Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnostyka obrazowa w okulistyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.EL-Dowo Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnostyka obrazowa w okulistyce
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty fakultatywne, elektroradiologia, stacjonarne I stopnia, 3 rok
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia praktyczne, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Eliza Borkowska, Piotr Chaniecki
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Zapoznanie się z technikami stosowanymi w diagnostyce obrazowej w okulistyce oraz z zasadami wykonywania badań. Zapoznanie się ze wskazaniami do wykonywania poszczególnych rodzajów badań

Efekty kształcenia:

Wiedza:

• K_W12- posiada wiedzę szczegółową dotyczącą budowy i zasad działania aparatury rentgenodiagnostycznej i diagnostyki obrazowej tj. elementów oraz innych urządzeń stosowanych w aparaturze RTG, aparatów ultrasonograficznych, aparatów tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego, aparatury densytometrycznej oraz aparatury stosowanej w diagnostyce obrazowej w okulistyce;

Umiejętności:

• K_U01- potrafi interpretować wskazania do badania radiograficznego opisane w skierowaniu lekarskim;

• K_U02- potrafi wyjaśnić pacjentowi przebieg czekającego go badania diagnostycznego oraz zasady zachowania się po badaniu, wynikające z zasad ochrony radiologicznej otoczenia1;

• K_U09- potrafi obsługiwać aparaturę elektromedyczną: elektrokardiografii, elektroencefalografii, elektromiografii, aparatów do czynnościowej diagnostyki układu oddechowego, audiologii oraz1 diagnostyki obrazowej okulistycznej;

• K_U11- potrafi przewidzieć możliwe błędy w wykonaniu badania, jego artefakty i warianty oraz zapobiec im;

• K_U14- posiada umiejętność opracowania i rejestracji wyników badań i zabiegów1 oraz wykonania dokumentacji badań i zabiegów z zakresu radiologii i1 diagnostyki obrazowej oraz elektromedycznej1;

Kompetencje społeczne:

• K_K06- przestrzega tajemnicy zawodowej i służbowej oraz przepisów, regulaminów i zarządzeń obowiązujących w miejscu pracy, w szczególności praw pacjenta;

• K_K11- przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy;


Wymagania wstępne:

Znajomość anatomii opisowej i topograficznej, fizjologii oraz fizycznych i technicznych podstaw elektroradiologii

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę

Obecność na wykładach i zajęciach praktycznych stanowi wymóg dopuszczenia do zaliczenia. Zaliczenie na ocenę z umiejętności wykonywania wybranych badań diagnostycznych w okulistyce –ocena wg standardów oceny zamieszczonych w Dzienniczku Umiejętności Praktycznych dla kierunku Elektroradiologia


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

K_W12- odpowiedź ustna

W zakresie umiejętności:

K_U01- odpowiedź ustna; sprawdzian praktyczny

K_U02- sprawdzian praktyczny

K_U09- sprawdzian praktyczny

K_U11- odpowiedź ustna; sprawdzian praktyczny

K_U14- sprawdzian praktyczny

W zakresie kompetencji społecznych:

K_K06- obserwacja nauczyciela; samoocena

K_K11- obserwacja nauczyciela; samoocena


Metody dydaktyczne:

Demonstracja kliniczna

Demonstracja wideo

Demonstracja zapisów OCT, USG, angiografii fluoresceinowej , badania pola widzenia


Bilans punktów ECTS:

godziny kontaktowe:

- zajęcia praktyczne 24h

praca własna studenta:

przygotowanie się do zajęć 24h

przygotowanie do zaliczenia 12h

łącznie 60h = 2 pkt ECTS


Pełny opis:

Tematyka zajęć praktycznych:

• podstawy anatomii i fizjologii narządu wzroku

• badanie pola widzenia

• zastosowanie badań optycznej koherentnej tomografii w schorzeniach siatkówki i nerwu wzrokowego

• zastosowanie biometrii optycznej i ultrasonografii typu A do kalkulacji wszczepów wewnątrzgałkowych

• badanie ultrasonograficzne w okulistyce – podstawy fizjologiczne i metody wykonywania

• zastosowanie badań naczyniowych w diagnostyce schorzeń siatkówki

• zastosowanie potencjałów wywołanych w diagnostyce chorób narządu wzroku.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Wylęgała E., Nowińska A., Teper S., Optyczna koherentna tomografia - tom 1, Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2010.

2. Tesla P., Szaflik j., Perymetria, Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2002.

Literatura uzupełniająca

1. Fryczkowski P., Ultrasonografia gałki ocznej, Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2008.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.