Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pozytonowa Tomografia Komputerowa / Tomografia Komputerowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.EL-PozTK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pozytonowa Tomografia Komputerowa / Tomografia Komputerowa
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty fakultatywne, elektroradiologia, stacjonarne I stopnia, 3 rok
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia praktyczne, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Eliza Borkowska, Jolanta Pawlus
Prowadzący grup: Anna Dubis, Jolanta Pawlus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Zapoznanie z techniką i zasadami wykonywania badań PET/TK

Efekty kształcenia:

Wiedza:

• K_W23- posiada wiedzę szczegółową i rozumie budowę i zasady działania aparatury w medycynie nuklearnej: liczników jedno- i wielokanałowych, liczników studzienkowych, kalibratorów dawek, sond scyntylacyjnych, gammakamer, skanera PET , aparatury hybrydowej: SPECT/TK, PET/TK, PET/MRI;

• K_W24- posiada wiedzę szczegółową i rozumie zasady badań tomografii emisyjnej pojedynczego fotonu (SPECT) i pozytonowej tomografii emisyjna (PET);

Umiejętności:

• K_U08- potrafi obsługiwać aparaturę medycyny nuklearnej: scyntygrafię narządową, scyntygrafię całego ciała, badania tomograficzne: SPECT i PET1, badania aparatury hybrydowej SPECT/CT i PET/CT, badań jodochwytności; posiada znajomość podstaw radiofarmakologii oraz zasad wykonywania terapii radioizotopowej1;

• K_U10- posiada umiejętność oceny i interpretacji badań w zakresie kompetencji personelu technicznego elektroradiologii;

• K_U20- potrafi przedstawić wybrane problemy medyczne w formie ustnej lub pisemnej, w formie adekwatnej do poziomu odbiorców;

Kompetencje społeczne:

• K_K01- posiada nawyk i umiejętność stałego doskonalenia się;

• K_K02- posiada świadomość własnych ograniczeń i wie, kiedy zwrócić się do ekspertów;

• K_K06- przestrzega tajemnicy zawodowej i służbowej oraz przepisów, regulaminów i zarządzeń obowiązujących w miejscu pracy, w szczególności praw pacjenta;

• K_K11- przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy;

• K_K12- przestrzega zasad etyki zawodowej;


Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw radiofarmakologii i medycyny nuklearnej

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę

Zasady dopuszczania do zaliczenia:

- obowiązkowa obecność na zajęciach praktycznych.

Zaliczenie na ocenę w formie testu jednokrotnego i/lub wielokrotnego wyboru.

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie 60% z maksymalnej liczby punktów. Skala ocen: <60% - niedostateczny (ndst); 60 - 68% - dostateczny (dst); 69 – 77% - dość dobry (ddb); 78 – 86% - dobry (db); 87 – 93% - ponad dobry (pdb); 94 – 100% - bardzo dobry (bdb).


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

K_W23- odpowiedź ustna

K_W24- odpowiedź ustna

W zakresie umiejętności:

K_U08- odpowiedź ustna; sprawdzian praktyczny

K_U10- odpowiedź ustna; sprawdzian praktyczny

K_U20- odpowiedź ustna

W zakresie kompetencji społecznych:

K_K01- obserwacja nauczyciela; samoocena

K_K02- obserwacja nauczyciela; samoocena

K_K06- obserwacja nauczyciela; samoocena

K_K11- obserwacja nauczyciela; samoocena

K_K12- obserwacja nauczyciela; samoocena


Metody dydaktyczne:

rodzaj stosowanych metod:

• aktywizujące: dyskusja, metoda przypadków,

• eksponujące: pokaz multimedialny

• praktyczne: pokaz, ćwiczenia laboratoryjne


Bilans punktów ECTS:

godziny kontaktowe:

- zajęcia praktyczne 24h

praca własna studenta:

przygotowanie się do zajęć 24h

przygotowanie do zaliczenia 12h

łącznie 60h = 2 pkt ECTS


Pełny opis:

Zagadnienia:

Zajęcia praktyczne:

• ogólne zasady prawidłowego wykonywania badań PET/TK,

• wskazania i p/wskazania do w/w badań obrazowych

• przygotowanie pacjenta do badania PET/TK

• prawidłowe wykonywanie badań PET/TK

• wykonanie prawidłowego opracowania badania PET/TK

• sposób interpretacji uzyskanych obrazów PET/TK

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Królicki L., Medycyna nuklearna, Wydawnictwo Fundacja im. Ludwika Rydygiera, Warszawa 1996.

Literatura uzupełniająca:

1. Birkenfeld B., Listewnik M., Medycyna nuklearna–obrazowanie molekularne, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin 2011.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.