Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Medycyna katastrof

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.EL-MedKat Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Medycyna katastrof
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty fakultatywne, elektroradiologia, stacjonarne I stopnia, 3 rok
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Drabik, Zbigniew Kopański
Prowadzący grup: Zbigniew Kopański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

zapoznanie studenta z zasadami postępowania ratunkowego w stanach zagrożenia życia oraz zasadami organizacji i zabezpieczenia medycznego w przypadku zdarzeń masowych i katastrof

Efekty kształcenia:

Wiedza:

• K_W02 - zna i rozumie procesy fizjologiczne człowieka oraz mechanizmy patofizjologii chorób, a także biologię genomu ludzkiego, mechanizmy rządzące utrzymaniem jego integralności oraz zjawiska prowadzące do jego uszkodzenia;

• K_W55 - posiada wiedzę dotyczącą zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;

• K_W60 - zna i rozumie mechanizmy prowadzące do nagłych zagrożeń zdrowia i życia;

Umiejętności:

• K_U22 - potrafi podejmować czynności w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy;

• K_U25 - potrafi rozpoznać stan nagłego zagrożenia zdrowia/życia;

Kompetencje społeczne:

• K_K01- posiada nawyk i umiejętność stałego doskonalenia się;

• K_K03 - posiada umiejętność działania w warunkach niepewności i stresu;


Wymagania wstępne:

Zaliczone przedmioty: anatomia, fizjologia, choroby wewnętrzne, pediatria, chirurgia, ginekologia i położnictwo, pierwsza pomoc

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę

Forma zaliczenia na ocenę: sprawdzian praktycznych umiejętności udzielania pomocy w warunkach zdarzenia masowego.

1. Ocena 5,0 – przedstawienie wiedzy o zagrożeniach związanych z katastrofami i zdarzeniami masowymi. Omówienie zasad segregacji medycznej. Omówienie zasad współpracy międzynarodowej w zdarzeniach masowych. Omówienie roli organizacji ponadnarodowych współpracujących w redukcji skutków katastrof. Umiejętność rozpoznania stanu zagrożenia życia oraz rozpoznania stanu nieprzytomności. Umiejętność postępowania praktycznego wg. ABC, oceny i postępowania z pacjentem urazowym zależnie od stwierdzonych obrażeń ciała, umiejętność organizacji zespołu resuscytacyjnego i współpracy w zespole. Umiejętność prawidłowego wykonania segregacji poszkodowanych z zastosowaniem kolorów segregacyjnych.

2. Ocena 4,0 – umiejętności jw., brak umiejętności organizacji zespołu, działanie w pojedynkę, poprawne postępowanie, rozpoznanie dominującego stanu zagrożenia życia.

3. Ocena 3,0 – umiejętności jw., opóźnione postępowanie, opóźnione rozpoznanie stanu zagrożenia życia, trudności w prawidłowym użyciu sprzętu

4. Ocena 2,0 – brak umiejętności rozpoznania stanu zagrożenia życia, zatrzymania krążenia, niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie procedury ratującej życie.

Ocena osiągnięcia założonych efektów w zakresie kompetencji społecznych: np. obserwacja pracy studenta przez prowadzącego, samoocena

Warunkiem uprawniającym do przystąpienia do końcowego zaliczenia teoretycznego i praktycznego jest odbycie i zaliczenie wszystkich ćwiczeń ujętych w programie nauczania przedmiotu. Forma zaliczenia: sprawdzian praktycznych umiejętności udzielania pomocy


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

K_W02 - Kontrola ustna

K_W55 - Kontrola ustna; Kontrola praktyczna/pokaz czynności, inscenizacja/

K_W60 - Kontrola ustna

W zakresie umiejętności:

K_U22 - pokaz czynności w sali manekinów, symulatorów

K_U25 - interpretacja sytuacji klinicznej, studium przypadku

W zakresie kompetencji społecznych:

K_K01- Odpowiedź ustna

K_K03 - interpretacja sytuacji stresowej, umiejętność wezwania pomocy, współpraca w grupie


Metody dydaktyczne:

Omówienie problematyki katastrof, zdarzeń masowych, segregacji medycznej oraz współpracy międzynarodowej w katastrofach przekraczających możliwości działania jednego państwa. Ćwiczenia na symulatorach, manekinach, zajęcia interaktywne, interpretacja przypadków klinicznych.

Bilans punktów ECTS:

godziny kontaktowe:

- ćwiczenia: 10h

- ćwiczenia laboratoryjne: 10h

praca własna studenta:

przygotowanie do zajęć: 5 godzin

przygotowanie do zaliczenia: 5 godzin

łącznie 30h = 1 pkt ECTS


Pełny opis:

Tematyka ćwiczeń i ćwiczeń laboratoryjnych:

Uraz wielonarządowy. Postępowanie ratunkowe w zagrożeniach środowiskowych. Nagłe zagrożenie pochodzenia wewnętrznego. Organizacja zabezpieczenia medycznego w katastrofach i awariach. Podstawy ratownictwa chemicznego. Skażenia radiacyjne. Broń biologiczna i bioterroryzm. Fazy akcji ratunkowych. Udzielanie pomocy poszkodowanym. Postępowanie w przypadku mnogich obrażeń ciała. Segregacja medyczna Zasady transportu osób w stanie nagłego zagrożenia życia.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Debra A., Lejeune A., Thomas E. Red. tłum. pol. Jakubaszko J., Ratownik Medyczny, Wyd. Elservier Urban&Partner 2013

2. Chomiczewski K., Kocik J., Szkoda M.T.: Bioterroryzm. Zasady postępowania lekarskiego. PZWL, Warszawa 2002

3. Ciećkiewicz J., Benin-Goren O.: Ratownictwo medyczne w wypadkach masowych: Medycyna katastrof w zarysie. Wydawnictwo Medyczne Górnicki, Wrocław 2005

4. Strużyna J., Baumberg I.: Oparzenia w katastrofach i masowych zdarzeniach. PZWL, Warszawa 2004.

Literatura uzupełniająca:

1. Zawadzki A.(red), Medycyna ratunkowa i katastrof. Podręcznik dla studentów, PZWL Warszawa 2011.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.