Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody obrazowania w chirurgii: endoskopia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.EL-Moche Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody obrazowania w chirurgii: endoskopia
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty fakultatywne, elektroradiologia, stacjonarne I stopnia, 3 rok
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 8 godzin więcej informacji
Zajęcia praktyczne, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Solecki, Mirosław Szura
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Zapoznanie studenta z innowacyjnymi metodami obrazowania wykorzystywanymi w diagnostyce i leczeniu endoskopowym schorzeń przewodu pokarmowego.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

• K_W46 - w zakresie swoich kompetencji posiada wiedzę szczegółową dotyczącą rozpoznawania struktur anatomicznych w różnych badaniach obrazowych: na zdjęciach rentgenowskich, obrazach tomografii komputerowej i jądrowego rezonansu magnetycznego oraz w badaniach ultrasonograficznych;

• K_W60 - zna i rozumie mechanizmy prowadzące do nagłych zagrożeń zdrowia i życia

• K_W62 - zna ergonomiczne uwarunkowania błędów medycznych i zdarzeń niepożądanych w systemie opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem interfejsów aparatury medycznej, przestrzeni i organizacji pracy (w tym praca nocna i zmianowa) fizycznego i psychicznego obciążenia pracą

Umiejętności:

• K_U03 - potrafi skutecznie komunikować się z pacjentami, współpracownikami i innymi pracownikami ochrony zdrowia

• K_U05 - potrafi zdefiniować problem diagnostyczny i dostosować postępowanie diagnostyczne do indywidualnego problemu pacjenta;

• K_U15 - posiada wiedzę szczegółową dotyczącą znajomości anatomii radiologicznej, charakterystyki obrazu normalnego i patologii, technik ułożeń pacjenta;

Kompetencje społeczne:

• K_K01 - posiada nawyk i umiejętność stałego doskonalenia się;

• K_K02 - posiada świadomość własnych ograniczeń i wie, kiedy zwrócić się do ekspertów;

• K_K07 - potrafi współpracować z przedstawicielami innych zawodów w zakresie ochrony zdrowia;


Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw anatomii, fizjologii, patologii i diagnostyki obrazowej

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę

Studenci są oceniani na bieżąco na podstawie:

-obecności na zajęciach,

-znajomości omawianego zagadnienia

-wykazania się wiedzą w zakresie materiału określonego w zagadnieniach przez koordynatora przedmiotu

Ocena osiągnięcia założonych efektów w zakresie kompetencji społecznych: obserwacja pracy studenta przez prowadzącego, samoocena

Zasady dopuszczania do zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę,

Sprawdzian pisemny testowy trwający 30 min – test jednokrotnego wyboru punktowany od 0 do 1 pkt za każde pytanie

W przypadku braku zaliczenia zostaje przeprowadzone kolokwium zaliczeniowe.

Termin zaliczenia zgodny z terminarzem ustalonym przez Rektora UJ


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

K_W46 - analiza dokumentacji medycznej, studium przypadku

K_W60 – odpowiedź ustna, interpretacja sytuacji klinicznej, prezentacja multimedialna, testy jednokrotnego wyboru

K_W62 – esej, interpretacja sytuacji klinicznej

W zakresie umiejętności:

K_U03 - obserwacja

K_U05 - interpretacja sytuacji klinicznej,

K_U15 - odpowiedź ustna

W zakresie kompetencji społecznych:

K_K01 - obserwacja

K_K02 - samoocena

K_K07 – odpowiedź ustna


Metody dydaktyczne:

Metody podające: wykład, objaśnienie, opis

Metody aktywizujące: dyskusja, ocena przypadków, analiza dokumentacji medycznej, uczestnictwo w procedurach diagnostycznych

Metody eksponujące: prezentacja multimedialna, film,

Metody programowane z użyciem komputera (programy komputerowe)


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

Udział w wykładach i zajęciach praktycznych: 20 godzin

Nakład pracy własnej studenta:

Przygotowanie zadania indywidualnego (opis przypadku): 5 godz.

Przygotowanie do kolokwiów oraz zaliczenia: 5godz.

Łącznie: 30 godz. = 1 pkt ECTS


Pełny opis:

Tematyka wykłady:

• Innowacyjne i eksperymentalne metody obrazowania endoskopowego w diagnostyce chorób przewodu pokarmowego.

• Endoskopia konwencjonalna, ultrasonografia endoskopowa w diagnostyce nowotworów przewodu pokarmowego.

• Endoskopowe barwienie wąskim strumieniem światła, system endoskopowego pozycjonowania endoskopów, trójwymiarowa endoskopowa nawigacja.

Tematyka zajęć praktycznych:

• Endoskopowe barwienie wąskim strumieniem światła, system endoskopowego pozycjonowania endoskopów, trójwymiarowa endoskopowa nawigacja.

• Zabiegi endoskopowe przewodu pokarmowego wspomagane technikami radiologicznymi.

• Hybrydowa sala endoskopii zabiegowej

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Chirurgia podręcznik dla studentów wydziałów nauk o zdrowiu por red. S. Głuszka. wyd. Czelej Lublin 2008

Literatura uzupełniająca:

1. Krzakowski M. (red), Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych-2013.Cz I i II Wyd. Polskiej Unii Onkologii VIA MEDICA Gdańsk 2013

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 8 godzin więcej informacji
Zajęcia praktyczne, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Solecki, Mirosław Szura
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.