i ochrony zdrowia. Prowadzenie działalności gospodarczej – Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego – rozszerzony katalog bezpłatnych usług konsultacyjnych w ramach KSU (usługi informacyjne, w tym opieka nad klientem; usługi doradcze, w tym: asysta w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej).

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Bonior “Perspektywy pracy dla absolwentów Wydziału Ochrony Zdrowia”. [w] Pierwsza praca. Poradnik dla studentów i absolwentów Wydziału Lekarskiego, Wydziału Farmaceutycznego i Wydziału Ochrony Zdrowia, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2003; 43-48.

2. J. Bonior, K. Czabanowska, A. Dudziak: „Absolwent na rynku pracy, skrypt dla studentów Wydziału Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Jagiellońskiego” Kraków, 2004

3. A. Dudziak, K. Czabanowska, J. Bonior: „Absolwent na rynku pracy, poradnik dla studentów Wydziału Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Jagiellońskiego” Kraków, 2004

4. J. Bonior: „Magazyn Kariera - branża farmaceutyczna i medyczna” Grupa Modus, Kraków 2006

5. Biuro Karier Uniwersytetu Jagiellońskiego: Raport „Losy zawodowe absolwentów Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM, rocznik 2009/2010”. http://www.uj.edu.pl/web/biuro-karier/biuro/badanie-cm-uj

6. M. Yale: „Pisanie CV w praktyce”. Grupa Wydawnicza Helion S.A, Gliwice 2005

7. P. A. Andersen: „Mowa Ciała dla Żółtodziobów”. Wydawnictwo Rebis Dom Wydawniczy, 2005

8. Ch. Huber: „Mowa ciała. Jak ważne jest pierwsze wrażenie”. Wydawnictwo Świat Książki, 2008

9. J. Navarro, S. T. Poytner: “ Mowa Ciała w Pracy”. Wydawnictwo G+J Gruner&Jar, 2011

10. A. Śniegocka : „Rozmowa kwalifikacyjna. O czym nie wiedzą kandydaci do pracy, czyli sekrety rekrutujących”. Wydawnictwo Helion, 2009

11. S. Prentice: „Zapanować nad czasem. Jak efektywnie pracować, by mieć czas na wszystko”. Wydawnictwo Helion, 2006

12. M. Noga, K. M. Stawicka: „Rynek pracy w Polsce”. Wydawnictwo CeDeWu, 2009

13. E. Sawicka: „Savoir-vivre. Podręcznik dobrych manier”. Wydawnictwo Szkolne PWN, 2008

14. W. Jabłoński: „Kreowanie informacji. Media relations”. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006

15. „Magazyn Kariera”, Grupa Modus, Kraków, ukazuje się regularnie.

16. „Magazyn Branżowy KARIERA”, Grupa Modus, Kraków, ukazuje się regularnie.

17. „Magazyn Kariera” http://www.kariera.com.pl

18. Rynek pracy w Polsce i UE. http://www.eures.praca.gov.pl

Literatura uzupełniająca:

1. A. Collins: „Mowa ciała”. Wydawnictwo Rytm, 2006

2. A. Pease, B. Pease: „Mowa ciała w pracy”. Wydawnictwo Rebis Dom Wydawniczy, 2011

3. M. Suchar: „Rekrutacja i selekcja personelu”. Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2003

4. S. Burt: „Jak zdobyć pracę”. Agencja Wydawniczo-Poligraficzna Placet, Warszawa 2000

5. J. Pieskach: „Aktywny na rynku pracy”. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Turystyczna, Szczecin 2004

6. R. Jay: „Rozmowa kwalifikacyjna. Co pracodawca chce usłyszeć i jak mu to powiedzieć”. Wydawca Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008

7. S. Hodgson: „Rozmowa kwalifikacyjna”. Wydawca Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008

8. M. Eggert: „Doskonałe odpowiedzi na pytania zadawane podczas rozmów kwalifikacyjnych”. Wydawnictwo Rebis, 2009

9. A. Sakowicz: „Savoir-vivre na co dzień. Podręczny poradnik”. Publicat Wydawnictwo, 2011

10. P. Andrzejewski, W. Kot: “Media relations. Budowanie reputacji firmy”. Wydawnictwo Poltext, 2003

11. H. R. Żuchowski: „Encyklopedia Dobrych Manier Według Henryka Ryszarda Żuchowskiego”. Polihymnia Wydawnictwo Muzyczne, 2010

12. Rekrutacja – porady. http://praca.pl

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.