Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody obrazowania w chirurgii: laparoskopia i ultrasonografia śródoperacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.EL-Mochlu Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody obrazowania w chirurgii: laparoskopia i ultrasonografia śródoperacyjna
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty fakultatywne, elektroradiologia, stacjonarne I stopnia, 3 rok
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 8 godzin więcej informacji
Zajęcia praktyczne, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Solecki, Mirosław Szura
Prowadzący grup: Paweł Bogacki, Tomasz Gach, Rafał Solecki, Mirosław Szura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Zapoznanie studenta z aktualnymi możliwościami wykorzystania technik obrazowania w laparoskopowej chirurgii przewodu pokarmowego.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

• K_W46 - w zakresie swoich kompetencji posiada wiedzę szczegółową dotyczącą rozpoznawania struktur anatomicznych w różnych badaniach obrazowych: na zdjęciach rentgenowskich, obrazach tomografii komputerowej i jądrowego rezonansu magnetycznego oraz w badaniach ultrasonograficznych;

• K_W57 - zna i rozumie przyczyny, objawy oraz zasady diagnozowania w odniesieniu do najczęstszych chorób wymagających interwencji chirurgicznej z uwzględnieniem technik obrazowania;

• K_W62 - zna ergonomiczne uwarunkowania błędów medycznych i zdarzeń niepożądanych w systemie opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem interfejsów aparatury medycznej, przestrzeni i organizacji pracy (w tym praca nocna i zmianowa) fizycznego i psychicznego obciążenia pracą

Umiejętności:

• K_U15 - posiada wiedzę szczegółową dotyczącą znajomości anatomii radiologicznej, charakterystyki obrazu normalnego i patologii, technik ułożeń pacjenta;

• K_U23 - potrafi wykonać rekonstrukcje obrazów źródłowych w różnych metodach obrazowania, archiwizować, zapisywać na różnych nośnikach i odtwarzać dane obrazowe pacjenta;

Kompetencje społeczne:

• K_K01 - posiada nawyk i umiejętność stałego doskonalenia się;

• K_K02 - posiada świadomość własnych ograniczeń i wie, kiedy zwrócić się do ekspertów;

• K_K09 - właściwie organizuje pracę własną oraz potrafi współdziałać i pracować w grupie;


Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw anatomii, fizjologii, patologii i radiodiagnostyki. Umiejętność korzystania z internetowych baz danych

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę

Studenci są oceniani na bieżąco na podstawie:

-obecności na zajęciach,

-wykazania się wiedzą w zakresie materiału określonego w zagadnieniach przez koordynatora przedmiotu Ocena osiągnięcia założonych efektów w zakresie kompetencji społecznych: np. obserwacja pracy studenta przez prowadzącego, samoocena Zasady dopuszczania do zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę,

Sprawdzian pisemny trwający 30 min – 15 pytań testowych - punktowanych od 0 do 1 pkt za każde pytanie

W przypadku braku zaliczenia zostaje przeprowadzone kolokwium zaliczeniowe.

Termin zaliczenia zgodny z terminarzem ustalonym przez Rektora UJ


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

K_W46 - analiza dokumentacji medycznej, studium przypadku

K_W57 - zestawy pytań, raport wypracowanie, sprawozdanie, analiza dokumentacji medycznej, interpretacja sytuacji klinicznej, prezentacja multimedialna, testy jednokrotnego wyboru

K_W62 – esej, interpretacja sytuacji klinicznej

W zakresie umiejętności:

K_U15 - odpowiedź ustna

K_U23 – prezentacja multimedialna

W zakresie kompetencji społecznych:

K_K01 - obserwacja

K_K02 - samoocena

K_K09 - ocena grupy


Metody dydaktyczne:

Metody podające: wykład, opis, objaśnienie

Metody aktywizujące: dyskusja, metoda przypadków, analiza dokumentacji medycznej,

Metody eksponujące: film, prezentacja multimedialna

Metody programowane z użyciem komputera (programy komputerowe)


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

Udział w wykładach i zajęciach praktycznych: 20 godzin

Nakład pracy własnej studenta:

Przygotowanie zadania indywidualnego (prezentacja multimedialna): 5 godz.

Przygotowanie do zaliczenia: 5godz.

Łącznie: 30 godz. = 1 pkt ECTS


Pełny opis:

Tematyka wykładów:

• Współczesne metody obrazowania w diagnostyce chorób przewodu pokarmowego.

• Endoskopia i ultrasonografia w chirurgii i onkologii w korelacji z konwencjonalnymi badaniami radiologicznymi w diagnostyce najczęstszych schorzeń chirurgicznych.

• Tomografia komputerowa, tomografia rezonansu magnetycznego, pozytonowa emisyjna tomografia i inne zaawansowane techniki obrazowania w minimalnie inwazyjnej chirurgii onkologicznej.

Tematyka zajęć praktycznych:

• Endoskopowe barwienie wąskim strumieniem światła w zabiegach laparoskopowych.

• Laparoskopowe możliwości diagnostyki śródoperacyjnej.

• Ultrasonografia laparoskopowa.

• Współczesny zintegrowany blok operacyjny.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Chirurgia podręcznik dla studentów wydziałów nauk o zdrowiu por red. S. Głuszka. wyd. Czelej Lublin 2008

Literatura uzupełniająca:

1. Jeziorski A. (red), Kompendium chirurgii onkologicznej, VIA MEDICA Gdańsk 2014

2. Krzakowski M. (red), Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych-2013.Cz I i II Wyd. Polskiej Unii Onkologii VIA MEDICA Gdańsk 2013

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.