Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia radiologii/medycyny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.EL-Hrm Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia radiologii/medycyny
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty fakultatywne, elektroradiologia, stacjonarne I stopnia, 3 rok
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Eliza Borkowska, Andrzej Urbanik
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Zapoznanie z historią radiologii światowej i polskiej

Efekty kształcenia:

Wiedza:

• K_W52- jest świadomy miejsca swojej dyscypliny w ramach organizacji systemu ochrony zdrowia na poziomie krajowym;

Umiejętności:

• K_U15 - posiada umiejętność pozyskiwania informacji z literatury, baz danych oraz innych źródeł, integrowania tych informacji, interpretowania i wyciągania wniosków oraz formułowania opinii;

• K_U20 - potrafi przedstawić wybrane problemy medyczne w formie ustnej lub pisemnej, w formie adekwatnej do poziomu odbiorców;

Kompetencje społeczne:

• K_K01 - posiada nawyk i umiejętność stałego doskonalenia się;

• K_K02 - posiada świadomość własnych ograniczeń i wie, kiedy zwrócić się do ekspertów;

• K_K09 - właściwie organizuje pracę własną oraz potrafi współdziałać i pracować w grupie;


Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę

Dopuszczenie do zaliczenia na podstawie obecności (80%) na wykładach

Zaliczenie pisemne na ocenę. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie 60% z maksymalnej liczby punktów. Skala ocen: <60% - niedostateczny (ndst); 60 - 68% - dostateczny (dst); 69 – 77% - dość dobry (ddb); 78 – 86% - dobry (db); 87 – 93% - ponad dobry (pdb); 94 – 100% - bardzo dobry (bdb).


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

K_W52- odpowiedź ustna

W zakresie umiejętności:

K_U15 - odpowiedź ustna

K_U20 - odpowiedź ustna

W zakresie kompetencji społecznych:

K_K01 - obserwacja nauczyciela; samoocena

K_K02 - obserwacja nauczyciela; samoocena

K_K09 - obserwacja nauczyciela; samoocena


Metody dydaktyczne:

rodzaj stosowanych metod:

• podające: wykład informacyjny

• problemowe/ aktywizujące: wykład problemowy


Bilans punktów ECTS:

godziny kontaktowe:

- wykłady 10h

praca własna studenta:

przygotowanie się do zajęć 10h

przygotowanie do zaliczenia 10h

łącznie 30h = 1 pkt ECTS


Pełny opis:

Tematyka wykładów:

• odkrycie promieni X

• rozwój poszczególnych technik obrazowych

• rozwój polskiej radiologii

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Leszczyński S. (red.), Historia radiologii polskiej na tle radiologii światowej, Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Kraków 2000.

Literatura uzupełniająca

1. Leszczyński S., Urbanik A. (red.), Historia radiologii polskiej, Wydawnictwo PLTR, 2006.

2. www.polradiologia.org

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.