Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy Obrazowania Cyfrowego i Wymiany Obrazów w Medycynie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.EL-POCiWOM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy Obrazowania Cyfrowego i Wymiany Obrazów w Medycynie
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty fakultatywne, elektroradiologia, stacjonarne I stopnia, 3 rok
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Eliza Borkowska, Robert Chrzan
Prowadzący grup: Robert Chrzan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Zapoznanie ze standardem DICOM, technikami rekonstrukcji oraz archiwizacją i zapisem przetworzonych danych.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

• K_W11- posiada wiedzę szczegółową dotyczącą organizacji pracowni rentgenodiagnostyki i diagnostyki obrazowej , zasad prowadzenia dokumentacji w zakładzie rentgenodiagnostyki i diagnostyki obrazowej, zakres obowiązków i odpowiedzialności techników w zakładzie rentgenodiagnostyki i diagnostyki obrazowej1;

• K_W53- zna standardy zapisu informacji w medycynie i aktualne uwarunkowania prawne – DICOM, podstawy archiwizacji i dystrybucji danych obrazowych – PACS, systemy informatyczne w radiologii – RIS, zasady i podstawy teleradiologii; zna algorytmy rekonstrukcji danych źródłowych, filtry, interpolację, różnicę między danymi źródłowymi a danymi przetworzonymi, typy technik rekonstrukcji obrazów dla poszczególnych metod diagnostycznych, zasady archiwizacji i zapisu przetworzonych danych obrazowych w dokumentacji badania;

Umiejętności:

• K_U15- posiada umiejętność pozyskiwania informacji z literatury, baz danych oraz innych źródeł, integrowania tych informacji, interpretowania i wyciągania wniosków oraz formułowania opinii;

• K_U23- potrafi wykonać rekonstrukcje obrazów źródłowych w różnych metodach obrazowania, archiwizować, zapisywać na różnych nośnikach i odtwarzać dane obrazowe pacjenta;

Kompetencje społeczne:

• K_K01- posiada nawyk i umiejętność stałego doskonalenia się;

• K_K02- posiada świadomość własnych ograniczeń i wie, kiedy zwrócić się do ekspertów;


Wymagania wstępne:

• Znajomość podstaw obsługi komputera i systemów operacyjnych oraz technik i metod obrazowania stosowanych w diagnostyce obrazowej.

• Znajomość podstaw diagnostyki obrazowej.


Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę

Warunkiem dopuszczenia do zaliczania przedmiotu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Zaliczenie na ocenę z umiejętności wykonywania rekonstrukcji wybranych badań obrazowych –ocena wg kryteriów oceny umiejętności praktycznych zamieszczonych w Dzienniczku Kształcenia Praktycznego dla kierunku Elektroradiologia


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

K_W11- odpowiedź ustna

K_W53- odpowiedź ustna; sprawdzian praktyczny

W zakresie umiejętności:

K_U15- odpowiedź ustna

K_U23- sprawdzian praktyczny

W zakresie kompetencji społecznych:

K_K01- obserwacja nauczyciela; samoocena

K_K02- obserwacja nauczyciela; samoocena


Metody dydaktyczne:

rodzaj stosowanych metod:

• programowe: z użyciem komputera

• aktywizujące: metoda przypadków,

• eksponujące: pokaz multimedialny

• praktyczne: pokaz, ćwiczenia laboratoryjne


Bilans punktów ECTS:

godziny kontaktowe:

• ćwiczenia laboratoryjne 12h

praca własna studenta:

• przygotowanie się do zajęć – 10h

• przygotowanie się do zaliczenia -8h

łącznie 30h =1 pkt ECTS


Pełny opis:

Tematyka ćwiczeń laboratoryjnych:

• podstawy standardu DICOM

• algorytmy rekonstrukcji źródłowych danych obrazowych, filtry, interpolacja

• przegląd technik rekonstrukcji obrazów dla poszczególnych metod diagnostycznych

• systemy CAD w radiologii

• wtórne wydruki obrazów cyfrowych przy użyciu protokołu DICOM

• archiwizacja i zapis przetworzonych danych obrazowych

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Pruszyński B., Diagnostyka obrazowa. Podstawy teoretyczne i metodyka badań, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca:

1. Piętka E., Zintegrowany system informacyjny w pracy szpitala, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2004.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.