Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Medycyna ratunkowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.EL-Medr Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Medycyna ratunkowa
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty fakultatywne, elektroradiologia, stacjonarne I stopnia, 3 rok
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylweriusz Kosiński, Małgorzata Sulej
Prowadzący grup: Małgorzata Sulej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Zapoznanie studenta z zasadami postępowania ratunkowego w stanach zagrożenia życia.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

• K_W02 - zna i rozumie procesy fizjologiczne człowieka oraz mechanizmy patofizjologii chorób;

• K_W55 - posiada wiedzę dotyczącą zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;

• K_W60 - zna i rozumie mechanizmy prowadzące do nagłych zagrożeń zdrowia i życia;

• K_W61 - posiada wiedzę dotyczącą zasad prowadzenia podstawowych zabiegów reanimacyjnych;

Umiejętności:

• K_U22 - potrafi podejmować czynności w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy;

• K_U25 - potrafi rozpoznać stan nagłego zagrożenia zdrowia/życia;

Kompetencje społeczne:

• K_K03 - posiada umiejętność działania warunkach niepewności i stresu;


Wymagania wstępne:

Zaliczone przedmioty: anatomia, fizjologia, choroby wewnętrzne, pediatria, chirurgia, ginekologia i położnictwo, pierwsza pomoc

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę

Praktyczny sprawdzian wiadomości i umiejętności udzielania pomocy, realizowany na sali symulatorów i manekinów.

Forma zaliczenia na ocenę: sprawdzian praktycznych umiejętności udzielania pomocy oraz innych wybranych zagadnień medycyny ratunkowej.

1. Ocena 5,0 – umiejętność rozpoznania stanu zagrożenia życia oraz rozpoznania stanu nieprzytomności. Znajomość podstawowych parametrów życiowych osób dorosłych i dzieci. Umiejętność postępowania praktycznego wg. ABC, oceny i postępowania z pacjentem urazowym, rozpoznania konieczności podjęcia zabiegów resuscytacyjnych wg obowiązujących wytycznych ILCOR/ERC u osób dorosłych i dzieci, umiejętność współpracy w zespole. Umiejętność praktycznego użycia zautomatyzowanego defibrylatora (AED).

2. Ocena 4,0 – umiejętności j.w., brak umiejętności współpracy w zespole, działanie w pojedynkę, poprawne postępowanie, rozpoznanie dominującego stanu zagrożenia życia.

3. Ocena 3,0 – umiejętności jw., opóźnione postępowanie, opóźnione rozpoznanie stanu zagrożenia życia, trudności w prawidłowym użyciu sprzętu, brak należytej znajomości podstawowych parametrów życiowych.

4. Ocena 2,0 – brak umiejętności rozpoznania stanu zagrożenia życia, zatrzymania krążenia, niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie procedury ratującej życie, brak znajomości podstawowych parametrów życiowych.

Ocena osiągnięcia założonych efektów w zakresie kompetencji społecznych: np. obserwacja pracy studenta przez prowadzącego, samoocena

Warunkiem uprawniającym do przystąpienia do końcowego zaliczenia teoretycznego i praktycznego jest odbycie i zaliczenie wszystkich ćwiczeń ujętych w programie nauczania przedmiotu. Forma zaliczenia: sprawdzian praktycznych umiejętności udzielania pomocy


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

K_W02 - Kontrola ustna

K_W55 - Kontrola ustna; Kontrola praktyczna/pokaz czynności, inscenizacja/

K_W60 - Kontrola ustna

K_W61 - Kontrola ustna; Kontrola praktyczna /interpretacja sytuacji klinicznej, inscenizacja/

W zakresie umiejętności:

K_U22 - pokaz czynności w sali manekinów, symulatorów

K_U25 - interpretacja sytuacji klinicznej, studium przypadku

W zakresie kompetencji społecznych:

K_K03 - interpretacja sytuacji stresowej, umiejętność wezwania pomocy, współpraca w grupie


Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia na symulatorach, manekinach, zajęcia interaktywne, interpretacja przypadków klinicznych.

Bilans punktów ECTS:

godziny kontaktowe:

- ćwiczenia: 10h

- ćwiczenia laboratoryjne: 10h

praca własna studenta:

przygotowanie do zajęć: 5 godzin

przygotowanie do zaliczenia: 5 godzin

łącznie 30h = 1 pkt ECTS


Pełny opis:

Tematyka ćwiczeń i ćwiczeń laboratoryjnych:

Postępowanie z pacjentem urazowym. Nagłe zagrożenie pochodzenia wewnętrznego. Postępowanie ratunkowe w stanach zagrożenia u dzieci. Zasady transportu osób w stanie nagłego zagrożenia życia. Etyka medycyny ratunkowej w geriatrii i przy końcu życia.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Debra A., Lejeune A., Thomas E. Red. tłum. pol. Jakubaszko J., Ratownik Medyczny, Wyd. Elservier Urban&Partner 2013

Literatura uzupełniająca:

1. Zawadzki A.(red), Medycyna ratunkowa i katastrof. Podręcznik dla studentów, PZWL Warszawa 2011.

2. Gaszyński W. (red), Intensywna terapia i zagadnienia medycyny ratunkowej, PZWL Warszawa 2008.

3. Noniewicz M., Pierwsza pomoc. Podręcznik dla studentów, PZWL Warszawa, 2013

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.